COVID-19 – Varotoimet ja suojainten käyttö

1. Henkilökunnan suojautumisohjeet ja potilaan sijoittaminen COVID-19-pandemian aikana

Suojainten käyttö ja potilaiden sijiottelu sairaalahoidossa 
Vastaanottotoiminta
Leikkausosastot
Kotikäynnit
Asumisyksiköt (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)
Suun terveydenhuolto

2. Suojainten pukemis- ja riisumisohjeet

3. COVID-19 -potilaan varotoimet

Kotona sairastavat potilaat 
COVID-19 -positiivinen sairaalahoidossa 

Sairaalahoitoa COVID-19 infektion vuoksi tarvitsevat potilaat 
Sairaalahoidossa muun syyn vuoksi olevat potilaat, joilla todetaan CV19Nh –positiivisuus “sattumalöydöksenä” ja heillä ei ole koronavirusinfektioon viittaavia oireita eikä tietoa altistumisajankohdasta

Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä sairastavat potilaat 
COVID-19 -infektiolle altistunut potilas sairaalahoidossa

4. Potilaiden ja vierailijoiden suojautuminen

1. Henkilökunnan suojautumisohjeet ja potilaan sijoittaminen COVID-19-pandemian aikana

Päivitetty 23.11.2022

Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään potilaiden hoidossa erillisen ohjeen mukaan.

Lue tarkemmat ohjeet koskien henkilökunnan suojautumista:

Lisää tietoa suojaimista

Suojainten käyttö sekä pukemis- ja riisumisohjeet

1.1 Suojainten käyttö ja potilaiden sijoittelu sairaalahoidossa

Selvitä COVID-19-infektioon sopivat oireet kaikilta sairaalaan tulevilta potilailta välittömästi ja seuraa aktiivisesti osastohoitoon muista syistä joutuneiden potilaiden COVID-19-infektion oireiden ilmaantumista.

 • Opeta kaikille potilaille yskimishygienia ja kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö sekä hyvä käsihygienia
 • Noudata hyvää käsihygieniaa ja käytä kirurgista suu-nenäsuojusta sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti
 • Käytä sairaalan työasua, ei siviilivaatteita
 • Noudata kaikkien potilaiden hoidossa tavanomaisia varotoimia ja käytä tilanteeseen soveltuvia suojaimia. 

Taulukko 1. Suojainten käyttö ja potilaiden sijoittelu sairaalahoidossa

Taulukko 1: Suojainten käyttö ja potilaiden sijoittelu sairaalahoidossa

1.2 Vastaanottotoiminta

1.3. Leikkausosastot 

Leikkausosastoja koskevan ohjeen voit lukea täältä: COVID-19 - varotoimet leikkausosastolla

1.4 Kotikäynnit

1.5 Asumisyksiköt (ikäihmiset, sosiaalipalvelut)

1.6 Suun terveydenhuolto

2. Suojainten pukemis- ja riisumisohjeet

Päivitetty 31.8.2021

Sijoita puhtaat suojaimet sulkutilaan tai puhtaalle tasolle huoneen ulkopuolelle. Covid-19 potilaan huoneesta poistuttaessa suojatakki ja käsineet riisutaan potilashuoneessa. Kasvojen alueen  suojaimet riisutaan vasta huoneen ulkopuolella sulkutilassa tai käytävällä.

3. COVID-19-potilaan varotoimet

Päivitetty 22.11.2022

Taulukko Covid-potilaan varotoimien kesto sairaalahoidossa1

Varotoimien kesto vuorokausina oireiden alusta (min-max) 2

Varotoimien purku

Covid+ sairaalahoito

 1. oireinen infektio

 1. >14 vrk vaikeana jatkuvat oireet (tehohoito tai hengityksen tuki jatkuu)

5 - 14

14 - 20

Varotoimet voidaan purkaa, kun kuume on ollut 2 vrk poissa ja muut oireet ovat vähenemässä

Varotoimet voidaan purkaa ennen 20 vrk harkinnan mukaan3

Covid

+

syvästi immuunipuutteinen esim. aktiivi syöpähoito, immuunipuutos

20

oireeton CV19Nh pos

” yllätyskorona” todettu esim. sairaalaan tullessa, ei tiedossa milloin altistunut

5

oireeton koronalle altistunut

sairaalassa samassa huoneessa

6

1 Varotoimet koskevat myös jatkohoitoa ja kotisairaanhoitoa. Jos potilas kotiutuu osastolta, omaehtoista kontaktien välttämistä suositellaan vähintään viisi vuorokautta oireiden alusta.

2 Jos oireiden alkupäivämäärä ei tiedossa, varotoimiaika lasketaan näytteenottopäivästä. Luvut kuvaavat varotoimien vähimmäis- ja enimmäiskestoa vuorokausina.

3 Varotoimien kesto suhteutetaan tietoihin oireiden alkupäivästä, näytteenottopäivästä ja potilaan immuniteettiin vaikuttavista tekijöistä/sairauksista.

3.1 Kotona sairastavat potilaat

Lieväoireinen COVID-19-potilas voi sairastaa kotona.

 • Omaehtoinen kontaktien välttäminen muihin viisi vuorokautta oireiden alusta.
 • Oireiden jatkuessa, voidaan lääkärin arvion mukaan poissaoloa tarvittaessa jatkaa sairauslomana.

