Työntekijöiden kirurgisen suu-nenäsuojuksen, visiirin ja silmäsuojaimen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa COVID-19-pandemian aikana

Päivitetty 14.12.2020

Pirkanmaan alueen COVID-19- tartuntojen lisääntymisen vuoksi Infektioyksikkö suosittelee vahvasti kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytön lisäämistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Työntekijöiden tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta työskennellessään sellaisten yksiköiden tiloissa, joissa hoidetaan tai tutkitaan potilaita, asiakkaita tai asukkaita. Näitä tiloja ovat esimerkiksi:

 • Vuodeosastot
 • Avovastaanotot
 • Muut terveydenhuollon vastaanotot, esimerkiksi koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon sekä vastaanottokeskusten terveydenhuollon tilat
 • Suun terveydenhuollon tilat
 • Mielenterveyspalvelujen tilat
 • Terapiatilat, esimerkiksi fysioterapia
 • Neuvolat
 • Diagnostiikan tilat, esimerkiksi laboratoriot, kuvantamisen tilat
 • Laitos- ja asumispalvelut, esimerkiksi ryhmäkodit, asumispalveluyksiköt, palvelutalot, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien yksiköt

Ohjeet kotiin vietävän hoidon ja hoivan palveluihin löytyvät täältä.

Kirurgista suu-nenäsuojusta tulisi käyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden julkisissa tiloissa, esimerkiksi käytävillä, hisseissä ja auloissa. Kunnat voivat paikallisen tartuntatilanteen vaatiessa ohjeistaa työntekijöitä käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta tai visiiriä myös muissa kuin terveydenhuollon tiloissa.

Työntekijällä tarkoitetaan kaikkia hoitoyksikössä työskenteleviä sekä yksikön ulkopuolelta tulevia työntekijöitä, kuten kuvantamisen ja laboratorion henkilökuntaa, fysioterapeutteja, sairaala- ja laitoshuoltajia, huoltohenkilöstöä, sairaalapappeja ym. Yksikkö antaa ulkopuolelta tulevalle työntekijälle kirurgisen suu-nenäsuojuksen, mikäli hänellä ei sitä ole, ja ohjaa tarvittaessa sen käytön.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytön tarkoitus on ehkäistä sekä työntekijöiden välisiä että potilaiden, asiakkaiden, asukkaiden ja työntekijöiden välisiä tartuntoja. Tästä syystä kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään koko työvuoron ajan, lukuun ottamatta ruoka- ja kahvitaukoja. Suu-nenäsuojus puetaan heti yksikköön saavuttaessa ja sitä käytetään kaikissa tiloissa, joissa kohdataan toisia ihmisiä. Tyypin l kirurgiset suu-nenäsuojukset ja kankaiset tai paperiset kasvomaskit eivät suojaa riittävästi eikä niitä saa käyttää työssä. Työntekijät käyttävät työnantajan hankkimia kirurgisia suu-nenäsuojuksia, jotka ovat tyyppiä ll tai llR (pakkauksessa lukee TYPE ll tai TYPE llR). Lue lisää suojaimista täältä.

Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Hoitoyksikön käytävillä, kansliassa, lääkehuoneessa ja vastaavissa tiloissa, joissa liikkuu muita ihmisiä
 • Taukohuoneessa pidettävissä osastokokouksissa tai muissa kokoontumisissa
 • Neuvottelu- ja kokoushuoneissa, jos läsnä on useita henkilöitä
 • Yleisissä tiloissa, kuten käytävillä, auloissa, hisseissä
 • Henkilöstöruokalaan mennessä ja sieltä palatessa. Suositeltavaa on riisua suu-nenäsuoja vasta ruokalinjaston / ruoan ostamisen jälkeen. Puhdas suu-nenäsuoja puetaan ruokalasta poistuttaessa. Mahdollisuuksien mukaan ruokalassa on tarjolla puhtaita suu-nenäsuojia henkilöstölle.
 • Matkalla pukuhuoneesta työyksikköön on suositeltavaa käyttää omaa maskia tai kirurgista suu-nenäsuojaa. Omat kangasmaskit säilytetään pukukaapissa tai säilytyslokerikossa työpäivän ajan. Jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta käyttää kumpaakaan, hänen on huolehdittava erityisen tarkasti turvavälien toteutumisesta. Työyksiköstä pukuhuoneeseen palatessa kirurginen suu-nenäsuoja riisutaan vasta siellä

Kirurgisten suu-nenäsuojusten kuljettaminen taskussa ei ole suositeltavaa, koska ne likaantuvat helposti. Mikäli työntekijän kuitenkin täytyy kuljettaa mukanaan puhdasta kirurgista suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, se pitää pakata desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin ennen taskuun tai laukkuun laittamista.

