Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

16 vuotta täyttäneen vammaistuki /Kela

Tulosta ohje tästä

16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan 16–67 -vuotiaalle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

  • huolehtia itsestään
  • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai
  • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä

Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa

  • haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein)
  • avuntarvetta
  • ohjauksen ja valvonnan tarvetta

Vammaistukea ei voida myöntää, jos henkilö saa

  • Kelasta tai työeläkelaitoksesta vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, leskeneläkettä ja on yli 65-vuotias tai yksilöllistä varhaiseläkettä tai vastaava etuutta ulkomailta
  • tapaturman tai liikennevahingon perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai sellaista ansionmenetyskorvausta, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi.

Vammaistukea maksetaan myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle, mutta tuki otetaan huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jotka kunta tai laitos perii.

Vammaistukea haetaan Kelan paikallistoimistosta erillisellä hakemuksella (EV256). Hakemus täytetään huolellisesti ja siihen liitetään alkuperäinen lääkärinlausunto C.

  • kuuden kuukauden takautuva haku- ja maksuaika
  • veroton

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään haitan, avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

1. Perusvammaistuki

sairaus, vika tai vamma aiheuttaa olennaista haittaa

2. Korotettu vammaistuki

Sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavaa haittaa tai säännöllistä ohjausta ja valvontaa tai toisen henkilön antamaa apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella viikoittain.

3. Ylin vammaistuki

Vaikeasti vammainen henkilö. Runsas ohjaus tai valvonta tai päivittäinen toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissa; mm. pukeutuminen, peseytyminen, liikkuminen ja toiminnot, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sokea, liikuntakyvytön tai varhaiskuuro hakija on aina oikeutettu ylimpään vammaistukeen.

Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Erityiskustannusten vaikutus vammaistukeen

Henkilö, jolla on oikeus perusvammaistukeen ja jolle aiheutuu sairaudesta tai vammasta erityiskustannuksia, voi saada korotettua vammaistukea. Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset.

Erityiskustannuksiksi ei lueta esimerkiksi normaaleja ruoka- tai vaatekuluja, harrastustoiminnan kuluja, laitteiden hankinnan tai auton kuluja. Huomioon otettavat erityiskustannukset määritellään laissa.