Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Kotihoito

Tulosta ohje tästä

Kotihoidon palvelujen tarkoituksena on tukea ja auttaa henkilön kotona selviytymistä vammasta ja sairaudesta huolimatta. Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Asiakkaita autetaan esimerkiksi peseytymisessä ja vaatehuollossa. Kotihoidon tukipalveluina voidaan järjestää mm. ateriapalvelua, saunapalvelua, turvapalvelua sekä sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Kunnan kotihoidon palveluita täydentävät usein yksityisten ja järjestöjen antamat palvelut.

Säännöllisesti kotihoidon palveluita tarvitsevien ja heidän omaistensa kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palveluiden tarve arvioidaan ja kirjataan. Useimmissa kunnissa kotihoidon apua voi saada myös iltaisin ja öisin (ns. ilta- ja yöpartiot).

Kotihoidon palvelut ovat tarvitsijalle maksullisia, maksut on yleensä porrastettu tulojen ja palveluun käytetyn ajan mukaan. Tilapäisestä käynnistä tai tukipalveluista veloitetaan kertamaksu. Jatkuvasta hoidosta tai palvelusta laskutetaan asiakkaan tulojen mukaan. Joissakin kunnissa on mahdollista saada palveluseteli kotihoidon palveluiden järjestämiseen.

Useissa kunnissa on järjestetty pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille erilaista palvelukeskus- ja päiväkeskustoimintaa. Näissä keskuksissa järjestetään mm. ateriapalveluja, erilaista virkistys- ja harrastustoimintaa sekä kuntouttavaa toimintaa.

Kotisairaanhoito on hoitoa ja huolenpitoa asiakkaasta, joka ei sairauksiensa vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. Kotisairaanhoitoon sisältyy yleensä lääkärin ja/tai kotisairaanhoitajan palvelut, tarvittaessa kotikäynnit.

Sairaanhoitajat auttavat ja neuvovat terveydenhoidollisissa kysymyksissä, kuten diabeteksen ja verenpaineen hoidossa, lääkkeiden jaossa ja lääkkeiden oton seurannassa. Kotisairaanhoidon kautta voi saada erilaisia sairaanhoidon välineitä sekä tietoa esim. intervallipaikoista ja päiväsairaalapaikoista. Kotisairaanhoidon palvelut ovat maksullisia.

Jos henkilön kotona selviytyminen ei ole mahdollista kotiin järjestettyjen palvelujen turvin, voi kotihoidon kautta hakea sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut sekä asiointiapu ja avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätietoja saa oman kunnan kotihoidosta.