Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Diabeetikon ajokorttivaatimukset

Diabetesta sairastavan ajoterveyden ja hoidon muun seurannan tulee olla säännöllistä. Lääkäri arvio henkilön ajoterveyttä kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki henkilön ajoterveyteen vaikuttavat sairaudet ja näiden hoito, vammat ja terveydentilan muutokset sekä niiden yhteisvaikutuksen.

Diabetesta sairastavan ajoterveyden lääkärintarkastukset suositellaan tehtäväksi hoitavan lääkärin toimesta ja harkinnan mukaan 1–5 vuoden (R1) tai 1–3 vuoden (R2) välein. Kun ajoterveysedellytykset täyttyvät, tämä kirjataan potilaskertomukseen lääkärintarkastuksen yhteydessä. Erillisiä poliisille lähetettäviä määräaikaislausuntoja ei pääsääntöisesti vaadita.

Liikenneturvallisuuden kannalta erityinen huomio tulee kiinnittää ilman ennakko-oireita valveilla ollessa ilmeneviin tai vakaviin (toisen henkilön apua vaativa) ja toistuviin (kahdesti 12 kk aikana) hypoglykemioihin. Myös sydän- ja verisuonisairaudet ja iäkkäät monisairaat diabeetikot on huomioitava. Retinopatia voi vaikuttaa näkökykyyn ja neuropatia jalkojen toimintakykyyn. Potilaan yksilöllisessä arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että liian korkea verensokeri heikentää keskittymiskykyä, väsyttää ja voi siten heikentää ajokykyä.

Erityisesti insuliinihoito, mutta myös sulfonyyliureat ja glinidit altistavat henkilön hypoglykemialle. Ajoterveyden kannalta olennaista on, että hypoglykemian tuntemukset ovat tallella ja henkilö pystyy ja toimii oireiden perusteella sekä seuraa verensokeriaan säännöllisesti ja liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi. Sokeritasapainoa tulee arvioida objektiivisin menetelmin esimerkiksi verensokerimittarin purkuohjelmia hyödyntäen.

Kuljettaja vastaa itse omasta ajamisestaan eli siitä, että hän ajaa vain jos kykenee siihen. Lääkäri tukee diabetesta sairastavan ajokyvyn säilymistä neuvonnalla ja asianmukaisella hoidolla.

Jos diabetes uhkaa ammattikuljettajan työkykyä, on lääkärin kerrottava ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Diabetesta sairastavan R1-kortin terveysedellytykset täyttyvät, kun

 • hän käy säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa ja ajoterveys arvioidaan ja arvio kirjataan 1–5 vuoden välein
 • hänellä ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa kahdesti edeltävän 12 kk aikana
 • mahdollisen yksittäisen vakavan hypoglykemian syy on selvitetty ja hoidonohjauksella ja hoitomuutoksin on pyritty ehkäisemään vakavan hypoglykemian uusiutuminen
 • hän tunnistaa verensokerin laskun oireet
 • hän osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja liikenteessä toimimiselle
 • insuliinia, muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkkeitä (sulfonyliureat, glinidit) käyttävä seuraa itse verensokeriaan hoitosuunnitelman mukaisesti
 • liian korkean verensokerin aiheuttamat ongelmat vireystilalle ja ajokyvylle on myös huomioitu
 • diabetekseen ei liity sairauksia, jotka olennaisesti heikentävät ajoterveyttä.

Diabetesta sairastavan R2-kortin terveysedellytykset täyttyvät, kun

 • hän käy säännöllisesti lääkärin tarkastuksessa ja ajoterveys arvioidaan ja arvio kirjataan 1–3 vuoden välein
 • hänellä ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 kk aikana
 • hän tunnistaa verensokerin laskun oireet täysin
 • insuliinia, muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkkeitä (sulfonyliureat, glinidit) käyttävä seuraa itse verensokeriaan vähintään kaksi kertaa päivässä ja ajotilanteisiin liittyen (ennen ajamista ja pidemmillä matkoilla 2–3 tunnin välein)
 • hän osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin aiheuttaman riskin ajoneuvon
 • kuljettamiselle ja liikenteessä toimimiselle
 • liian korkean verensokerin aiheuttamat ongelmat vireystilalle ja ajokyvylle on myös huomioitu
 • diabetekseen ei liity lisäsairauksia, jotka olennaisesti heikentävät ajoterveyttä

Jos R1-ajo-oikeuden omaavalla henkilöllä on kaksi vakavaa hypoglykemiakohtausta 12 kuukauden aikana, lääkärin on annettava ajokielto ja ilmoitettava asiasta poliisille (koska ajokielto jatkuu vähintään 6 kuukautta). Myös diabeteksen liitännäissairaudet voivat antaa aiheen tällaiseen ajokieltoon. Tehostettu hoidonohjaus ja tarpeelliset hoitomuutokset käynnistetään. Jos vakava hypoglykemia ei uusiudu 6 kuukauden seurannassa ajokiellon asettamisesta laskettuna, voidaan ajokielto purkaa. Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille myös silloin, jos potilaalle tulee kolmas vakava hypoglykemia 12 kuukauden aikana hoitotoimista huolimatta (toisesta vakavasta hypoglykemiasta laskettuna).

Jos R2-ajo-oikeuden omaavalla henkilöllä on yksikin vakava hypoglykemiakohtaus, lääkäri kieltää henkilöä ajamasta R2-luokan ajoneuvoja ja tekee ilmoituksen poliisille. Myös diabeteksen liitännäissairaudet voivat antaa aiheen tällaiseen ajokieltoon. Tehostettu hoidonohjaus ja tarpeelliset hoitomuutokset käynnistetään. Jos vakava hypoglykemia ei uusiudu 12 kuukauden seurannassa, voidaan ajokielto purkaa edellyttäen, että myös muut kriteerit täyttyvät. Jos diabeteksen hoidon tilanne kuitenkin jatkossa olennaisesti paranee, hän voi hakea uutta R2-ajolupaa diabeteksen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin lausunnolla. Ilmoitusvelvollisuus voi täyttyä myös diabeteksen lisäsairauksien tai muiden sairauksien perusteella.

Liitteet