Epäsosiaalisen potilaan päihdehoito

Pääosa epäsosiaalisen persoonallisuuden omaavista henkilöistä on miehiä, joskin osa epäsosiaalisista naisista saatetaan virheellisesti diagnosoida epävakaiksi. Epäsosiaalisten henkilöitten päihdekäyttö on usein monipäihdekäyttöä, jossa mukana alkoholin ja lääkkeitten lisäksi ovat laittomat huumeet.

Epäsosiaalinen henkilö erottaa oikean väärästä, mutta ei välitä. He saattavat olla mukana rikollisessa tai korkeariskisessä toiminnassa. Huumekulttuuri voi tuntua jännittävältä ja siihen osallistuminen saattaa vahvistaa heidän omakuvaansa ja ylpeyttään selviämisestä elämäntavan vaaroista.

Epäsosiaaliseen persoonallisuuden ja samanaikaisen päihdeongelman hoitoa on pidetty erityisen vaikeahoitoisena. Tieto antisosiaalisuuden vaikutuksista päihdehoidon tuloksiin on vähäistä ja ristiriitaista. Osa asosiaalisista henkilöistä hyötyy kuitenkin selvästi päihdehoidosta, esim. opioidikorvaushoidosta.

Työntekijän hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää ja työntekijä tarvitsee työryhmänsä tukea tämän potilasryhmän hoidossa. Asiakkaat herättävät monia kielteisiä tunteita työntekijässä elämäntapansa ja mielipiteittensä vuoksi. Osa heistä saattaa tuntua pelottavilta. Syytä on kuitenkin pitää erityisesti varansa erityisen hurmaavien ja miellyttävien asiakkaitten kanssa työskenneltäessä.

Suositeltavaa on hankkia tietoa myös omaisilta, välttää manipuloitavaksi joutumista ja liiallista kiinnostusta asiakkaan 'seikkailuihin', konfrontoida pelottelua, kritiikkiä ja imartelua tiimityöskentelyn avulla. Ryhmähoidossa selkeät säännöt ovat tärkeät.