Kirurgista suu-nenäsuojusta ei tarvitse käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Työskenneltäessä yksin omassa huoneessa.
 • Työskenneltäessä yksin tilassa, jossa työntekijän ja potilaan välissä on ikkuna tai suojapleksi

Visiirin käyttö

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan voidaan käyttää pitkää, suun peittävää visiiriä. Visiiriä käytettäessä on huomioitava, että se ei suojaa potilasta työntekijästä lähtöisin olevilta pisaroilta yhtä hyvin kuin kirurginen suu-nenäsuojus. Visiiri on alapuolelta avoin, joten se ei sovellu tilanteisiin, joissa työntekijä on erittäin lähellä potilasta tai potilaan yläpuolella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuoteessa tai paareilla olevan potilaan hoito ja tutkiminen.

Visiiriä voidaan käyttää esimerkiksi psykiatrisessa hoidossa, kehitysvammahuollossa sekä kuulovammaisia,  muistisairaita ja sekavia potilaita hoidettaessa, jos kasvojen näkyminen on tarpeen. Visiiri voi olla hyvä vaihtoehto myös niille työntekijöille, jotka työskentelevät pääosin toimistotiloissa ja liikkuminen potilastiloissa on vähäistä. Visiiriä käytettäessä on muistettava puhdistaa se huolellisesti riisumisen yhteydessä.

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen ja visiirin tai silmäsuojaimen yhtäaikainen käyttö

COVID-19 voi tarttua silmiin joutuneiden pisaroiden kautta. Tämän vuoksi työntekijät käyttävät kirurgisen suu-nenäsuojuksen lisäksi myös visiiriä tai silmäsuojainta tilanteissa, joissa heillä on riski saada roiskeita silmiinsä.

Ylähengitysteitä tutkittaessa ja hoidettaessa käytetään aina sekä kirurgista suu-nenäsuojusta että visiiriä tai silmäsuojainta. Näin toimitaan myös terveiden, oireettomien potilaiden kohdalla. Ylähengitysteiden hoidolla ja tutkimisella tarkoitetaan kaikkia ylähengitysteiden alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, joissa työntekijä on alle kahden metrin etäisyydellä potilaasta ja pisaroiden roiskuminen on mahdollista. Tallaisia toimenpiteitä ovat muun muassa suun tai nenän kautta tehtävät tähystykset, nielun, nenän tai suun tutkiminen, intubaatio ja potilaan hampaiden harjaaminen.

Kaikki hengitystieoireiset potilaat hoidetaan pisaravarotoimin. Pisaravarotoimissa kaikki ammattiryhmät käyttävät sekä kirurgista suu-nenäsuojusta että visiiriä tai silmäsuojainta ollessaan alle kahden metrin etäisyydellä potilaasta. Suojaimia käytetään vaikka potilas ei yski tai aivastele. Jos potilaalla, asiakkaalla tai asukkaalla epäillään tai on todettu COVID-19-infektio, suojaudutaan erillisen ohjeen mukaan.

Suojainten vaihtaminen ja puhdistaminen

Kirurgisen suu-nenäsuojuksen sekä silmäsuojaimen käyttö ja huolto Covid-19-pandemian aikana

Toiminta taukojen aikana

Taukojen aikana työntekijöiden on huolehdittava turvavälien toteutumisesta. Yksikössä määritellään kuinka monta työntekijää voi samanaikaisesti olla taukohuoneessa, jotta 1-2 metrin turvavälit voidaan pitää. Ruokailuajat porrastetaan, ettei määrä ylity. Mikäli mahdollista, syödään samoissa ryhmissä, jotta kontaktien määrä pysyy mahdollisimman pienenä. Kirurginen suu-nenäsuojus riisutaan vain syömisen ja juomisen ajaksi. Ylimääräistä taukohuoneessa oleskelua vältetään. Jos taukohuoneessa vietetään aikaa syömättä ja juomatta, käytetään kirurgista suu-nenäsuojaa.