Henkilötietojen käsittely Suuntimassa

Rekisterin nimi

Suuntima

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Sari Mäkinen, vastuualuejohtaja
Yhtymähallinto/perusterveydenhuollon yksikkö

Rekisterin yhteyshenkilö

Riitta Salunen, koordinointipäällikkö
Puhelin: 050 362 8298
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Marco Roth, kehityspäällikkö
Puhelin: 040 800 7865
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuksien ryhmittely tarkoituksenmukaisimpien palveluiden kohdentamiseksi ja lakisääteinen hoito- ja palveluketjutyö (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 35 §). Suuntimaa käytetään hoidon/palveluiden järjestelyjen ja omahoidon tuen suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Suostumus

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan henkilötiedoista etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kotikunta ja maakunta. Rekisteriin tallennetaan ammattilaisen yksilöintitiedoista etu- ja sukunimi, organisaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortin numero. Rekisteriin tallennetaan asiakasryhmä ja Suuntiman tuloksena muodostuva asiakkuus sekä asiakkuuspolku (= asiakkuudelle suunnitellut palvelut).

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan vastaanotolla tai hoidon yhteydessä. Ammattilaisen tiedot saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortista. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Suuntiman tulos ja asiakkuuspolku kirjataan asiakas-/potilaskertomukseen ja ne voidaan luovuttaa asiakkaalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään 12 vuotta asiakirjan laatimisesta Suuntima-järjestelmässä.

Paperiaineistoa ei kerry.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen, tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tunnistautuminen Suuntimaan toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortin ja organisaatioiden IP-osoitteiden perusteella. 

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa vastuualuejohtaja, perusterveydenhuollon yksikkö.

Tarkastusoikeus

Mikäli asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy Rekisteröidyn oikeudet -sivulta.