Oireettomat henkilöt, joiden koronanäyte on positiivinen

 • Oireettoman henkilön, jolla on todettu COVID-19-tartunta PCR-testillä, tulee omaehtoisesti välttää kontakteja muihin viisi vuorokautta näytteenotosta.

3.2 COVID-19 -positiivinen sairaalahoidossa

3.2.1 Sairaalahoitoa COVID-19 infektion vuoksi tarvitsevat potilaat    

Vuodeosastolla olevat potilaat    

 • Potilasta hoidetaan COVID-19 -varotoimin.
 • Lievän, kohtalaisen tai paranevan covid-infektion vuoksi hoidossa olevan potilaan varotoimia jatketaan vähintään viiden ja enintään 14 vuorokautta oireen alusta lukien. Jos oireiden alkupäivä ei ole tiedossa, varotoimiaika lasketaan näytteenottopäivästä. Varotoimet voi purkaa, kun potilas on ollut kaksi vuorokautta (48 tuntia) kuumeeton ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä.
 • Jos potilaalla oireet jatkuvat vaikeana yli14 vuorokautta oireiden alusta (tehohoito tai hengityksen tuki), jatketaan varotoimia tarvittaessa 20 vuorokauteen. Varotoimien jatko arvioidaan suhteessa tietoihin oireiden alkupäivästä, näytteenottopäivästä ja potilaan immuniteettiin vaikuttavista tekijöistä.
 • Syvästi immuunipuutteisten potilaiden Covid-19 varotoimet ovat aina vähintään 20 vuorokautta
 • Kontrollinäytteitä varotoimien purkamiseksi ei tarvita.

Sairaalasta kotiin siirtyvät potilaat    

 • Potilaalle ohjataan omaehtoinen kontaktien välttäminen, kunnes oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta.

Sairaalasta jatkohoitoon, kuntoutukseen tai kotihoitoon siirtyvät potilaat    

 • Covid-19 varotoimia jatketaan viisi vuorokautta oireiden alkamisesta  
 • Tiedota jatkohoitopaikkaa mahdollisista Covid-19 varotoimien jatkumisesta.

3.2.2. Sairaalahoidossa muun syyn vuoksi olevat potilaat, joilla todetaan CV19Nh –positiivisuus “sattumalöydöksenä” ja heillä ei ole koronavirusinfektioon viittaavia oireita eikä tietoa altistumisajankohdasta  

Vuodeosastolla olevat potilaat

 • Potilasta hoidetaan COVID-19 -varotoimin   
 • Varotoimia jatketaan, kunnes näytteenotosta on kulunut vähintään viisi vuorokautta.  
 • Jos potilaalle tulee COVID 19- infektioon sopivia oireita sairaalahoidon aikana, noudatetaan yllä olevaa ohjetta Vuodeosastolla olevat potilaat
 • Kontrollinäytteitä varotoimien purkamiseksi ei tarvita    

Sairaalasta kotiin siirtyvät potilaat    

 • Potilaalle ohjataan omaehtoinen kontaktien välttäminen, kunnes näytteenotosta on kulunut viisi vuorokautta   

Sairaalasta jatkohoitoon tai kuntoutukseen tai kotihoitoon siirtyvät potilaat    

 • Covid-19 varotoimia jatketaan viisi vuorokautta näytteenotosta  
 • Tiedota jatkohoitopaikkaa mahdollisista Covid-19 varotoimien jatkumisesta.  
 • Jos potilaalle tulee COVID 19- infektioon sopivia oireita sairaalahoidon aikana, noudatetaan yllä olevaa ohjetta Sairaalasta jatkohoitoon tai kuntoutukseen tai kotihoitoon siirtyvät potilaat .   

3.3 Pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä sairastavat potilaat

 • COVID 19-varotoimia jatketaan, kunnes oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta ja potilas on ollut kuumeeton vähintään kahden vuorokauden (48 tuntia) ajan ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä.

3.4 COVID-19 -infektiolle altistunut potilas sairaalahoidossa

 • Sairaalahoidon aikana altistuneeksi määritellään COVID-19-infektioon sairastuneen potilaan kanssa tartuttavuusaikana (tartuttavuus on suurimmilla vuorokausi ennen oireiden alkua ja viisi vuorokautta oireiden alun jälkeen) vuodeosastolla samassa huoneessa olevat potilaat    
 • Altistuneet sijoitetaan ensisijaisesti omaan huoneeseen tai kohortoidaan samaan huoneeseen muiden samalle henkilölle altistuneiden kanssa  kuuden vuorokauden ajaksi.   
 • Altistuneen hoidossa käytetään FFP-hengityksensuojainta ja visiiriä katso taulukko 1   
 • Jos potilaalle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita, tutkitaan CV19Nh (6646)     

4. Potilaiden ja vierailijoiden suojautuminen

Päivitetty 25.8.2022

Potilaille ja vierailijoille suositetaan oman maskin tai suu-nenäsuojuksen käyttöä sairaalassa asioidessa. Vierailijoita on hyvä muistuttaa huolellisesta käsihygieniasta.

COVID-19 -infektiota sairastavan luona vieraileva voi käyttää joko suu-nenäsuojusta tai FFP2-hengityksensuojainta omaksi suojakseen. Vierailijan ei tarvitse käyttää muita suojaimia. 

Katso voimassa oleva Tays sairaaloiden vierailuohje: