Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Omaishoidon tuki

Tulosta ohje tästä

Omaishoitolaissa omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, johon liittyy hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukeen sisältyviä tai sitä täydentäviä palveluja voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai lyhytaikainen laitoshoito.

Omaishoidon palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Tuen tasot voit tarkistaa omasta kunnasta.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus. Se on veronalaista tuloa ja antaa eläkeoikeuden hoitajalle edellyttäen ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii hoitajan tapaturmavakuutuksesta omaishoitotyössä sattuvan tapaturman varalta.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunta huolehtii hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan ajaksi.

Omaishoidontukea haetaan oman kunnan kotipalvelunohjaajalta tai omaishoidon tuen palveluohjaajalta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.