Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Taysin neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen kuntoutusohjaajat ja avh-yhdyshenkilöt ovat laatineet oheiset ohjeet aivoverenkiertohäiriöpotilaan sanallisen ohjauksen tueksi. Hoitohenkilökunta voi koota ohjeista potilaalle ja hänen läheisilleen yksilöllisen tietopaketin.

Ohjeet on tarkoitettu suullisen ohjauksen tueksi, eivät sitä korvaamaan. Materiaalia voi käyttää myös avh-potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvan henkilökunnan perehdytysmateriaalina.

Ohjeiden sisällön ovat tarkistaneet oman erikoisalansa asiantuntijat Taysista. Sosiaaliturvamateriaali päivitetään vuosittain, muu materiaali tarvittaessa.

Yhteyshenkilö

Kuntoutusohjaaja Riitta Pulkkinen

Ohjeet

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriön riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tutkiminen

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoito

Lääkehoito

Aivoverenkiertohäiriöitä ehkäisevät lääkkeet
Verenohennushoito eli antikoagulanttihoito aivoverenkiertohäiriöissä
Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöiden lääkehoito
Aivoverenkiertohäiriöiden komplikaatioiden lääkehoito 
Aivoinfarktin liuotushoito

Nopea hoitoon hakeutuminen ja akuuttivaiheen hoito

Aivoverenkiertohäiriö ja nopea hoitoon hakeutuminen
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoito ja tarkkailu
Hoito Taysin AVH-yksikössä

Operatiivinen hoito

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) leikkaushoito
Aivojen sisäisen verenvuodon (ICH) leikkaushoito
Aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuman (AVM) leikkaushoito
Aivoverisuonten valtimo-laskimoepämuodostuman (AVM) hoito verisuoniteitse 
Aivovaltimopullistuman hoito verisuoniteitse (embolisaatio ja stenttaus) 
Aivoselkäydinnestekierron häiriön leikkaushoito

Aivoverenkiertohäiriöiden moninaiset oireet

Virtsaamisen ja ulostamisen häiriöt
Vaikutus fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn
Muutokset lihastoiminnoissa ja tuntoaistimuksissa 
Kommunikaatiovaikeudet
Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt eli apraksiat
Hahmotushäiriöt  
Huomiotta jääminen eli neglect
Pukeutumisapraksia
Tarkkaavaisuushäiriöt
Toiminnanohjauksen häiriö ja juuttuminen
Muistihäiriöt
Päättelykyvyn ja ongelmanratkaisun häiriöt
Mieliala- ja persoonallisuusmuutokset
Hidastuminen
Väsymys
Nielemisvaikeus (dysfagia)

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuminen

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutumisen tukeminen 
Kuntoutumisen käytännöt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
Sopeutumisvalmennus 
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot

Kotona selviytymisen tukimuodot

Kotihoito
Omaishoidon tuki
Sairaanhoitokorvaukset/Kela 
Lääkekorvaukset/Kela 
Matkakorvaukset/Kela 
Sairauspäiväraha/Kela 
Osasairauspäiväraha/Kela 
Kuntoutusraha/Kela 
16 vuotta täyttäneen vammaistuki/Kela 
Eläkettä saavan hoitotuki/Kela 
Kuljetuspalvelut 
Palveluasuminen 
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Tulkkauspalvelut 
Henkilökohtainen apu
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Aivoverenkiertohäiriöt ja erityiskysymykset

Aivoverenkiertohäiriöihin liittyvä epilepsia 
Liikunta ja fyysinen rasitus
Alkoholin käyttö ja päihteet 
Matkustaminen, lentäminen
Ajokyky
Läheisyys ja seksuaalisuus 
Saunominen