Elintapaohjaus

Tämä digitaalinen elintapaohjaustarjotin tarjoaa materiaalia elintapaohjaukseen sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ammattilaisille.

Tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten elintapaohjausosaamista erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja unen osalta. Tavoitteena on, että saamansa elintapaohjauksen myötä pirkanmaalaiset lisäävät liikkumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat hyvin. Tämän palvelun kohderyhmänä ovat ensivaiheessa aikuiset ja myöhemmin myös muut ikäryhmät.

Potilaat ja asiakkaat tarvitsevat avointa, johdonmukaista ja ymmärrettävää tietoa sekä ohjausta. Keskeistä on se, että tieto sekä ohjaus vastaavat yksilölliseen tilanteeseen. Ammattilainen kartoittaa keskustellen ja työkaluja käyttäen asiakkaan yksilölliset tiedon- ja ohjauksen tarpeet, joiden pohjalta hän voi valita tarkoituksenmukaisimmat elintapaohjauksen menetelmät. Ohjauksen omaksumista auttaa jos tieto annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Annettava ohjaus voi olla tiedon antamista sairaudesta ja sen hoidosta, kotihoidosta ja elämäntavoista sekä niihin liittyvistä muutostarpeista. Lisäksi ohjauksen ja keskustelun avulla voidaan vahvistaa stressinhallintaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Kuntien elintapaohjaustarjottimien valmistuttua ne lisätään näkyviin ja näin potilas voidaan ohjata erikoissairaanhoidosta oman kotikuntansa elintapaohjauksen ja -palveluiden piiriin.

Alle on koottu pääasiassa muualla verkossa olevia elintapaohjaukseen liittyviä sisältöjä.

Elintapaohjauksen hyvät käytännöt

Liikunta

Ravitsemus

Mielenterveysasiakkaan ravitsemus

Unettomuuden lääkkeetön hoito