Foniatrian läheteohjeet

Taysissa foniatrian toimialaan kuuluvat äänen, puheen, kielen sekä nielemisen häiriöt perustaudista riippumatta. Tavoitteena on laatia diagnoosipohjainen foniatrinen kuntoutussuunnitelma.

Aikuisten lähetekriteerit

Nieleminen

 • Toiminnallisista ja rakenteellisista syistä johtuvat aikuisten nielemisongelmat (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat) jotka vaikuttavat potilaan ravitsemustilanteeseen
 • Erityisesti instrumentaalista arviointia (kuvantamistutkimuksia) tarvitsevat

Ääni

 • Toiminnallinen äänihäiriö, joka uhkaa työkykyä tai haittaa merkittävästi sosiaalista kanssakäymistä (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat)
 • Äänihuulipareesi
 • Äänihuulikyhmyt
 • Äänihuuligranulooma
 • Äänihuulikysta- ja äänihuulipolyyppipotilaat harkinnan mukaan (lähete korvataudeille jos epäillään maligniteettia)
 • Pitkittynyt käheys
 • Paradoksaalisen äänihuulisalpauksen epäily
 • Spasmoidisen äänihäiriön epäily

Änkytys

 • Vaikea-asteinen änkytys joka uhkaa työkykyä tai edellyttää apuvälinekuntoutusta

Alle kouluikäisten lähetekriteerit

Minne lähetetään

 • Jos lapsi on muuten normaaliin tapaan kehittynyt, mutta puheen tuoton tai ymmärtämisen vaikeudet ovat vaikea-asteisia, lähete Foniatrian poliklinikalle; lievemmät tapaukset hoidetaan perusterveydenhuollossa.

  • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen jolla on laaja-alaisempi kehityshäiriö mutta josta toivotaan PFO:lta kannanottoa johonkin spesifiin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.

 • Jos lapsella on huomattavia keskittymisen, tarkkaavuuden säätelyn ja/tai oman toiminnan ohjailun vaikeuksia jotka eivät rajoitu kielellisiin tehtäviin, lähete AD(H)D:n käypä hoito -suosituksen ja paikallisesti sovitun kunnallisen käytännön mukaisesti.

  • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen jolla on esim. tarkkaavuushäiriö mutta josta toivotaan PFO:lta kannanottoa johonkin spesifiin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.

Alle kouluikäisten lähetekriteerit

 • Yli 3-vuotiaan lapsen puheen ja/tai kielen kehitys on vaikea-asteisesti viivästynyt eikä lapsi pärjää arjessa iänmukaisesti ilman AAC-keinoja; Puheterapian ja AAC-keinojen käytön on oltava jo aloitettu ennen lähettämistä.
 • Foniatrian poliklinikalla ei tutkita lapsia joilla on laaja-alainen kehityshäiriö vaikka kielellisessä toimintakyvyssä olisi ns. kuoppa tai lapsella olisi kontaktihäiriö.

 • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen jolla on laaja-alaisempi kehityshäiriö, mutta josta toivotaan PFO:lta kannanottoa johonkin spesifiin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.

 • Foniatrian poliklinikalla toteutuvat tutkimukset edellyttävät että lapsi on arvioitavissa poliklinikkakäynneillä.

Lähetteessä huomioitavaa

 • Puheterapeutin ja psykologin tutkimus on tehty perusterveydenhuollossa, ja kuntoutuspalaute ja tutkimusten yhteenvedot ovat lähetteen liitteenä. Psykologin tutkimuspöytäkirjan kansilehtikopio lähetetään suoraan foniatrian poliklinikan psykologille. Lähete palautetaan jos kopiot(t) ei ole käytettävissä lähetettä käsiteltäessä.

 • LAPU-lomake  lähetetään joko ennen sähköisen lähetteen lähettämistä tai viimeistään samanaikaisesti sähköisen lähetteen kanssa. LAPU-lomakkeen saapuminen on edellytys lähetteen käsittelylle.

 • Kuulo- ja näköseula (erityisesti lähinäkö!) on tehty neuvolassa ennen lähettämistä. Jos seulat eivät onnistu neuvolassa luotettavasti, lähete kuulokeskukseen/silmäpolille paikallisesti sovitun käytännön mukaisesti.

 • Puheterapia (ja mahdollinen muu kuntoutus) jatkuvat erikoissairaanhoidon kuntoutusneuvottelua odotettaessa.

 • Jos lähettävä taho on hakenut tai on hakemassa kuntoutusta Kelalta, hakemisesta ja suunnitellusta kuntoutusjakson päättymispäivämäärästä maininta lähetteeseen.

Kouluikäisten lasten lähetekriteerit

 • Oppimisvaikeudet ovat huomattavia koulun vahvoista tukitoimista (erityinen tuki tai vastaava) huolimatta eikä taustalla ole koulupsykologin tutkimuksissa todettuja laaja-alaisia kehityksellisiä tai toimintakyvyn ongelmia.

 • Oppilaan puhe on huomattavan epäselvää, ja perusterveydenhuollon järjestämä kuntoutus on todettu riittämättömäksi.

Lähetteessä huomioitavaa

 • Lähetteen mukana enintään vuoden takainen koulupsykologin lausunto ja kopiot mahdollisista aiemmista psykologin ja puheterapeutin lausunnoista. Psykologin tutkimuksen kansilehtikopio(t) lähetettävä etukäteen foniatrian poliklinikan psykologille. Lähete palautetaan jos kopiot(t) ja yhteenvedot eivät ole käytettävissä lähetettä käsiteltäessä.
 • Lähetteen mukana tieto opetusjärjestelyistä ja tukitoimista.
 • Kuulo- ja näköseulat (erityisesti lähinäkö!) tehty koulun laajoissa terveystarkastuksissa
 • Tukitoimet järjestetään ensisijaisesti koulussa. Tarvittaessa koulu konsultoi perusterveydenhuollon puheterapeuttia ja koulupsykologia.

On erittäin suositeltavaa että Kanta-arkistolupa on voimassa ja e-asiointilupa annettu mahdollisten lisätietojen etsimistä varten.