Kehitysvammapalvelujen läheteohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Kehitysvammapalveluissa hoidetaan kehitysvammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Painopistealueitamme ovat mm. moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu, käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely, autismin kirjoon sekä ikääntymiseen liittyvät ongelmat. Poliklinikkapalvelujen lisäksi järjestämme määräaikaisia tutkimus- ja kuntoutusjaksoja. Toimintamme täydentää kuntien peruspalveluita.

Kehitysvammaisten henkilöiden perussairauksien tutkimus, hoito ja seuranta kuuluvat perusterveydenhuoltoon, eikä niitä hoideta kehitysvammapalveluissa.

Tays kehitysvammapalvelujen poliklinikan tai tukikeskuksen palveluiden piiriin voi hakeutua

 • Terveydenhuollon lähetteellä
 • Vammaispalveluiden kautta asiakkaan palveluista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun palveluista vastaavan omatyöntekijän kirjaamalla sähköisellä palvelupyynnöllä.
 • Sosiaalihuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu sähköinen palvelupyynnön linkki löytyy sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteiseltä ekstranet sivustolta tai osoitteesta https://kehitysvammahuolto.tays.fi/palvelupyynto. Palvelupyyntöön voi lisätä liitteen, esim. tahdosta riippumattoman erityishuollon hakemuksen.

Sähköinen terveydenhuollon lähete toimii kehitysvammapalvelujen palvelujen osalta vain sairaanhoitopiirin sisällä. Muut terveydenhuollon lähetteet voi tehdä

Päätökset asiakkaalle myönnetyistä kehitysvammaisten erityishuollon palveluista tekee kotikunnan vammaispalvelut. Asiointi kehitysvammapoliklinikalla tai tukikeskuksessa edellyttää tarvittavan päätöksenteon varmistamista ja Pirkanmaan ulkopuolisten asiakkaiden osalta maksusitoumusta asiakkaan kotikunnan vammaispalveluista.  

Lähetteessä tarvittavat tiedot (täytettävä kaikki kohdat)

 1. Asiakkaan tiedot: yhteystietojen lisäksi asiointikieli, tulkin tarve, onko asiakas tietoinen palvelupyynnöstä?

 2. Asiakkaan lähihenkilön tiedot: asiakkaan asioita hoitavan henkilön (esim. omaishoitaja, asumisyksikön ohjaaja) yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten. Onko lähihenkilö tietoinen palvelupyynnöstä?

 3. Edunvalvonta: onko asiakkaalla edunvalvonta, ja mitä asioita se koskee. Esim. tahdosta riippumattoman erityishuollon asioissa edunvalvonta on huomioitava seikka.

 4. Tieto aiemmasta asioinnista: onko asiakas aiemmin asioinut kehitysvammapoliklinikalla tai tukikeskuksessa.

 5. Lyhyt kuvaus asiakkaan palveluista: asuminen, terapiat, päiväaikainen toiminta, sosiaalinen verkosto ja nykyiset tukipalvelut

 6. Lähetteen syy: asiakkaan ongelma, johon haetaan ratkaisua

 7. Esitiedot: diagnoosi, lääkitys ja mahdolliset lähettämissyyn selvittämiseksi tehdyt tutkimukset

 8. Nykyongelma: lyhyt kuvaus palvelun tarpeesta, esim. toimintakyvyn muutos, psykososiaaliset syyt, terveydentilan muutos. Onko asia kiireellinen?

 9. Nykytila: kuvaus asiakkaan nykyisestä voinnista, esim. käyttäytyminen, liikunta- ja puhekyky, somaattinen yleistila

 10. Erityispalvelu, jota haetaan (mikäli tiedossa): esim. asiantuntijan konsultaatio, poliklinikkapalvelut, tutkimus- tai kuntoutusjakso

 11. Palvelupyynnön tekijän yhteystiedot

Haettaessa tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, pyydetään lähetetietojen lisäksi liitetiedostona seuraavat tiedot:

 • Kykeneekö henkiö tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja ja ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia.

 • Onko todennäköistä, että hän vakavasti vaarantaa omaa tai muiden terveyttä tai turvallisuutta.

 • Voidaanko hänen hoitonsa ja huolenpitonsa järjestää muulla tavoin.

 • Onko asiakasta kuultu? Onko asiakkaan omaisia kuultu?