Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Palveluasuminen

Tulosta ohje tästä

Kunta voi järjestää palveluasumista vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Henkilö, joka on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, ei kuulu lain soveltamisen piiriin.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Tällaisia palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa, kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa, asunnon siivoamisessa, sekä ne palvelut, joita tarvitaan asiakkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen voidaan toteuttaa henkilön omassa kodissa tai muussa kunnan järjestämässä asumismuodossa, esimerkiksi palvelutalossa.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan toteuttaa kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai henkilökohtaisena apuna. Mahdollista on myös yhteen sovittaa kaikkia edellä mainittuja palveluita. Vammaispalvelulakiin liittyvän palveluasumisen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (B- tai C-lausunto, epikriisi tai kopio näistä), jossa mahdollisimman tarkka kuvaus toimintakyvystä. Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen

Palveluasumista voi hakea myös sosiaalihuoltolain mukaan. Tämä palveluasuminen on kohdistettu lähinnä iäkkäille henkilöille tai sellaisille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen.

Palveluasuminen toteutetaan mm. vanhuksille tarkoitetuissa palvelutaloissa. Tavoitteena on tukea toimintakykyään menettäneen henkilön mahdollisimman itsenäistä asumista palvelutalossa. Selviytymistä tukevia palveluita ovat mm. ateria-, hygienia-, turva- ja siivouspalvelut sekä asiointiapu ja avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Kunta perii palvelumaksun, joka on korvausta asukkaan käyttämistä palveluista. Maksut määräytyvät palvelun määrän ja asiakkaan tulojen perustella.

Sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista tiedustellaan kunnan kotihoidosta.