Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Eläkettä saavan hoitotuki /Kela

Tulosta ohje tästä

Eläkettä saavan hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa ja korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuki on verotonta tuloa ja sen määrään ei vaikuta eläkkeensaajan tulot ja omaisuus.

Oikeus hoitotukeen on Suomessa asuvalla 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuodeksi ja joka saa

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä (kansaneläke tai työeläke)
  • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta tai
  • ulkomailta vastaavia etuuksia.

Hoitotukea ei voi saada, jos henkilö saa pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, perhe-eläkettä tai työttömyyseläkettä.

Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua), tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia.

Erityiskustannukset ovat tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, joita sairaus tai vamma aiheuttaa. Kustannuksina hyväksytään yleensä vain jatkuvat kustannukset, jolloin niitä tulee olla vähintään kuuden kuukauden ajalta. Erityiskustannuksiksi ei lueta esimerkiksi normaaleja ruoka- tai vaatekuluja, harrastustoiminnan, laitteiden hankinnan tai auton kuluja.

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi:

  • sairaanhoito- ja lääkekulut
  • ylimääräiset matkakustannukset
  • kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset
  • ylimääräiset vaatekustannukset
  • erityisruokavalion noudattamisesta aiheutuvat kustannukset

Hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon

Tuen määrä riippuu siitä, paljonko henkilöllä on sairaudesta tai vammasta johtuvaa toisen henkilön avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia.

1. Perushoitotuki

Säännöllisesti toistuva toisen henkilön avun ja ohjauksen tai valvonnan tarve henkilö-kohtaisissa toiminnoissa, kotitöissä tai asioinneissa kodin ulkopuolella tai sairaudesta johtuvat erityiskustannukset.

2. Korotettu hoitotuki

Jokapäiväinen aikaa vievä avun tarve monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai säännöllinen ohjauksen ja valvonnan tarve tai huomattavat sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset.

3. Ylin hoitotuki

Yhtämittainen hoidon ja valvonnan tarve tai erittäin huomattavat sairaudesta johtuvat erityiskustannukset.

Hoitotukea haetaan Kelasta erillisellä hakemuksella (EV256). Hakemukseen liitetään alkuperäinen lääkärin C-lausunto, joka ei saa olla puolta vuotta vanhempi. Tarvittaessa hakemukseen voi liittää terapeuttien, kuntoutusohjaajan, sosiaalityöntekijän tai muun hakijaa tuntevan tahon selvitys avuntarpeesta. Hoitotuessa on kuuden kuukauden takautuva haku- ja maksuaika. Hoitotuki voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi.