Läheteohjeet neuropsykiatriselle tutkimusjaksolle

Koronaepidemiapoikkeustilanteesta aiheutuneen kiireettömän potilashoidon ruuhkautumisen vuoksi neuropsykiatrian poliklinikan arviot toteutetaan tällä hetkellä pääosin kirjallisina konsultaatioina psykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella.


Taysin on yleissairaalapsykiatrian yksikköön kuuluva, diagnostisia arvioita tarjoava konsultaatioyksikkö, joka palvelee Taysin osastoja ja poliklinikoita sekä sairaanhoitopiirin kuntia.

Poliklinikka on neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan keskittyvä erikoispoliklinikka, jolla ei ole mahdollisuuksia hoitaa tutkimusjaksolla olevan potilaan psykiatrisia ongelmia kokonaisvaltaisesti. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevan vakituisen hoitosuhteen tulee jatkua neuropsykiatrisen tutkimusjakson ajan.

Lisäksi poliklinikka tarjoaa neuropsykiatrisia potilaita hoitaville lääkäreille konsultaatioapua mm. lääkityksen toteutukseen ja jatkokuntoutuksen suunnitteluun. Potilaita, jotka ovat aiemmin saaneet neuropsykiatrisen diagnoosin erikoissairaanhoidossa (esimerkiksi lastenpsykiatrian, lastenneurologian tai nuorisopsykiatrian yksikössä), ei tarvitse lähettää neuropsykiatrian poliklinikalle diagnoosin varmistukseen.

Lähettämisen perusteet

 • Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt, kuten
  • autismikirjon häiriöt
  • AD(H)D
  • Touretten oireyhtymä
  • jokin näihin rinnastettava, toimintakykyä rajoittava, lapsuudessa alkanut neuropsykiatrinen häiriö.
 • Aivosairauksiin, aivovammoihin ja muihin aivojen toimintahäiriöihin liittyvät erikoissairaanhoidon potilaiden konsultaatiot (neurologia, neurokirurgia).

Komplisoitumattomat häiriöt tutkitaan ja hoidetaan potilaan kotikunnan psykiatrian poliklinikalla tai mielenterveystoimistossa. Katso alla oleva diagnostiikan porrastus.

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostinen porrastus

 • Perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa tehdään epäiltyä kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä koskevat seulontatestit, ADHD:n kohdalla esimerkiksi ASRS, ja hankitaan potilaan varhaisvaiheita koskevat dokumentit, kuten
  • lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakirjat
  • päiväkodin arviot, etenkin varhaiskasvatussuunnitelmat ja arvio kouluvalmiudesta
  • koulu- ja opiskelutodistukset
  • henkilökohtainen opetus- ja koulutussuunnitelma
  • kasvatusneuvolan ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset
  • psykologin lausunnot
  • aikaisemmat psykiatriset ja neurologiset sairauskertomukset
 • Jos potilaan varhaishistoria, aiempi oireilu ja ajankohtainen oireilu viittaavat kehitykselliseen neuropsykiatriseen häiriöön, hänet ohjataan tarkempiin tutkimuksiin avohoidon psykiatrian poliklinikalle tai mielenterveystoimistoon.
 • Taysin neuropsykiatrian poliklinikalle lähetetään erotusdiagnostisesti hankalimmat tapaukset, esimerkiksi jos potilaalla epäillään olevan useita kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä samanaikaisesti tai lisäksi jokin neuropsykiatrisia oireita aiheuttava neurologinen sairaus.

Yleispsykiatriset ja päihdepsykiatriset häiriöt on hoidettava tasapainoon ennen neuropsykiatrisiin tutkimuksiin lähettämistä, jotta erotusdiagnostinen arviointi on luotettava.

Kehitysvammaiset potilaat lähetetään kehitysvammahuollon palveluihin.

Kiireelliset neuropsykiatriset arvioinnit tehdään psykiatrian päivystyspalveluissa. Lähete neuropsykiatriselle tutkimusjaksolle on lähes poikkeuksetta ei-kiireellinen (>30 päivää).

Mikäli oireet ovat alkaneet vasta murrosiässä tai aikuisuudessa, ne todennäköisesti eivät johdu kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä, vaan jostakin muusta psykiatrisesta häiriöstä tai neurologisesta sairaudesta.

Neuropsykiatristen häiriöiden hoito ja seuranta toteutetaan asuinpaikkakunnan mukaisella psykiatrian aluepoliklinikalla tai perusterveydenhuollossa.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähettämisen syy
 • Perustiedot: ikä, koulutus- ja työhistoria, perhesuhteet, asuminen, toimeentulo, aiemmin todetut ja hoidetut somaattiset ja psyykkiset sairaudet, lääkitys
 • Varhaisvaiheita koskevien edellä mainittujen dokumenttien (katso Lähettämisen perusteet) kopiot
 • Kuvaus yleis- ja päihdepsykiatrisesta arviosta ja todettujen häiriöiden, kuten mielialahäiriöt, hoidosta. Päihdehäiriöissä neuropsykiatrisen tutkimusjakson edellytyksenä on vähintään kolmen kuukauden pituinen, laboratoriokokeilla varmistettu raittius
 • Oireiden ja toimintakyvyn kuvaus, somaattinen ja psyykkinen status
 • Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten lausunnot (esimerkiksi päihdeseulonnan tulokset, EEG-lausunnot, unitutkimusraportit, pään tai selkäytimen TT- tai MRI-kuvaukset)
 • Yhteyshenkilö(ide)n tiedot verkostotyötä tai yhteistyötä varten
 • Potilaan oma motivaatio neuropsykiatrisiin tutkimuksiin