Ohjekirje 110182/2017
24.10.2017
Kari-Matti Hiltunen
Raija Ruoranen
Jaana Syrjänen

Henkilökunnan ja opiskelijoiden rokottaminen

Tartuntatautilaki 1227/2016 on tullut voimaan 1.3.2017. Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotussuojaa koskeva lain 48 § tulee voimaan 1.3.2018 alkaen.

Tartuntatautilain 48 § mukaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden suojaamiseksi työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Suoja on tarpeen myös työturvallisuuden kannalta.

Työharjoitteluun osallistuvien opiskelijoiden suojan tarkistamisesta ja täydentämisestä huolehtii heidän oppilaitoksensa ja sen opiskelijaterveydenhuolto.

Sairaanhoitopiirin sairaaloiden kaikissa toimipisteissä hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita, kuten

 • potilaita, joiden puolustusjärjestelmä on heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi
 • yli 65-vuotiaita
 • alle 12 kuukauden ikäisiä
 • raskaana olevia
 • kroonista sydänsairautta, esimerkiksi sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavia
 • diabeetikoita tai muita kroonista aineenvaihduntasairautta sairastavia
 • kroonista keuhkosairautta sairastavia
 • kroonista maksasairautta sairastavia
 • kroonista munuaissairautta sairastavia
 • kroonista neurologista sairautta tai hermolihastautia sairastavia
 • juuri leikattuja
 • tehohoitoon joutuneita
 • kehitysvammaisia
 • tupakoitsijoita
 • vaikeasti ylipainoisia
 • päihdeongelmaisia

Suojan vaatimus

Suoja tulee olla kaikilla potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvilla työntekijöillä, jotka työskentelevät edellä mainittujen kaltaisten potilaiden läheisyydessä.

Sairaanhoitopiirin johto on määritellyt asiakas- ja potilastilat, joissa työskentelevillä työntekijöillä tulee olla suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja influenssaa vastaan. Näitä tiloja ovat

 • sairaalaosastot
 • päivystysvastaanotot
 • ajanvarausvastaanotot
 • operatiivinen toiminta
 • synnytyssali
 • ensihoito
 • laboratorion näytteenotto osastoilla ja näytteenottopisteissä
 • kuvantamisen tilat
 • terapiatilat
 • sairaalan sosiaalityön tilat, joissa tavataan asiakkaita ja potilaita

Lisäksi imeväisikäisiä (alle 1-vuotiaita) hoitavilla työntekijöillä tulee olla rokotussuoja hinkuyskää vastaan lastenosastoilla, synnytys- ja synnyttäneiden osastoilla, lasten poliklinikoilla ja teho-osastoilla.

Suojan vaatimus tuhkarokkoa, vesirokkoa ja influenssaa vastaan koskee esimerkiksi alla lueteltuja työntekijäryhmiä:

 • lääkäreitä
 • hammaslääkäreitä
 • hoitajia
 • suuhygienistejä
 • sairaalahuoltajia
 • osastonsihteereitä
 • potilaskuljettajia
 • terapeutteja
 • erityistyöntekijöitä, esimerkiksi askartelunohjaajia, sairaalaklovneja, tulkkeja
 • sosiaalityöntekijöitä
 • näytteenottoon osallistuvaa laboratoriohenkilökuntaa
 • potilaiden kuvantamiseen osallistuvaa henkilökuntaa
 • sairaala-apteekin henkilökuntaa, jotka luovuttavat potilaille lääkkeitä tai käyvät osastoilla
 • ensihoidon työntekijöitä

Hinkuyskän osalta suojan vaatimus koskee edellä mainituista työntekijäryhmistä niitä, jotka hoitavat alle 1-vuotiaita, eli lähinnä lastenosastojen, synnytys- ja synnyttäneiden osastojen, lasten poliklinikoiden ja teho-osastojen lääkäreitä, hoitajia ja lähihoitoon osallistuvia terapeutteja.

Taulukossa on kuvattu, missä tilanteissa suoja näille taudeille on olemassa:

Tauti Suoja tautia vastaan on syntynyt, jos on Suojan vaatimus koskee Rokotteen uusintatarve ja sairastetun taudin tuoma suoja
Tuhkarokko

saanut 2 x tuhkarokkorokotuksen (MPR tai erillinen tuhkarokkorokote) tai

sairastanut tuhkarokon.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä. Ks. lista edellä.

Kaksi tuhkarokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei myöhemmin tarvita.

Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja näitä tauteja vastaan.

Vesirokko

saanut 2 x vesirokkorokotuksen tai

sairastanut vesirokon.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä. Ks. lista edellä.

Kaksi vesirokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei myöhemmin tarvita.

Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja vesirokkoa vastaan.

Influenssa

saanut influenssarokotuksen vuosittain.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä. Ks. lista edellä.

Rokotus uusitaan joka syksy ennen influenssakauden alkua.

Sairastettu influenssa ei tuo suojaa seuraavalle eikä kuluvallekaan kaudelle.

Hinkuyskä

saanut hinkuyskärokotuksen (dtap) viiden vuoden välein.

Kaikkia imeväisikäisten lasten hoitoon osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät näiden läheisyydessä. Ks. lista edellä.

Rokotus uusitaan viiden vuoden välein.

Suojan ja soveltuvuuden todentaminen

Sairaanhoitopiiri hankkii Tullinkulman Työterveyshuolto Oy:ltä tarvittavat rokotukset työntekijöille. Rokotteet ovat tuhkarokko- (MPR), vesirokko- ja hinkuyskärokote (dtap) (ks. taulukko). Influenssarokotus annetaan vuosittain. Työntekijä voi hankkia rokotteen muualtakin ja toimittaa soveltuvuustiedon. Soveltuvuustiedon toimittamisesta on työohje intranetissa.

Sairaanhoitopiirin muille työntekijöille, jotka liikkuvat vain satunnaisesti asiakas- ja potilastiloissa, järjestetään MPR-, vesirokko- ja vuosittainen influenssarokotus myös työterveyshuollossa.

Kaikki työntekijät ja opiskelijat noudattavat potilaiden hoitamisessa asianmukaisia varotoimia ja käyttävät henkilökohtaisia suojaimia, kuten sairaanhoitopiirin infektio-ohjeistukset edellyttävät.

Jokaista työntekijää, joka on lueteltu tässä ohjeessa (tehtävä tai työtila), pyydetään täyttämään Tartuntatautilain mukaisen suojan selvittämiseksi itsearviointilomake. Lomake on tulostettavissa HR-työpöydältä kohdassa omat henkilötiedot. Lomake sisältää täsmälliset ohjeet, miten työntekijä tarkistaa suojan ja milloin hänen tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon suojan saamiseksi.

Liitteet

 1. Tartuntatautilaki 1227/2016

 2. PSHP:n infektio-ohjeistukset: