Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Henkilökohtainen apu

Tulosta ohje tästä

Henkilölle voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua, mikäli hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua kotona ja kodin ulkopuolella, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää kuitenkin, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtainen apu perustuu vammaispalvelulakiin. Lain mukaan vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtainen apu kuuluu vammaispalvelulaissa kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on näihin palveluihin ja tukitoimiin oikeus, mikäli vamman tai sairauden edellyttämä tarve on todettavissa.

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää:

  • päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee,
  • muihin toimintoihin kuten harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua kolmella tavalla:

  1. Korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Tällöin vammaisen henkilön ja hänen avustajansa välille syntyy työsuhde. Vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja määrittelee työtehtävät. Kunta ohjaa ja auttaa tarvittaessa vammaista henkilöä avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa.
  2. Antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen ja josta ei saa jäädä asiakkaalle omavastuuosuutta.
  3. Hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse tai sopimuksin yhdessä muun kunnan/muiden kuntien kanssa.

Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (B- tai C-lausunto, epikriisi tai kopio näistä). Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen eivät vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.