Tartuntatautien ilmoittaminen

Tartuntatautilaki (1227/2016) ja asetus tartuntataudeista (146/2017) velvoittaa lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin yleisvaaralliset ja valvottavat (aiemmin ilmoitettavat) tartuntataudit sekä eräät tartuntatautiepäilyt. Joidenkin tartuntatautien osalta lääkäri on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta, näistä tieto menee tartuntatautirekisteriin suoraan mikrobiologian laboratoriosta.

Lääkärin tulee tehdä kiireellisessä tapauksessa alustava ilmoitus välittömästi puhelimitse terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille (0331164883, 0331166585, päivystysaikana 0331166777)

ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Näitä tilanteita ovat epidemian epäily ja taulukossa mainitut tautitapaukset ja niiden epäilyt. Eräistä tartuntataudeista tai niiden epäilyistä pitää ilmoittaa myös eläinlääkintäviranomaisille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 1229/2016 määrää sen, milloin tutkimukset ja hoito ovat maksuttomia

Taulukosta voit tarkistaa tartuntataudin ilmoittamisen tarpeen, ilmoitusvelvollisuuden eläinlääkintäviranomaisille, kategorian (yleisvaarallinen vai valvottava), yhteydenottotarpeen tartuntatautiviranomaisiin ja tutkimuksen ja hoidon maksuttomuuden.

Lääkärin ilmoittamat tautitapaukset perustuvat aiheuttajamikrobin mikrobiologiseen osoitukseen lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

  • tuberkuloositapaus, jossa päätetään antaa täysi tuberkuloosihoito
  • kyseessä on rokotussarjaan johtanut epäilty altistus rabiekselle
  • botulismi.

Tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa taudin toteamisesta. Ilmoitus tehdään riippumatta siitä, onko potilaalla kliininen sairaus vai ei. Jos myöhemmin ilmaantuva tieto osoittaa tehdyn ilmoituksen virheelliseksi tai puutteelliseksi, ilmoitus perutaan tai täydennetään uudella.

Hiv-infektiosta on tehtävä ilmoitus tartunnan toteamishetkellä, taudin saavuttaessa aids-vaiheen ja potilaan kuollessa. Hiv-infektiosta tehtävään ilmoitukseen on sisällytettävä arvio tartunta-ajasta ja -tavasta, kuolinsyystä sekä siitä, onko tartunnan saanut luovuttanut verta.

Tartuntatauti-ilmoitus tehdään sähköisesti tai paperilomakkeella

Lääkärin verkkoilmoittaminen alkoi vuoden 2017 alusta. Paperilomakkeiden (tartuntatauti-ilmoitus A ja B) käytöstä luovutaan vuoden 2018 aikana. Katso ohjeet THL:n sivuilta: Lääkärin verkkoilmoittaminen

Lääkärin ilmoituksen voi edelleen tehdä paperisella lomakkeella

  • tartuntatauti-ilmoitus A, lääkärin ilmoitus, THL 100/124
  • tartuntatauti-ilmoitus B, lääkärin ilmoitus HIV-infektiosta, THL 100/129
  • tartuntatauti-ilmoitus C, lääkärin ilmoitus tartuntatautiepäilystä, THL 100/126

Lomakkeet ovat potilas- ja tautikohtaisia eli jokainen tartuntatautitapaus ilmoitetaan omalla lomakkeella. Potilaan nimi ja henkilötunnus ilmoitetaan aina.

Lomakkeiden tilaus: Edita Prima Oy, Tuotehallinta, PL 510, 00043 EDITA (asiakaspalvelu.prima@edita.fi)

Taysissa lomakkeita voi tilata sähköpostitse osoitteesta painatuskeskus@grano.fi.

Tarvittaessa lääkäri voi täyttää myös tartuntatautiepäilyilmoituksen sähköisesti (entinen lomake C, lääkärin ilmoitus tartuntatautiepäilystä). Katso ohje THL:n sivuilta Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus

Tartuntatauti-ilmoituksen kirjaaminen sairauskertomukseen

Lääkäri kirjaa tiedon tekemästään  tartuntatauti-ilmoituksesta sairauskertomukseen  pysyväistietoihin.