Ulkomailla oleskellut tai sairaalahoitoa saanut potilas

Potilasryhmät, joita tämä ohje koskee

Ohjeen mukaiset seulontanäytteet otetaan viimeisen vuoden aikana sairaalahoidossa ulkomailla yli vuorokauden olleilta potilailta sekä turvapaikanhakijoilta ja pakolaisilta, jotka ovat asuneet Suomessa alle vuoden. Näytteet otetaan yön yli sairaalaan jääviltä potilailta.

Muilta ulkomailla matkailleilta tai asuneilta potilailta ei oteta seulontanäytteitä. Heidät hoidetaan tavanomaisin varotoimin, ellei heillä ole kosketusvarotoimia edellyttäviä infektio-oireita kuten ripulia.

Ulkomailla oleskelu lisää riskiä moniresistentin mikrobin kantajuuteen

Karpapeneemeille resistentit enterobakteerit ja muut vastustuskykyiset mikrobit ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Ulkomainen sairaalahoito on erityinen riskitekijä resistentin bakteerin löytymiselle. Karbapeneemeille resistenttien enterobakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon ei ole käytettävissä tehokkaita antibiootteja. Candida auris on hiivasieni, joka voi levitä herkästi hoitolaitoksissa. Se on aiheuttanut sairaalaepidemioita useissa Euroopan maissa. C. auris kehittää helposti resistenssin yleisesti käytössä oleville lääkkeille.

Jokaisen yön yli sairaalaan jäävän potilaan ulkomaanmatkailu ja mahdollinen sairaalahoito ulkomailla on selvitettävä viimeisen vuoden ajalta heti hänen tultuaan hoitoon. Lisäksi selvitetään, onko potilas turvapaikanhakija tai pakolainen ja kuinka kauan hän on asunut Suomessa.

Mikäli potilaan saapuessa selviää, että hänellä on toisessa hoitolaitoksessa todettu moniresistentin mikrobin kantajuus, ilmoitetaan asiasta hygieniahoitajalle. Hän lisää potilaan tiedot SAI-rekisteriin ja tekee riskitietomerkinnät sairaskertomukseen.

Näytteet ja noudatettava varotoimiluokka

Seulontanäytteet otetaan eri potilasryhmiltä seuraavasti:

Potilas tulee suorana sairaalasiirtona ulkomailta

 • MRSA (4358, MRSAVi)
 • Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat (9690 MDRsVi), kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä
 • Virtsan bakteeriviljely (1155 U-BaktVi)
 • VRE (1788 VREVi)
 • Candida auris (yleislähete), kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä

Potilaalla on ollut yli vuorokauden mittainen sairaalahoito ulkomailla edeltävän vuoden aikana tai potilas on turvapaikan hakija tai pakolainen, joka on asunut Suomessa alle vuoden

 • MRSA (4358, MRSAVi)
 • Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat (9690 MDRsVi), kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä
 • Virtsan bakteeriviljely (1155 U-BaktVi)
 • VRE (1788 VREVi)

Näitä potilaita hoidetaan kosketusvarotoimin näytevastausten valmistumiseen saakka. Kosketusvarotoimia on jatkettava vähintään 3 - 9 vuorokautta, koska näytteitä otetaan kahtena päivänä ja niiden vastaamiseen kuluu 1–8 vuorokautta. Kaikkien näytteiden tulee olla vastattuina ennen kosketusvarotoimien purkamista. Mikäli potilas siirtyy toiseen yksikköön, tulee kosketusvarotoimista ja seulontanäytteistä informoida vastaanottavaa yksikköä.

Kun potilas on kertaalleen seulottu ohjeen mukaisin näyttein, ei seulontanäytteitä oteta uudestaan seuraavalla hoitojaksolla. Jos potilaalta on jäänyt kotiutumisen tai muun syyn vuoksi ottamatta toinen MDRSVi- tai Candida auris- näyte, otetaan puuttuvat näytteet seuraavan hoitojakson alussa, mikäli ulkomaisesta sairaalahoidosta on kulunut alle alle vuosi. Turvapaikanhakijalta ja pakolaiselta puuttuva MDRSVi-näyte otetaan seuraavalla hoitojaksolla, mikäli hän on asunut Suomessa alle vuoden.

Ohjeet näytepyyntöihin ja näytteiden ottamiseen

MRSA-seulontanäytteet (tutkimusnumero 4358, lyhenne MRSAVi)

Näytteet otetaan seuraavista paikoista:

 • nenä & nielu
 • virtsakatetripotilaan virtsa
 • mahdolliset infektiofokukset kuten haavat, ihorikot, erittävät kanyylien juuret

Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely (tutkimusnumero 9690, –MDRsVi)
Lähetteeseen merkitään turvapaikan hakijan tai pakolaisen lähtömaa. Ulkomailla sairaalahoidossa olleen potilaan lähetteeseen kirjataan missä maassa hoito on annettu. Näyte otetaan hoitojakson kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä anuksesta niin sanottuna rectal swab -näytteenä. Dacron-tikku työnnetään noin viiden sentin syvyydelle peräsuoleen, tikkua pyöräytetään koskien sillä suolen seinämää ja vedetään pois. Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon.

Virtsan bakteeriviljelynäyte (tutkimusnumero 1155, U-BaktVi).

Enterokokki, vankomysiiniresistentti, viljely (tutkimusnumero 1788, VREVi)
Tutkimus tehdään ulostenäytteestä. Laboratorioon lähetetään ulosteesta dacrontikulla geelikuljetusputkeen otettu näyte.

Candida auris, viljelynäyte
Näytteestä tehdään sähköisen pyynnön sijaan yleislähete, joka löytyy Fimlabin sivuilta kohdasta ohjekirja -> lähetteet ja lomakkeet. Lähetteeseen kirjataan potilaan ja tilaajan tietojen lisäksi seuraava teksti: ”Näyte tutkitaan HUSLABissa, näytenumero 21786, lyhenne CaauVi. Positiivisista C. auris -löydöksistä pyydetään soittamaan osaston puhelinnumeroon (osaston numero)”. Yleislähete tulostetaan ja lähetetään näyteputkien mukana Fimlabin mikrobiologian laboratorioon. Fimlab lähettää näytteet Helsinkiin tutkittavaksi.

Näytteet otetaan kahtena ensimmäisenä hoitopäivänä dacrontikulla geelikuljetusputkeen seuraavista paikoista:

 • Kainalot (samalla tikulla molemmista kainaloista)
 • Nivuset (samalla tikulla molemmista nivusista)
 • Nielu. Jos keinoilmatie, nielun sijaan otetaan näyte trakealimasta.
 • Rektum
 • Haavat (näyte otetaan erittävimmästä haavasta),
 • Katetrivirtsa, jos virtsakatetri on ollut potilaalla yli seitsemän vuorokautta

Muut infektionäytteet

Infektio-oireisilta potilailta otetaan seulontanäytteiden lisäksi tilanteen edellyttämät infektionäytteet (esimerkiksi veriviljely, haavojen bakteeriviljely). Vuoden sisällä ulkomailla sairaalahoidossa olleiden potilaiden hoidosta on usein syytä konsultoida infektiolääkäriä.


Näytteenoton aikataulu osastolla:

Näyte

Sairaalaan tulopäivä (päivä 0)

1 päivä sairaalaan tulosta

4358 MRSAVi

9690 MDRsVi

1155 U-BaktVi

1788 VREVi


Candida auris

muut infektio-oireiden mukaiset näytteet