COVID-19 – Varotoimet ja suojainten käyttö

1. Henkilökunnan suojautumisohjeet ja potilaan sijoittaminen COVID-19-pandemian aikana

Yleisohje suojainten käytöstä ja potilaiden sijoittelusta

Suojautuminen aerosolia tuottavissa toimenpiteissä

Vastaanottotoiminta

Suojautuminen kuvantamisyksikössä

Vuodeosastot (erikoissairaanhoito ja terveyskeskussairaalat) 
Leikkausosastot
Kotikäynnit
Asumisyksiköt (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)
Suun terveydenhuolto
Siivous- ja huoltohenkilöstö sote-yksiköissä

2. Suojainten pukemis- ja riisumisohjeet

3. COVID-19-potilaan eristyksen lopettaminen

Oireettomat henkilöt, joiden koronanäyte on positiivinen 
Kotona sairastavat potilaat 
Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat 
Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä sairastavat potilaat 
Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät

4. Potilaiden ja vierailijoiden suojautuminen

1. Henkilökunnan suojautumisohjeet ja potilaan sijoittaminen COVID-19-pandemian aikana

Päivitetty 14.9.2021

Työntekijät Taysin toimipisteissä käyttävät kirurgista nenä-suusuojusta kaikissa Taysin tiloissa. Kirurgista suu-nenäsuojusta käyttävät kaikki ammattiryhmät. Syödessä ja juodessa suojusta ei tarvitse pitää, mutta turvavälejä on noudatettava.

Työntekijöiden kirurgisen suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttö terveydenhuollossa COVID-19- pandemian aikana (päivitetty 14.12.2020)

Lisää tietoa suojaimista

Suojainten käyttö sekä pukemis- ja riisumisohjeet

1.1 Yleisohje suojainten käytöstä ja potilaiden sijoittelusta

Selvitä COVID-19-infektioon sopivat oireet kaikilta sairaalaan tulevilta potilailta välittömästi ja seuraa aktiivisesti osastohoitoon muista syistä joutuneiden potilaiden COVID-19-infektion oireiden ilmaantumista.

 • Opeta kaikille potilaille yskimishygienia ja kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö sekä hyvä käsihygienia
 • Noudata hyvää käsihygieniaa ja käytä kirurgista suu-nenäsuojusta koko työpäivän ajan sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti
 • Käytä sairaalan työasua, ei siviilivaatteita
 • Noudata kaikkien potilaiden hoidossa tavanomaisia varotoimia ja käytä tilanteeseen soveltuvia suojaimia. Katso taulukot.

Huomaa, että mikä tahansa hengitystieinfektio johtaa pisaravarotoimiin ja suojaimien käyttöön.

1.1.1 Suojautuminen aerosolia tuottavissa toimenpiteissä

Varmistettu COVID-19 infektio tai vahva epäily COVID-19 infektiosta

Potilaan hoidossa, mukaan lukien aerosolia tuottavat toimenpiteet, käytetään FFP2-hengityksensuojainta.

Huomioitava on, jos potilaalle on tehty aerosolia tuottava toimenpide tai hoito, käytetään myös lyhyillä käynneillä potilas-hoito tai tutkimushuoneessa hengityksensuojainta seuraavan tunnin ajan aerosolia tuottavan toimenpiteen tai hoidon päättymisestä. Jos aerosolin tuotto on jatkuvaa, hengityksensuojainta käytetään aina potilas-, hoito- tai tutkimushuoneessa käydessä.

Oireettomat, karanteenissa olevat

Aerosolia tuottavissa toimenpiteissä käytetään FFP2-hengityksensuojainta 

Jos aerosolin tuotto on jatkuvaa, hengityksensuojainta käytetään aina potilas-, hoito- tai tutkimushuoneessa ollessa. Jos aerosolia tuottava toimenpide on satunnainen, hengityksensuojainta tulee käyttää tunnin ajan toimenpiteen tai hoidon päättymisestä. Tämän jälkeen käytetään kirurgista suu-nenäsuojaa. Leikkaussaleissa on tehokkaampi ilmanvaihto, joten 15 minuutin varoaika on riittävä. 

Aerosolia tuottavat toimenpiteet:

 • Liman avoin imu hengitysteistä (ml. trakeostomian hoito)
 • Bronkoskopia
 • Laryngoskopia
 • Elvytys ennen intubaatiota
 • Intubaatio ja ekstubaatio
 • Nebulisaattorihoito
 • Suurivirtauksinen nenäkanyylihoito (Airvo tai Optiflow) sekä muu non-invasiivinen ventilaatiohoito, esimerkiksi CPAP
 • Ylämahasuolikanavan tähystystutkimus
 • Suu-, nenä- ja korvakirurgisen toimenpiteet, kasvokirurgia ja suun terveydenhuolto
 • Ruumiinavaus

1.2 Vastaanottotoiminta

1.2.1 Suojautuminen kuvantamisyksikössä

 • Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta (taulukko 2)
 • Pue suojaimet tutkimuksen alkaessa kuvanottohuoneessa
 • Riisu suojaimet potilaan poistuttua kuvanottohuoneessa
 • Puhdista huoneen kosketuspinnat desinfektioaineella kuvauksen loputtua
 • Päivän päätteeksi tutkimushuoneeseen tehdään tavanomainen siivous.

1.3 Vuodeosastot (erikoissairaanhoito ja terveyskeskussairaalat)

1.5 Kotikäynnit

1.6 Asumisyksiköt (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)

Henkilökunnan suojainten käyttö asumisyksiköissä (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)

1.7 Suun terveydenhuolto

1.8 Siivous- ja huoltohenkilöstö sote-yksiköissä

2. Suojainten pukemis- ja riisumisohjeet

Päivitetty 31.8.2021

Sijoita puhtaat suojaimet sulkutilaan tai puhtaalle tasolle huoneen ulkopuolelle. Covid-19 potilaan huoneesta poistuttaessa suojatakki ja käsineet riisutaan potilashuoneessa. Kasvojen alueen  suojaimet riisutaan vasta huoneen ulkopuolella sulkutilassa tai käytävällä.

3. COVID-19-potilaan eristyksen lopettaminen

Päivitetty 24.8.2021

Oireettomuudella tarkoitetaan kohdissa 3.2 - 3.5 sitä, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ainoana oireena ei vaadi eristyksen jatkamista. Konsultoi tarvittaessa Taysin infektiolääkäriä.

3.1 Oireettomat henkilöt, joiden koronanäyte on positiivinen

 • Oireettoman henkilön, jolla on todettu COVID-19-tartunta PCR-testillä, kotieristyksen kesto on kymmenen vuorokautta näytteenotosta

3.2 Kotona sairastavat potilaat

Lieväoireinen COVID-19-potilas voi sairastaa kotona.

 • Eristystä jatketaan, kunnes potilas on ollut oireeton kaksi vuorokautta (48 tuntia) ja oireiden alusta kulunut vähintään kymmenen vuorokautta.
 • Jos oireita esiintyy vielä kymmenen vuorokauden jälkeen, sairastuneen tulee olla kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään kahden vuorokauden (48 tuntia) ajan.
 • Kontrollinäytteitä eristyksen purkamiseksi ei tarvita

3.3 Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat

Vuodeosastolla olevat potilaat

 • eristystä jatketaan, kunnes potilas on ollut kaksi vuorokautta (48 tuntia) oireeton ja oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vuorokautta. 
 • koko eristysaika enintään 20 vuorokautta 
 • Kontrollinäytteitä eristyksen purkamiseksi ei tarvita

Teho-osastolla olevat potilaat

 • Eristyt toteutetaan erillisen teho-osastolle laaditun ohjeen mukaan

Syvästi immuunipuutteiset potilaat

 • Eristysaika on aina vähintään 20 vuorokautta
 • Konsultoi infektiolääkäriä ennen eristyksen purkamista
 • Syvästi immuunipuutteisista potilaista voidaan ottaa kontrollinäyte ennen eristyksen purkamista. Näytteiden otosta konsultoidaan infektioyksikön infektiolääkäriä. Jos kontrollinäytteitä otetaan, tehdään vähintään kaksi COVID-19-tutkimusta niin että väliin jää vähintään 24 tuntia. Huomioi, että positiivinen PCR-testi ei välttämättä merkitse sitä, että tarttuvaa virusta esiintyy edelleen. 

Sairaalasta suoraan kotiin siirtyvät potilaat

 • kotieristystä jatketaan, kunnes potilas on ollut oireeton kaksi vuorokautta (48 tuntia)  ja oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vuorokautta
 • koko eristysaika enintään 20 vuorokautta.

Sairaalasta jatkohoitoon tai kuntoutukseen siirtyvät potilaat

 • eristystä jatketaan, kunnes potilas on ollut oireeton kaksi vuorokautta  ja oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vuorokautta
 • koko eristysaika enintään 20 vuorokautta
 • Tiedota jatkohoitopaikkaa mahdollisen eristyksen jatkumisesta.

3.4 Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä sairastavat potilaat

 • Eristystä jatketaan, kunnes oireiden alusta on kulunut vähintään 14 vuorokautta ja potilas on ollut oireeton vähintään kahden vuorokauden (48 tuntia) ajan

3.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät

 • Noudatetaan samoja eristysohjeita kuin muillakin ks. yllä eri potilasryhmät
 • Kontrollinäytteitä ennen töihin palaamista ei tarvita

4. Potilaiden ja vierailijoiden suojautuminen

Päivitetty 2.6.2021

Vierailuja potilaan luona voidaan rajoittaa vain, jos tartuntatautilääkäri on määrännyt potilaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tai eristykseen. Toimintayksikkö ei voi ulottaa karanteeni- tai eristyspäätöksiin liittyviä rajoituksia muihin potilaisiin kuin siihen, jota päätös koskee.

Potilaille ja vierailijoille suositetaan oman maskin tai suu-nenäsuojuksen käyttöä sairaalassa asioidessa.

Ohjeet vierailujen turvalliseksi järjestämiseksi:

 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Vierailijalle annetaan ohjeet turvalliseen vierailuun, kun hän saapuu osastolle tai esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee potilaan luo. Ohjeet on hyvä laittaa näkyville myös sisäänkäynnin yhteyteen.
 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suu-nenäsuojusta, jos sille ei ole terveydellistä estettä. 
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen. 
 • Vierailija pitää yli 2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
 • Vierailut olisi hyvä järjestää niin, että vierailijan ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa.
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai potilaskutsujärjestelmällä

Jos osastolla on meneillään tartuntataudille altistumisen takia tartuntojen selvitys tai jonkun tartuntataudin aiheuttama epidemia, suosittelemme silloin, että potilaiden luona ei vierailla kuin erikseen henkilökunnan kanssa sopien.

Poliklinikkatoiminnassa läheisten ja saattajien läsnäolo rajataan vain välttämättömään.