Persoonallisuushäiriö ja päihteet

Persoonallisuushäiriödiagnoosia ei tulisi asettaa aktiivisen päihdekäytön tai vieroituksen aikana. Päihteiden suorat vaikutukset ja päihteiden käyttöön liittyvä käyttäytyminen tulee ainakin kunnolla arvioida, jotta ei päädytä virheelliseen diagnoosiin. Yleensä edellytetään vähintään neljän viikon raitista jaksoa ohimenevien oireiden sulkemiseksi pois, oireiden alkamista ennen päihteidenkäyttöä, oireilua raittiiden jaksojen aikana tai oireiden pitkäkestoisuutta

Koska päihderiippuvuuteen liittyy käyttäytymistä, joka on tyypillistä myös joissakin persoonallisuushäiriössä (välinpitämättömyys muitten tarpeista, mielialojen voimakas vaihtelu päihteiden vaikutuksen ja vieroitusoireiden vaihdellessa jne), eivät persoonallisuushäiriön kriteerit kaikkien kohdalla enää täyty raitistumisen jälkeen.

Henkilön raitistuessa todellinen persoonallisuushäiriö ei katoa. Raitistuminen ja abstinenssi saattavat väliaikaisesti lisätä persoonallisuushäiriön oireita ja toimintakyky saattaa heikentyäkin, mutta pitemmän ajan kuluessa tilanteen vakautuminen on mahdollista, kun henkilö saa tehokasta apua sekä päihdeongelmaan että persoonallisuushäiriöön.

Persoonallisuushäiriöitten esiintyminen päihteitä väärinkäyttävissä populaatioissa on suurempaa kuin muussa väestössä, arviot esiintyvyydestä vaihtelevat 30 ja 60 prosentin välillä. Tavallisimmin päihdeongelmaisilla tavattavat persoonallisuushäiriöt ovat epävakaa persoonallisuus ja epäsosiaalinen persoonallisuus.

Epäsosiaalinen persoonallisuus on arvioitu olevan noin 30 prosentilla ja epävakaa persoonallisuus noin 20 prosentilla päihdehoidon asiakkaista. Korkeampia esiintyvyyslukuja on havaittu huumeita käyttävien kuin alkoholiongelmaisten keskuudessa. Myös epäluuloisen, narsistisen ja huomionhakuisen persoonallisuushäiriön esiintyminen lienee yleisempää kuin yleisväestössä.

Päihdeongelmaisilla epävakailla naisilla on usein myös posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD) ja syömishäiriöitä sekä lapsuusiän kaltoinkohtelua. Miehillä yleistä on PTSD ja muut samanaikaiset persoonallisuushäiriöt.

Katso myös: