Opetus

Ajankohtaista

Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla Tays sairaaloissa

10.11.2020

Henkilöstö käyttää suu-nenäsuojusta Taysin yksiköissä aina potilashoidossa ja potilashoidollisissa tiloissa. Tämän lisäksi henkilöstölle suositellaan suojuksen käyttöä muissakin tiloissa, kuten käytävillä, auloissa ja hississä.

Aivan erityistä huomiota tulee kiinnittää suojuksen käyttöön, kun käydään lounaalla työpaikkaravintolassa. Ravintoloihin lisätään roskakoreja käytetyille suojaimille, ja myös uusia suojaimia on tarjolla poistuttaessa.

Käytännössä ravintoloissa toimitaan seuraavasti:

 • Ravintolaan mennään ja siellä jonotetaan suu-nenäsuojus kasvoilla.

 • Vasta maksamisen jälkeen suojus laitetaan roskiin ja desinfioidaan kädet. Pöydillä ja tarjottimilla ei voi pitää käytettyjä suojaimia.

 • Poistuttaessa puetaan uusi suojain, joita on jatkossa saatavissa ravintoloissa.

Myös matkalla pukuhuoneesta työyksikköön on suositeltavaa käyttää omaa maskia tai suu-nenäsuojusta. Jos ei ole mahdollisuutta käyttää kumpaakaan, turvavälien kanssa pitää olla erityisen tarkka. Työyksiköstä pukuhuoneeseen palatessa suu-nenäsuoja riisutaan vasta siellä.

Jos työntekijän täytyy kuljettaa mukanaan puhdasta suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, se pakataan desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin.

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa kuten korona-epidemian aikana

Päivitetty 7.8.2020

Taysissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja ohjeistuksia kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19-tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita.

Opetuksessa tulee huomioida Taysin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa. Opiskelijoita koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysin henkilöstöä: Suojainten pukeminen ja riisuminen koronaviruspotilaan hoidossa. Mikäli riittäviä turvavälejä ei ole muuten mahdollista noudattaa, tulee tarvittaessa rajoittaa yksittäisessä tilassa kerrallaan olevien opiskelijoiden määrää.

Lääketieteen opiskelijat 10.8.2020 alkaen:

 • Opiskelijoiden kliinisten vuosikurssien poliklinikka- ja vuodeosasto-opetukset ja harjoittelut järjestetään normaalisti.
 • Amanuenssuurit (työsuhde Pshp:iin) hoidetaan normaalisti.
 • Opiskelijat voivat osallistua COVID-19-potilaiden hoitoon, mutta kuitenkin korkeintaan 2 opiskelijaa kerralla.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 28.3.-27.9.2020:

 • Muiden osalta potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot toteutetaan. Em. vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen ja ohjekirjeemme (5559/2019) mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä:
  o "Sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 140 op. Linjaus koskee myös bioanalyytikko, röntgenhoitaja sekä fysioterapeutti opiskelijoita. Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähihoitajan/ perushoitajan/ mielenterveys-hoitajan sijaisena, tulee hänellä olla pakolliset tutkinnonosat opinnoista suoritettuna, ikä vähintään 18 vuotta sekä koulutusohjelman mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna."
   
 • Moduuliharjoittelut voidaan toteuttaa em. kriteerein.
   
 • Sairaanhoitopiiri ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi.
   
 • Perus/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään lukuun ottamatta niitä jaksoja, joissa opiskelijalla on edellä vaadittu opintopistemäärä.
   
 • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.
   
 • Jos elektiivisissä toiminnoissa (ei-päivystykselliset tai ei-kiireelliset hoidot) tapahtuvat muutokset sulkevat yksiköitä ja näissä nimetyt ohjaajat siirtyvät toisiin tehtäviin, eikä opiskelijoiden ohjausta pystytä järjestämään toiminnan sallimissa rajoissa, keskeytyy opiskelijan harjoittelujakso.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat 28.9.2020 alkaen:

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan toteuttaa normaalisti.
 • Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19 pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia, kts. https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19  
 • Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että COVID-19-potilaiden hoidossa edellytettävien kertakäyttövälineiden (mm. suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella.

Pandemia-ajan matkailu

Pandemian vuoksi Suomen rajoitukset ulkomaan matkailuun ovat edelleen rajoitetut. Kehotamme välttämään ulko-ministeriön ohjeiden mukaista matkustamista ulkomaille toistaiseksi. Opiskelijan on tehtävästään riippumatta ilmoitettava etukäteen opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaavalle henkilölle kaikista ulkomaanmatkoista, jotta voidaan varautua mahdollisesti tarvittaviin järjestelyihin matkan jälkeen. Ulkomaanmatkalta palaavat joutuvat varautumaan 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, mikäli henkilö palaa alueelta, jossa epidemiatilanne on huonompi kuin Suomessa. Opetusjaksosta tai harjoittelusta vastaava suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa etukäteen työnantajan varotoimena 14 vuorokauden poissaolon ulkomaan matkan jälkeen

Kaikissa matkasuunnitelmissa on varauduttava siihen, että epidemiatilanne kohdemaassa voi huonontua matkan aikana. Kotimaahan palattaessa voidaan edellyttää karanteeninomaista varotoimea, jota ei ole edellytetty matkalle lähtiessä.

Eri maiden epidemiatilanteesta saa lisätietoa:

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases  

Vapaa-ajalla suositellaan ensisijaisesti kotimaan matkailua, mutta välttämään tilanteita, joihin sisältyy yli 50 hengen kokoontuminen. Jatkossakin pyydetään kiinnittämään huomiota turvallisiin väleihin ja etäisyyksiin, kun käytetään julkisia kulkuneuvoja.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluja ei voida toteuttaa. Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.

Arvioimme tilannetta säännöllisesti ja ohjetta päivitetään tarvittaessa.

Tampereella 7.8.2020

Eija Tomás, hallintoylilääkäri                                    
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja                              
Juhani Sand, johtajaylilääkäri

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on paitsi tarjota hyvää hoitoa myös kouluttaa ja tutkia. Sairaalamme toimivat keskeisinä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusympäristöinä. Lisäksi myös muiden alojen opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitteluun toimipaikoissamme.

Sairaaloissamme harjoittelee vuosittain muun muassa noin 3000 terveysalan ja noin 300 lääketieteen opiskelijaa. Kansainvälisen vaihdon myötä osa harjoittelijoista on ulkomaalaisia opiskelijoita.

Annamme Taysin vastuualueilla vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,5 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Kaikissa toimipaikoissamme on erinomaiset edellytykset monipuoliseen ja laaja-alaiseen opiskeluun sekä harjoitteluun.

Sairaaloissamme opiskelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista. Oppiminen tapahtuu henkilökunnan, potilaan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Laadukkaalla ohjauksella mahdollistetaan ammattitaitoinen henkilökunta tulevaisuudessakin.

Potilaan osallistuminen opetustilanteeseen

Potilas on terveysalan ja lääketieteen opiskelijalle opettaja, jonka arvoa ei korvaa mikään kirja. Ilman käytännön harjoitusta ei tule päteviä osaajia.

Sairaalaan tullessa potilailta kysytään lupaa opiskelijan osallistumiseen hänen hoitoonsa. Lisäksi sairaalassamme järjestetään erillisiä opetustilanteita, joista mainitaan potilaan kutsussa.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös kieltäytyä. Opiskelijaa sitoo sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin koko henkilökuntaa.