Lääkärien jatkokoulutus

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutus on lääketieteen ammatillista jatkokoulutusta, jossa yliopistolla on kokonaisvastuu, mutta käytännön työskentely tapahtuu perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa.

Erikoislääkärikoulutuksessa on käynnissä laaja uudistus, jonka tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja turvata riittävä määrä erikoislääkäreitä kaikilla erikoisaloilla koko Suomessa. STM:n alainen Koordinaatiojaosto on laatinut toimenpideohjelman, joka toteutuu vaiheittain. 1.2.2020 voimaan tulleen uuden asetuksen mukaisesti erikoislääkärikoulutus kestää minimissään viisi vuotta. Erikoisaloja on 50. Opinto-oikeutta haetaan haku- ja valintamenettelyn kautta, ja opiskelu tapahtuu valtakunnallisten, erikoisalakohtaisten opinto-oppaiden mukaisesti.

Taysin ja Tampereen yliopiston yhteistyönä on koulutuksen laadun parantamiseksi käynnistetty kaksi käytännön toimenpidettä: kaikille kouluttajille tarjotaan pedagogista koulutusta, ja erikoisaloille on nimetty koulutusvastuu- eli KOVA-lääkärit. KOVA-lääkäri on erikoislääkäri, koulutuksen asiantuntija, jolla on erikoislääkärikoulutuksen kokonaisuuden koordinaatiovastuu klinikassa tai alueellaan yhteistyössä professorin tai koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa. Erikoistuvien koulutuksen suunnittelu ja toteutumisen seuranta sekä erikoistuvan osaamisen arviointi on KOVA-lääkärin keskeistä työtä. Hän pitää myös yhteyttä keskussairaaloissa työskenteleviin erikoistuviin. Ensimmäiset KOVA-lääkärit nimettiin Taysiin tammikuussa 2019, ja nyt heitä on yhteensä jo 25 erikoisalalla.

Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuskoordinaattorilta, koulutusohjelmien vastuuhenkilöiltä sekä koulutuspäälliköltä.

Vastuuhenkilöt

Koulutuskoordinaattori Johanna Rellman 
Tays Kehitysyhtiö ja Tampereen yliopisto
Puhelin:  040 841 2282 
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Koulutuspäällikkö Sari Orhanen
Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
Puhelin: 050 437 2657 
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Lääkärien jatkokoulutus terveyskeskuksissa

Perusterveydenhuollon yksikkö tukee terveyskeskuksissa järjestettävää lääkärien ammatillista jatkokoulutusta ja perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta.

Lääkärien jatkokoulutuksen tukeminen kohdistuu terveyskeskuksissa tapahtuvan

  • yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen
  • yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja
  • eri erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson ohjaustoimintaan ja toimipaikkakoulutukseen.

Tavoitteena on, että erityisvastuualueen terveyskeskukset toimivat korkeatasoisina koulutusterveyskeskuksina, jotka täyttävät yliopiston asettamat laatukriteerit.

Perusterveydenhuollon yksikkö kehittää yhdessä terveyskeskusten kanssa toimipaikkakoulutusta, jota tuetaan erityisesti moniammatilliseen suuntaan uusien toimintatapojen aikaansaamiseksi. Koulutukseen tuotetaan sisältöjä muun muassa hoitoketjuyhteistyöllä. Potilaiden hyvään hoitoon liittyvää koulutus- ja kehittämistoimintaa tehdään yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireihin on nimetty vuodesta 2007 alkaen aluekouluttajat, jotka koordinoivat ja kehittävät perusterveydenhuollossa järjestettävää lääkärikoulutusta ja rakentavat alueensa erityispiirteet huomioon ottavaa toimipaikkakoulutusjärjestelmää. Heillä on työpareina asiantuntijahoitajat.

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien terveyskeskuksissa toimii yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheessa olevien tukena koulutettuja ohjaajalääkäreitä, joiden avuksi on laadittu Hattu - ohjaajan vinkit ja linkit. Sieltä löytyvät muun muassa ohjaustyössä tarvittavat lomakkeet, tietoa tutkintovaatimuksista, hyödyllisiä työkaluja ohjauksen avuksi sekä linkkejä yhteistyötahoihin.

Perusterveydenhuollon yksikön virat yleislääketieteeseen erikoistuville

Perusterveydenhuollon yksiköllä on kaksi vakanssia yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen muiden kliinisten erikoisalojen palveluiden suorittamiseen. Virat täytetään vuoden alusta alkaen kolmen kuukauden jaksoissa koko kalenterivuoden ajalle- Hakuaika virkoihin on edellisen vuoden syksyllä lokakuussa. Kelpoisuusehtona näihin virkoihin on laillistetun lääkärin tutkinto ja opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

Palvelu suoritetaan hakijan toivomusten perusteella Taysin sairaaloiden eri erikoisaloilla niin, että koulutus muodostaa mielekkään kokonaisuuden yleislääketieteen erikoislääkärin opintosuunnitelmassa. Yleislääketieteeseen erikoistuvan tehtäviin kuuluu päivystysvelvollisuus ensiapu Acutassa tai Tays Valkeakosken päivystyksessä.

Valintaan vaikuttavat erikoistumiskoulutuksen vaihe sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tarve. Koulutusvirat ovat ensisijaisesti Tampereen yliopistoon ilmoittautuneille, mutta näiden hakijoiden puuttuessa voidaan valita myös muuhun yliopistoon ilmoittautunut.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Sari Mäkinen