Erikoissairaanhoidon hoitoindikaatiot nuorisopsykiatriassa

Päädiagnoosi:

Lisädiagnoosit:

Pisteytys

Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriseen hoitoon kuuluvat nuoret, joille
1. Voidaan asettaa tautiluokituksen mukainen psykiatrinen diagnoosi JA
2. jotka saavat 50 tai enemmän pistettä seuraavista:

Kriteeri

Vakavuus / voimakkuus

I Oireet ja riskit Ei lainkaan Vähäinen Kohtalainen Vakava

25 pistettä

Ainakin yksi oire tai riski on vakava tai kohtalainen

Vaara itselle
Vaara muille
Psykoottiset oireet
Kehitys ikätasoon nähden: viivästyminen tai sen uhka
Sisäänpäin suuntautuneet oireet (esim. masennus, ahdistuneisuus, poikkeava tai vahinkoa aiheuttava syömiskäyttäytyminen)
Ulospäin suuntautunut tai tuhoava käyttäytyminen (kuten väkivaltainen, poikkeavan aggressiivinen tai uhmakas käyttäytyminen, tulipalojen sytyttely, vahingoittava seksuaalikäyttäytyminen)
Haittaa aiheuttavaa päihteiden käyttöä
II Toimintakyvyn aleneminen Ei lainkaan Vähäinen Kohtalainen Vakava

25 pistettä

Ainakin yhdellä toimintakyvyn alueella alenema tai ongelmat ovat kohtalaisia tai vakavia (CGASissa / GAFissa luokat 41–50 ja <40)
Toimintakyky on alentunut koulutyössä
Toimintakyky on alentunut sosiaalisissa ja ystävyyssuhteissa
Toimintakyky on alentunut kotiympäristössä ja suhteessa vanhempiin
Toimintakyky on alentunut iänmukaisessa itsestä huolehtimisessa
Nuori eristäytyy kotiin, syrjäytymiskehitys alkamassa
CGAS / GAF-arvio > 60 51–60 41–50 < 40
III Muut keskeiset riskitekijät Ei lainkaan Vähäinen Kohtalainen Vakava

10 pistettä

Ainakin yksi muu keskeinen riskitekijä on vakavan tasoinen
Ongelmia perheen kyvyssä tukea nuorta
Nuorella on sopeutumisvaikeutta aiheuttava tai psykiatrista hoitoa mutkistava ruumiillinen sairaus
Nuorella on kaksi tai useampia samanaikaisia mielenterveyden häiriöitä
Vanhemman vakava mielenterveyden tai päihdehäiriö
IV Ennuste ilman erikoistason psykiatrista hoitoa Hyvä Kohtalainen Huolestuttava Huono

40 pistettä: Huono
25 pistettä: Huolestuttava

C-GAS Psyykkisen tilan arviointi nuoruusikäisille

Arvioi nuoren toimintakykyä C-GAS-asteikolla arviointihetkeä edeltävän viikon alimman tason mukaisesti. Huomioi psykologinen ja sosiaalinen toimintakyky kuvitellulla jatkumolla, missä psyykkinen terveys ja sairaus ovat äärikohdissa. Somaattisista tai ympäristösyistä johtuvia toimintakyvyn laskuja ei huomioida.

1​00–91 Erittäin hyvä toimintakyky useilla alueilla (kotona, koulussa, tovereiden kanssa), elämän ongelmat eivät näytä aiheuttavan vaikeuksia. Toiset haluavat mielellään olla tämän lapsen tai nuoren kanssa hänen monien positiivisten ominaisuuksiensa takia. Ei oireita.
90–81 Ei oireita tai vähäiset oireet (esim. lievä hermostuneisuus ennen kokeita), kaikissa suhteissa hyvä toimintataso, kiinnostunut monista asioista ja paneutuu niihin, sosiaalisesti pärjäävä, yleensä elämäänsä tyytyväinen, ainoastaan arkipäiväisiä ongelmia ja huolia (esim. tilapäisiä ristiriitoja muiden perheenjäsenten kanssa).
80–71 Jos oireita esiintyy, ne ovat tilapäisiä ja psykososiaalisiin stressitekijöihin nähden odotettavissa olevia (esim. keskittymisvaikeuksia perheriidan jälkeen), vain vähäinen toimintakyvyn heikentyminen sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa (esim. tilapäisesti jäljessä koulutyössä).
70–61 Joitakin lieviä oireita (esim. mielialan lasku tai lievä nukahtamisongelma) tai joitakin vaikeuksia kyvyssä toimia sosiaalisissa suhteissa koulussa tai opiskelussa (esimerkiksi tilapäistä koulupinnausta tai varastelua oman perheen piirissä); pääasiallisesti suhteellisen hyvin toimiva, on merkityksellisiä suhteita muutamiin henkilöihin.
60–51 Kohtalaisia oireita (esim. lattea tunteiden ilmaisu tai monimutkainen puhe tai yksittäiset paniikkikohtaukset) tai kohtalaisia vaikeuksia kyvyssä toimia sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa (esim. vain vähän ystäviä tai ristiriitoja tovereiden kanssa koulussa tai työssä).
50–41 Vakavia oireita (itsemurha-ajatuksia tai vaikeita pakko-oireita tai toistuvia näpistelyjä) tai vakavasti alentunut kyky toimia sosiaalisissa suhteissa tai koulussa tai opiskelussa (esim. ei ole ystäviä tai keskeyttää koulunkäynnin tai opiskelun, ei pysy työssä).
40–31 Joitakin häiriöitä realiteettitestauksessa ja kommunikaatiokyvyssä (esim. ilmaisee ajoittain itseään epäloogisesti tai epäselvästi tai epäasiallisesti) tai selviä toiminnan häiriöitä useilla alueilla, kuten koulussa tai opiskelussa tai suhteissa perheenjäseniin tai arvostelukyvyssä tai ajattelussa tai mielialassa (esim. masentunut lapsi välttelee ystäviään tai laiminlyö velvollisuuksiaan perheessä tai ei suoriudu koulu- tai opiskelutehtävistään tai ryhtyy jatkuvasti tappelemaan itseään nuorempien lasten kanssa tai epäonnistuu koulussa tai on kotona uhmainen ja torjuva).
30–21 Harhaluulot ja aistiharhat vaikuttavat merkittävästi käyttäytymiseen tai vakavasti alentunut kommunikaatio- tai arvostelukyky (esim. ajoittain hajanainen tai käyttäytyy hyvin epäasiallisesti tai jatkuvia itsemurha-ajatuksia) tai kyvytön toimimaan lähes kaikilla alueilla (esim. makaa sängyssään kaiket päivät, tai ei käy koulua tai ei opiskele tai ei ole harrastuksia tai ei ystäviä).
20–11 On jnkl vaara, että lapsi tai nuori vahingoittaa itseään tai muita (esim. itsemurhayritys ilman selvää kuolemantoivetta tai usein väkivaltainen tai maanisesti kiihtynyt) tai ei kykene ajoittain huolehtimaan omasta siistiydestään (esim. tuhrii ulosteella) tai vakava kommunikaatiokyvyn häiriö (esim. enimmäkseen sekava, tai mutistinen, puhumaton).
10–1 Jatkuva vaara, että lapsi tai nuori aiheuttaa itselleen tai muille vahinkoa (esim. toistuva väkivaltaisuus) tai jatkuvasti kykenemätön huolehtimaan omasta siisteydestään tai vakava itsemurhayritys, johon liittyy kuolemantoive.