Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Kuljetuspalvelut

Tulosta ohje tästä

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kunta voi myöntää kuljetuspalveluja joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kuljetuspalvelut ja siihen liittyvät saattajapalvelut kuuluvat vammaispalvelulaissa kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja ne on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on näihin palveluihin oikeus, mikäli vamman tai sairauden edellyttämä tarve on todettavissa. Yleensä kuljetuspalvelut ovat taksilla tai invataksilla tehtäviä asioimis- ja virkistäytymismatkoja.

Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja saattajapalveluineen:

  • välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvät matkat, näiden lisäksi
  • vähintään 18 yhdensuuntaista asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa.

Kuljetuspalveluita myönnetään yleensä henkilön asuinkunnan alueella tapahtuviin matkoihin tai lähikuntiin ulottuviin matkoihin. Useimmiten kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuus on samansuuruinen kuin on julkisen liikenteen taksa kunnassa.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (B- tai C-lausunto, epikriisi tai kopio näistä). Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Tämä kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu ja suunnattu huonokuntoisille ja ikääntyneille henkilöille. Kuljetuspalvelu kohdistetaan erityisesti sellaisille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joiden kotona selviytymisen kannalta kuljetuspalvelujen järjestäminen on välttämätöntä.

Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttavat hakijan sekä mahdollisen puolison tulot. Kuljetuspalvelua haetaan kunnan kotihoidon kautta.