Hoitosopimus ja hoitosuunnitelma

Selkeä ja konkreettisiin asioihin keskittyvä hoitosopimus selkeyttää persoonallisuushäiriöpotilaan hoitoa. Valvira (Dnro 1731/05.01.04.00/2010) on todennut, ettei mielenterveyslaissa ole mainintaa hoitosopimuksesta.

Hoitosopimuksella ei asiakirjana ole laillista asemaa esimerkiksi hoidon päättymisen suhteen, mutta sitä voidaan käyttää työvälineenä parantamaan potilaan sitoutumista hoitoonsa. Siinä sovitaan yhteistyötavoista, joita hoidon onnistuminen edellyttää. Sopimus voi tuoda hyvin toimiessaan selkeyttä ja turvallisuutta hoitoyhteistyöhön, sekä edistää hoidon tavoitteiden saavuttamista.

Hoitosopimus voidaan mieltää potilaan kanssa yhdessä laadituksi kirjalliseksi hoitosuunnitelmaksi. Lähtökohtana on hoitoon hakeutumista edeltävien tapahtumien selvittäminen. Näiden tapahtumien pohjalta hoitojaksolle laaditaan konkreettiset, selkeät ja realistiset tavoitteet, joilla pyritään siihen, että potilas pystyisi jatkossa välttämään itselleen haitallisen käyttäytymisen käyttäen oppimiaan taitoja vastaavissa tilanteissa.

Henkilökunta ja potilas sitoutuvat omalta osaltaan yhteistyöhön, noudattamaan yksikön yleisiä toimintatapoja ja työskentelemään yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on, että hoitosuunnitelma pidetään ajan tasalla ja että se löytyy helposti potilaskertomuksesta esimerkiksi potilaan hakeutuessa ensiapuun. Potilaan hoidossa ensisijaista on hoitosuunnitelmasta kiinni pitäminen.