Ulkomailla sairaalahoitoa saanut potilas, turvapaikanhakija tai pakolainen

Karpapeneemeille resistentit enterobakteerit ja muut vastustuskykyiset mikrobit ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Ulkomainen sairaalahoito on erityinen riskitekijä resistentin bakteerin löytymiselle. Karbapeneemeille resistenttien enterobakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon ei ole käytettävissä tehokkaita antibiootteja. Jokaisen sairaalaan jäävän potilaan ulkomaanmatkailu tulee selvittää viimeisen vuoden ajalta heti sairaalaan tullessa.

On huomioitava, että jos kosketuseristys on aiheellinen (ks. alla), se tulee kestämään vähintään 3-4 vuorokautta, koska näytteitä otetaan kahtena päivänä (ks. taulukko, näytteenoton yhteenveto) ja niiden vastaamiseen kuluu 1–3 vuorokautta. Kaikkien näytteiden tulee olla vastattuna ennen kuin käynnistetyt kosketuseristystoimet puretaan.

Tämä ohjeisto koskee seuraavia tilanteita

 1. Suorat sairaalasiirrot tai potilas on ollut sairaalahoidossa ulkomailla edeltävän vuoden aikana yli vuorokauden

Ulkomailta sairaalasiirtona tuloleet potilaat tai sairaalahoidossa ulkomailla edeltävän vuoden aikana yli vuorokauden olleet potilaaat hoidetaan kosketusvarotoimin yhden hengen huoneessa ja otetaan MDRsVi (katso näytteenotto), MRSA-seulontanäytteet, VRE-viljely sekä virtsaviljely. Kosketusvarotoimet voidaan purkaa, mikäli kaikki seulontanäytteet on otettu ja resistenttejä mikrobeja ei ole todettu.

 1. Potilas on turvapaikanhakija tai pakolainen

Potilaista otetaan MDRsVi (katso näytteenotto), MRSA-seulontanäytteet, VRE-viljely sekä virtsaviljely. Potilas hoidetaan kosketusvarotoimin, kunnes kaikki seulonnat on vastattu negatiivisena.

Muita ulkomailla matkailleita hoidetaan tavanomaisin varotoimin, ellei heillä ole sellaista infektio-oiretta (erityisesti ripuli), joka edellyttää kosketusvarotoimia

Näytteenotto

 1. MRSA-seulontanäytteet: nenä, nielu, mahdolliset infektiofokukset, kuten esim. haavat, ihorikot, erittävät kanyylienjuuret, katetrivirtsa (pyyntönumero 4358, MRSA Vi).
   
 2. Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely (ATK-numero ja lyhenne 9690 –MDRsVi)
  Näyte otetaan anuksesta ns. rectal swab -näytteenä (työnnetään dacron-tikku noin viiden sentin syvyydelle peräsuoleen, pyöräytetään tikkua koskettaen suolen seinämää ja vedetään tikku pois). Näytteenottotikku laitetaan geelikuljetusputkeen ja toimitetaan laboratorioon. Lähetteeseen tulee merkitä maa, jossa potilas on saanut sairaalahoitoa.
  MDRsVI-näyte otetaan hoitojakson aikana kahdesti (tulopäivänä ja tulopäivää seuraavana päivänä). Mikäli potilas siirtyy toiselle osastolle tai hoitoyksikköön, tulee seulontanäytteiden ottamisen jatkamisesta informoida vastaanottavaa yksikköä. Mikäli potilas kotiutuu ennen kuin hänestä on otettu kahdet näytteet, tulee näytteenotto (kaksi näytettä päivän välein) uusia seuraavalla hoitojaksolla, jos laitoshoitoon joutuminen toteutuu vuoden sisällä ulkomaalaisesta sairaanhoitojaksosta. Potilasta hoidetaan silloinkin kosketuseristyksessä, kunnes hoitojaksokohtaiset näytteet on vastattu negatiivisina.
   
 3. Virtsan bakteeriviljelynäyte (ATK-numero ja lyhenne U-BaktVi, 1155).
   
 4. Enterokokki, vankomysiiniresistentti, viljely (ATK-numero ja lyhenne VREVi, 1788)
  Tutkimus tehdään yleensä ulosteesta ja tarvittaessa myös muista näytteistä. Näyte laitetaan dacrontikulla geelikuljetusputkeen.
   
 5. Jos potilaalla on infektio-oireita, potilaasta otetaan tilanteen edellyttämiä infektionäytteitä resistenttien mikrobien seulontanäytteiden lisäksi (veriviljelyt, haavojen bakteeriviljely ym.) Vuoden sisällä ulkomailla sairaalahoidossa olleiden potilaiden hoidosta on usein syytä konsultoida infektiolääkäriä.

  Jos potilas on jo kertaalleen seulottu näytteenottotaulukon mukaisin näyttein ulkomaisen sairaalahoidon tai turvapaikanhakijuuden takia, ei näytteitä tulevilla hoitojaksoilla tarvitse enää MRSA-seulontaa lukuun ottamatta ottaa uudelleen.


Näytteenoton yhteenveto:

Näyte

Sairaalaan tulopäivä (päivä 0)

1 päivä sairaalaan tulosta

1. 4358 MRSAVi

2. 9690 MDRsVi

3. 1155 U--BaktVi

4. 1788 VREVi


5. Infektio-oireiden mukaiset näytteet


Muille osastoille siirtyvät potilaat

Vastaanottavaa yksikköä tulee informoida kosketuseristyksestä ja seulontanäytteiden (ks. seulontaohje) ottamisesta.

Aiemmin todettu resistentin mikrobin kantajuus

Todettu resistentin mikrobin kantajuus kirjataan (hygieniahoitajat kirjaavat) Mirandan hälytystietoihin, jotka avautuvat sähköistä sairauskertomusta avattaessa.