Tuberkuloositarkastus sosiaali- ja terveysalalla

1.3.2017 voimaan astuneen tartuntatautilain (1227/2016) 55§ velvoittaa potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. THL on antanut terveystarkastuksista toimenpideohjeen (Ohjaus 19/2017)

Terveystarkastuksen kohderyhmä on sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kaikissa alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimivat työntekijät, harjoittelijat ja muut vastaavat henkilöt, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelusuhdetta ja ovat:

  • syntyneet maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna Suomeen (> 150/100 000/v) katso THL maaluettelo
  • oleskelleet vähintään 12 kuukautta tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään kolme kuukautta maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (> 150/100 000/v)
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.

Jos työtehtävään kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan tuberkuloosin ilmaantuvuusraja on matalampi (>50/100 000/v)

Terveystarkastus tehdään uuden työ- tai harjoittelusuhteen alkaessa ennen työtehtävään ryhtymistä. Terveys­tarkastus toteutetaan uuden työsuhteen alkaessa, jos edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Työntekijöiden terveystarkastukset järjestää työnantaja osana työterveyshuoltoa. Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestää terveystarkastukset niille opiskelijoille, jotka toimivat yllä mainituissa työtehtävissä ilman työsuhdetta. Työ- ja elinkeinotoimistojen tai yksityisten oppisopimusyritysten kautta työhön tulevien harjoittelijoiden terveystarkastukset tehdään kunnan terveyskeskuksessa. Terveystarkastus on tutkittavalle maksuton, koska kyseessä on tutkimus yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1229/2016 5§:n 1 momentin 4 kohta).

Ilman edellä mainittua selvitystä työntekijä ei saa toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, eikä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.

Edellä mainittu tartuntatautilaki ja THL:n toimenpideohje huomioiden tulee sosiaali- ja terveysaloille työntekijöitä ja harjoittelijoita rekrytoivien tahojen ohjata kohderyhmään kuuluva henkilö ennen työsuhteen tai harjoittelun alkua terveystarkastukseen, joka sisältää myös keuhkokuvauksen.