Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja päättelykyvyn ja ongelmanratkaisun häiriöt

Tulosta ohje tästä

Päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan jatkuvasti erilaissa arkielämän tilanteissa, kuten henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, kotiaskareissa, talouden hoidossa, kodin ulkopuolella asioinnissa, liikenteessä sekä työelämässä. Päättelyssä ja ongelmanratkaisussa hyödynnetään kaikkia tiedonkäsittelyn osa-alueita kuten:

  • tarkkaavaisuutta
  • muistia
  • näköhavaintoja
  • kielellisiä taitoja.

Myös kuntoutustilanteissa tarvitaan jatkuvaa tilanteiden jäsentämistä sekä ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista. Harjoitustilanteissa ja sairaalaympäristössä opittujen taitojen siirtäminen uusiin tilanteisiin ja uuteen ympäristöön vaativat hyvää päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Myös oman turvallisen liikkumisen ja toiminnan rajojen arviointi edellyttävät potilaalta virheetöntä päättelykykyä.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaalla voivat päättely- ja ongelmanratkaisutaidot heikentyä eri syistä. Tarkkaavaisuushäiriöiden yhteydessä potilaan voi olla vaikeata erottaa oleelliset asiat epäoleellisista tai potilaan on vaikea keskittyä useaan asiaan samanaikaisesti. Toiminnan lyhytjännitteisyys, juuttuvuus tai työskentelyn epäjohdonmukaisuus myös heikentävät päättelykykyä.

Ajatuksen katkeilu muistihäiriöissä, vaikeus ymmärtää kirjoitettua tekstiä ja virheelliset havainnot vaikeuttavat johdonmukaista ongelmanratkaisua päivittäisissä arkielämän tilanteissa ja kuntoutustilanteissa. Päättelyn ongelmat voivat liittyä myös tunneperäisiin syihin kuten masennukseen ja ahdistukseen.

Päättely- ja ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä itsenäisen selviytymisen ja arkielämän kannalta. Hyvien päättelytaitojen ansiosta potilas voi selvitä arkipäivän toiminnoista itsenäisesti, vaikka hänellä olisi muita tiedonkäsittelytoimintojen muutoksia. Toisaalta lievätkin näiden taitojen häiriöt heikentävät herkästi työelämässä selviytymistä.