Tays
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Päihdeinterventio

Tarkoituksena on taata potilaan sairaalahoidon ja kuntoutumisen onnistuminen ja ehkäistä päihteiden käytöstä johtuvien sairastumisten ja tapaturmien uusiutuminen. Tavoitteena on tunnistaa/ottaa puheeksi potilaan päihteiden käyttö, potilaan halutessa ohjata hänet jatkohoitoon sekä tunnistaa vieroitusoireiden hoidon ja opioidiriipuvaisten tukihoidon tarve ja estää vieroittuneiden potilaiden päihteiden käytön uudelleen käynnistyminen.

Tunnistaminen ja puheeksi ottaminen

Selvitetään potilaan hoitoon tullessa:

 • alkoholin, bentsodiatsepiinien, stimulanttien (amfetamiini, ekstaasi, kokaiini) ja opioidien sekä muiden päihteiden käyttöä viimeisen kuukauden aikana
 • onko nyt huumeiden aktiivikäytön vaihe tai päihtynyt
 • onko vieroitusoireissa
 • onko korvaushoidossa
 • onko ennen sairaalaan tuloa vieroittunut päihderiippuvainen
 • päihteiden ja riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden oheiskäyttö myös korvaushoidossa olevilta aikaisemmat vakavat vieroitusoireet ja niiden edellyttämä hoito (tarkista hoitokortti tai soita hoitopaikkaan)

Apuna voidaan käyttää:

Vieroitusoireiden ja kivun hoito

 • Vieroitusoireiden lääkitys
 • Psykiatrin konsultointi vieroitusoireiden hoidossa tarvittaessa
 • Opioiditukihoito jatkuvasti heroiinia tai muita opioideja käyttävälle
 • Tarvittaessa konsultoidaan psykiatria
 • Kivun hoidossa huomioidaan potilaan päihteiden käyttö

Motivoiva neuvonta ja ohjaaminen jatkohoitoon

Jos potilaan Audit-C –pisterajat naisilla ≥5 ja miehillä ≥6 ylittyvät, pyydetään potilasta täyttämään koko Audit (10 kysymystä).

Jos potilaan Audit-pisteet ovat ≥8 tai huumeiden / muuta päihdekäyttöä:

Hoitava lääkäri ja omahoitaja keskustelevat potilaan kanssa päihteiden käytön riskeistä suhteessa hänen sairauteensa ja tilanteeseensa. (Vähennä vähäsen / Otetaan selvää -esite)

Keskustelu käydään potilasta kunnioittaen, empaattisesti, muutokseen motivoiden ja potilaan omat tavoitteet huomioiden.

Omahoitaja / sosiaalityöntekijä kartoittaa potilaan elämäntilannetta, selvittää mitä palveluita potilas jo käyttää ja motivoi jatkohoitoon:

 1. Omahoitaja / sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päihde- tai muuhun hoitajaan ensimmäisen kontrolliajan varaamiseksi mahdollisimman pian sairaalahoidon jälkeen.
 2. Sovitusti potilas jatkaa myös aikaisemmassa päihdehoitopaikassaan (A-klinikka, vertaistukipalvelut, mielenterveyspalvelut jne).
 3. Tarvittaessa lääkäri tekee konsultaatiopyynnön Taysin päihdepsykiatrian poliklinikalle jatkohoidon tarpeen arvioimiseksi.

Kirjaaminen

 • Potilaan hoitosuunnitelmaan kirjataan Audit-pisteet, huumeiden käyttö, lääkärin/ hoitajan/ erityistyöntekijöiden antama neuvonta sekä potilaan kanssa sovittu jatkohoitosuunnitelma.
 • Epikriisiin lääkäri kirjaa potilaan hoidon kannalta oleellisiksi arvioimat tiedot (Audit-pisteet, muu päihteiden käyttö, motivoituneisuus ja jatkohoitosuunnitelma).
 • Potilaan luvalla epikriisi lähetetään hänen omalääkärilleen ja/tai muulle jatkohoidosta vastaavalle taholle.
 • Audit-C -mobiilikirjausohje