COVID-19 - Asumispalveluyksiköt

Päivitetty 16.12.2021

Toimintaohje sote-yksikössä todetuan asukkaan tai potilaan covid-tapauksen ensitoimiin

Asumispalveluyksiköiden diasarjat löydät täältä

1. Kohderyhmä

2. Tavoitteet

3. Epäily COVID-19-infektiosta asumispalveluyksikössä

4. Todettu COVID-19-infektio asumispalveluyksikössä

5. Asukkaan asettaminen karanteeniin

6. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asukkaan hoito

7. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asukkaan liikkumisen rajoittaminen

8. Näytteiden ottaminen

9. Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä

10. Muuta huomioitavaa

1. Kohderyhmä

 • Tämä ohje koskee ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoavia sosiaalihuollon yksiköitä riippumatta niiden järjestäjästä. Tässä ohjeessa näihin yksiköihin viitataan sanalla asumispalveluyksiköt. 
  • Tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit 
  • Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 
  • Asumispalvelut kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille 
 • Ohje ei koske lapsia.

2. Tavoitteet

 • Ohjeen tavoitteena on varmistaa asianmukainen toiminta epäiltäessä COVID-19-infektiota tai -epidemiaa edellä mainituissa yksiköissä sekä varmistaa, että mahdolliset liikkumista rajoittavat toimet toteutetaan lainmukaisesti ja varmistaen asukkaiden hyvän hoidon ja perusoikeuksien toteutuminen. 
  • Tartuntatautilaki antaa mahdollisuudet tiettyihin yksilönvapautta rajoittaviin toimiin, mutta niitä voidaan käyttää vain lain määrittämissä tilanteissa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä. 
  • Koronavirusepidemia ei saa rajoittaa asukkaiden liikkumista tai itsemääräämisoikeutta muissa kuin tartuntatautilain määrittämissä tilanteissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut yksityiskohtaiset ohjeet koskien toimintaa asumispalveluyksiköissä COVID-19-pandemian aikana. Näistä löytyy ohjeet hengitystieinfektio-oireisen tai COVID-19 infektiota sairastavan asukkaan kohdalla noudatettavista suojainten käytöstä, yhteisten tilojen käytöstä, asukkaiden sijoittelusta, ruokailusta ja siivouksesta.

3. Epäily COVID-19-infektiosta asumispalveluyksikössä

 • Covid-19- infektion yleisimpiä oireita ovat hengitystieinfektio-oireet. Myös pelkkä ripuli voi joskus olla Covid-19 infektion oire
 • Asumispalvelussa asuvalla infektion oirekuva voi olla epätyypillinen ja oireet vähäisiäkin. Ainoana oireena voi olla toimintakyvyn nopea tai suuri muutos. Lue oireista tarkemmin täältä: COVID-19-toimintaohje lääkärille
 • Kaikkien asukkaiden COVID-19-infektioon sopivien oireiden ilmaantumista seurataan
 • Jos asukkaalle tulee COVID-19-infektioon sopivia oireita, tarkista täältä, varataanko asukkaalle koronanäytteenotto.

Varotoimet

 • Hoida koronalle edeltävän kahden viikon aikana altistunut, oireita saanut asukas tavanomaisin, kosketus- ja pisaravarotoimin. Tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa olevan asukkaan on pysyttävä huoneessaan.
 • Jos asukkaalla ei ole tiedossa altistumista, mutta hän saa COVID-19- infektioon sopivia oireita, hoida hänet pisaravarotoimin. Noudata ripulia sairastavan kohdalla lisäksi kosketusvarotoimia. Asukas pysyy omassa huoneessaan, mikäli se on mahdollista.

Lue tarkemmat toimintaohjeet täältä.

