Julkaistu 28.10.2021

Monisairaan potilaan hoidolle uudistetut suuntaviivat Pirkanmaalle

Uudistettu monisairaan potilaan hoitoketju varmistaa monisairaiden potilaiden hoidon onnistumista Pirkanmaalla.

Hoitoketju on työkalu terveydenhuollon ammattilaisille, ja sen avulla voidaan paremmin tunnistaa monisairaat potilaat ja tarkastella potilaan hoitoa kokonaisuutena. Monisairaalla potilaalla on samaan aikaan vähintään kaksi pitkäaikaissairautta tai muuta terveydentilaan vaikuttavaa tekijää.

Perusterveydenhuollossa työskentelevää ammattilaista hoitoketju auttaa löytämään yhdestä paikasta keskeisimmät linkit monisairaan hoidon periaatteisiin, hoidon ohjaukseen ja käytännön työssä hyödyllisiin lomakkeisiin. 

– Monisairaan hoitoketjuun on integroitu keskeisimmät periaatteet tuoreesta monisairaan potilaan Käypä hoito -suosituksesta, joten ne tulevat pääperiaatteiksi monisairaan hoitoon myös Pirkanmaalla, kertoo hoitoketjutyöryhmän varapuheenjohtaja, professori Tuomas Koskela.
– Yksi tällainen periaate on yhteinen terveys- ja hoitosuunnitelma, joka pitäisi olla tulevaisuudessa vähintään kaikilla sellaisilla monisairailla potilailla, joilla on tunnistettu vakavia riskejä terveydentilan tai hoidon toteutumisen suhteen.

Hoitoketjun tekemiseen osallistunut kokemusasiantuntija Pirjo Hellsten-Leppänen näkee hoitoketjun hyötynä juuri sen, että yksi vastuutaho sopisi monisairaan potilaan hoidon toteutuksesta ja jatkuvuudesta. Monisairas potilas voi ottaa itsekin hoitoketjun puheeksi vastaanotolla, jos se on tarpeen.

– On tärkeää, että lääkäri tunnistaa minun olevan monisairas ja huomioi hoitoani kokonaisvaltaisesti eikä vain yhtä sairautta koskevana,  Hellsten-Leppänen toteaa.

Hellsten-Leppänen korostaa, että jokaiselle monisairaalle potilaalle on tärkeää laatia suosituksen mukainen, potilaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, jossa ovat mukana potilaan omat tavoitteet ja voimavarat. Myös hoidon jatkuvuuden turvaaminen on oleellista.

Hoitoketju tuo yhtenäisyyttä myös erikoissairaanhoitoon, jossa monisairaan potilaan eri hoitopolut ovat usein toisistaan hyvin erillään. Tämä lisää riskiä päällekkäisyydelle ja ristikkäisillekin hoitopäätöksille.

– Kaikkein keskeisintä on huomata, että juuri nyt vastaanotolle tai osastolle saapunut potilas on monisairas, sanoo hoitoketjutyöryhmän puheenjohtaja, Taysin asiantuntijaylilääkäri Suvi Liimatainen.
– Silloin erikoissairaanhoidossa vaaditaan erityisen kokonaisvaltaista, suunnitelmallista otetta tutkimusten, hoidon ja ohjauksen näkökulmista sekä myös vahvaa ammattilaisten yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Monisairaan potilaan hoitoketju Pirkanmaalla Terveysportti-palvelussa