4. Todettu COVID-19-infektio asumispalveluyksikössä

 • Tartunnanjäljityksen hoitaa PSHP:n tai kunnan tartunnanjäljitys. Odota rauhassa yhteydenottoa ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Yksikön tehtävä ei ole päättää seulonnoista tai muista tartunnanjäljitykseen liittyvistä toimista.
 • Asukas hoidetaan eristyksessä yhden hengen huoneessa noudattaen tavanomaisia-, kosketus- ja pisaravarotoimia. Katso tarkemmin COVID-19-ohje asumispalveluyksiköille -ohjeesta .
  • Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee asukkaalle eristyspäätöksen
  • Ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan tai kunnan tartuntatauti- tai hygieniahoitajaan.
  • Eristyksen keston voit tarkistaa täältä
 • Pelkkä COVID-19-infektio itsessään ei ole aihe siirtää asukasta sairaalaan, vaan häntä hoidetaan yksikön oman lääkärin antamin ohjein. Harkittaessa sairaalaan lähettämistä on huomioitava asukkaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja mahdolliset hoidonrajaukset. 
 • COVID-19-infektiosta huolimatta sairaalahoitoa vaativat tilat tulee hoitaa (esimerkiksi leikkaushoitoa vaativa murtuma tai psykiatriseen hoitoon lähettäminen M1-kriteerit täyttävässä tilanteessa). Ennen siirtoa konsultoidaan yksiköstä vastaavaa lääkäriä ja informoidaan vastaanottavaa yksikköä asukkaan infektiosta. 
 • Asumispalveluyksikön tartuntatilanteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä on tiedotettava yksikön asukkaita ja tarvittaessa heidän läheisiään. Asumispalveluyksikkö tiedottaa asukkaita ja omaisia. Laajemmasta tiedottamisesta sovitaan kunnan viranomaisten ja tarvittaessa PSHP:n kanssa.
 • Henkilökunnan altistumisen ja karanteenin tarpeen ja muodon arvioi PSHP:n tai kunnan tartunnanjäljityshenkilöstö. Karanteenin pituuden voi tarkistaa THL:n sivuilta. Karanteenipäätöksen tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

5. Asukkaan asettaminen karanteeniin

 • Asukkaan altistumisen ja karanteenin tarpeen arvioi PSHP:n tai kunnan tartunnanjäljityshenkilöstö
 • Karanteenipäätöksen tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Karanteeni voidaan toteuttaa sosiaalihuollon yksikössä
 • Asumispalveluyksikössä asuvan henkilön hoito sairaalassa, käynti terveydenhuollon yksikössä, kotiloma tms. ei johda karanteeniin, koska se ei sellaisenaan ole COVID-19 infektiolle altistava tekijä. Jos on tapahtunut todellinen altistuminen COVID-19-infektiolle, tartunnanjäljitys tiedottaa siitä asumispalveluyksikköä.

6. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asukkaan hoito

 • Tarkista asukkaan huoneessa ja hoidossa käytettävät suojaimet taulukosta 5.
 • Asukas pysyttelee karanteenin tai eristyksen ajan omassa huoneessaan, jonne hän saa tarvitsemansa hoidon. 
 • Jos asukkaan kunto sallii, hänen kanssaan käydään kävelemässä, kun voidaan varmistaa, ettei paikalla ole muita asukkaita. Tällöin huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja asukkaalla pidetään kirurgista suu-nenäsuojaa. Myös ulkoilu on sallittua.
 • Henkilökunnan on valvottava asukasta niin, että tarvittaessa häneen saadaan yhteys välittömästi. Vastaavasti asukkaalla on oltava mahdollisuus saada välittömästi yhteys hoitohenkilökuntaan. Apuna voidaan käyttää sähköisiä yhteydenpitovälineitä, jos asukas on kykenevä niitä käyttämään
 • Vanhusten asumispalveluyksikössä on huomioitava, että muistisairas asukas ei välttämättä pysty ilmaisemaan omia tarpeitaan tai ottamaan yhteyttä henkilökuntaan kuin suullisesti, joten perustarpeista huolehtiminen saattaa edellyttää vierihoitajan käyttöä – vähimmilläänkin jatkuvaa avoinna olevaa molempiin suuntiin toimivaa ääni- ja kuvayhteyttä. 
  • Tilanne on sama osalla psykiatrisista potilaista ja kehitysvammaisista. 
 • Eristäminen tai karanteeni sosiaalihuollon yksikössä voidaan toteuttaa käyttämällä oman yksikön hoitohenkilökunnan lisäksi tarvittaessa esimerkiksi kotihoidon tai kotisairaalan palveluja
 • Eristyksestä tai karanteenista huolimatta sairaalahoitoa vaativat tilat tulee hoitaa (esimerkiksi leikkaushoitoa vaativa murtuma tai psykiatriseen hoitoon lähettäminen M1-kriteerit täyttävässä tilanteessa). Ennen siirtoa konsultoidaan yksiköstä vastaavaa lääkäriä ja informoidaan vastaanottavaa yksikköä asukkaan tilanteesta.

7. Karanteenissa tai eristyksessä olevan asukkaan liikkumisen rajoittaminen

 • Asukkaan liikkumista yksikössä saa tartuntatautilain mukaan rajoittaa ainoastaan hänen ollessaan tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa (todellisen altistumisen perusteella) tai eristyksessä (varmistetusti COVID-19-infektioon sairastunut)
 • Asukkaan saa lukita omaan huoneeseensa vain, jos karanteenin tai eristyksen toteutumista ei voida millään muulla tavalla varmistaa
  • Muut keinot, kuten vierihoitajan käyttö, tulee olla mietittynä ja kokeiltuna ensin. 
  • Lukitseminen edellyttää virallista kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää karanteeni-/eristämispäätöstä sekä hänen päätöstään hoitamisesta ulkoa päin lukittavassa tilassa. Päätökset voidaan tehdä henkilön tahdosta riippumatta. 
  • Jos ovi lukitaan tartuntatautilääkärin päätöksellä, muita liikkumisen rajoitteita ei pidä käyttää. 
  • Ennen kuin päätöstä hoitamisesta ulkoa päin lukittavassa tilassa tehdään, kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja asumispalveluyksiköstä vastaavan lääkärin on arvioitava, pystytäänkö rajoittamistoimilla rajoittamaan tai estämään epidemian kehittymistä huomioiden, että tartunnat ovat voineet jo levitä esimerkiksi oireettomien henkilöiden välityksellä. Näissä tilanteissa tarkat tiedot yksikön sairastuneista sekä tiedot heidän ja mahdollisesti oireettomien asukkaiden COVID-19-näytteiden tuloksista ovat oleellisia päätöksenteossa.
 • Asumispalveluyksiköstä vastaavan lääkärin tulee huolehtia asukkaan terveydentilasta, oireiden hoidosta ja lääkityksestä sekä yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa määrittää käytännöt potilaan valvonnasta ja hoidosta rajoittamistoimien aikana niihin liittyvien somaattisten ja psyykkisten haittojen riskin vuoksi. Tartuntataudeista vastaava lääkäri ei ole hoitovastuussa potilaasta.

8. Näytteiden ottaminen

 • COVID-19-näytteitä otetaan voimassa olevien näytteenottokriteerien mukaisesti. COVID-19 – Toimintaohje lääkäreille
 • Oireettomista asukkaista ja työntekijöistä otetaan näytteitä mahdollisessa epidemiatilanteessa vain PSHP:n infektioyksikön konsultaation perusteella. 
 • Asumispalveluyksiköiden henkilöt eivät välttämättä ymmärrä näytteenoton tarpeellisuutta eivätkä suostu tai kykene yhteistyöhön. Näytteitä ei voi ottaa väkisin.

9. Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä

Päivitetty 16.12.2021

Vierailuja asukkaan luona hänen huoneessaan voidaan rajoittaa vain, jos tartuntatautilääkäri on määrännyt asukkaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tai eristykseen. Toimintayksikkö ei voi ulottaa karanteeni- tai eristyspäätöksiin liittyviä rajoituksia muihin asukkaisiin kuin siihen, jota päätös koskee. Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti.

Ohjeet vierailujen turvalliseksi järjestämiseksi:

 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Vierailijalle annetaan ohjeet turvalliseen vierailuun, kun hän saapuu toimintayksikköön tai esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Ohjeet on hyvä laittaa näkyville myös sisäänkäynnin yhteyteen.
 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta, jos sille ei ole terveydellistä estettä.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Vierailija pitää riittävän turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Vierailut järjestetään niin, että vierailija ei oleskele tarpeettomasti yksikön yleisissä tiloissa. Olosuhteiden salliessa ulkotiloja kannattaa hyödyntää vierailun toteuttamiseen.
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Jos yksikössä on meneillään tartuntataudille altistumisen takia tartuntojen selvitys tai jonkun tartuntataudin aiheuttama epidemia, suosittelemme silloin, että asukkaiden luona ei vierailla kuin erikseen henkilökunnan kanssa sopien.

THL:n ohje Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana

10. Muuta huomioitavaa

 • Asumispalveluyksikön epidemiatilanteessa kunnan tulee varmistaa (tarvittaessa tavanomaista työpanosta lisäten), että yksikössä on riittävä päivittäinen lääkärituki ja mahdollisuus potilaiden tutkimiseen (ei pelkkää puhelinyhteyttä tai paperityöaikaa).
 • Mielenterveyslain mukaisia rajoitustoimia voidaan toteuttaa vain psykiatrisessa sairaalassa.
 • Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia rajoitustoimia ei voi käyttää tartuntataudin leviämisen estämiseen.
 • Liikkumista rajoittavien toimien, mukaan lukien magneettivyön käyttö, tulee perustua hoitavan lääkärin antamaan lupaan. Niiden tarpeesta on sovittava moniammatillisesti ja niiden käytöstä on keskusteltava asukkaan tai hänen edustajansa kanssa ennen niiden käyttöä (kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana päivänä)
 • Henkilökunnan puute ei oikeuta rajoittamistoimien käyttöön.

Kaiken rajoittamisen perusteet ja käyttö tulee kirjata asianmukaisesti, samoin merkinnät potilaan seurannasta rajoitustoimien käytön aikana.