Nuorisopsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Päivystys

Tays lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystys toteutetaan kyseisten erikoisalojen yhteistoimintana lasten ja nuorten sairaalassa (Tays Keskussairaalan L-rakennus). Lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla on yhteinen etupäivystäjä arkisin kello 15–08 ja viikonloppuisin perjantaista kello 15 maanantaihin kello 8.

Päivystyslähete

Lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystykseen tullaan aina lähetteellä. Vanhemman tai huoltajan asemassa olevan mukana olo päivystystilanteessa on välttämätön. Yksikön, joka lähettää lapsen tai nuoren päivystykselliseen arvioon, tulee varmistaa, että lapsen asioista vastaava aikuinen (vanhempi, sijaishuoltopaikan edustaja, lapsen oma tai päivystävä sosiaalityöntekijä) tulee paikalle arvioon.

Alle 13-vuotiaat lapsipotilaat

Päivystyksellisiä syitä lastenpsykiatriseen arvioon ovat tilanteet, joissa epäillään akuuttia ja vakavaa mielenterveydenhäiriötä. Lapsella on vakavaa psyykkistä oireilua, lapsen toimintakyky on romahtanut ja hänen sosiaalisesta turvallisuudestaan on merkittävä huoli.

Päivystys- tai tarkkailulähete on perusteltu seuraavissa tilanteissa:

 • itsetuhoisuus (vaarahakuinen tai itseä vahingoittava käytös, itsetuhoiset yllykkeet ja suunnitelmat tai itsemurhayritys)
 • psykoottisuus tai sen epäily (harhat, todellisuuden tajun poikkeama)
 • vakavat impulssikontrollin häiriöt (vakava väkivallan uhka, kontrolloimaton aggressiivisuus)
 • vakava syömishäiriö (somaattisen tilan arvio lastentaudeilla on ensisijaista)
 • psyykkisesti vakavasti oireilevilla lapsilla joskus perheen vakavat vuorovaikutusongelmat, perheen kriisi tai kielteisen kierteen katkaiseminen puoltavat päivystysarviota lastenpsykiatrialla

Lastenpsykiatrialle päivystyslähetteen tekemisen lisäksi lähettävän tahon tulee olla yhteydessä:

 • virka-aikana osastoyksikön koordinoivaan hoitajaan (puh. 03 311 63570)
 • virka-ajan ulkopuolella akuuttiosaston päivystävään hoitajaan (puh. 03 311 63570). Tämä mahdollistaa varautumisen tarvittaviin lapsen päivystysarviokäynnin järjestelyihin.

13–17-vuotiaat nuoret

Lasten- ja nuorisopsykiatrian etupäivystäjä toteuttaa päivystyksellisiä arviokäyntejä nuorille, jotka tulevat B1- tai M1-päivystyslähetteellä arvioon välittömästi alkavan osastohoidon tarpeesta. Päivystyksessä ei toteuteta muunlaisia nuorisopsykiatrisen hoidon tarpeen arvioita. Jos potilaan tila sallii, osastohoidon tarpeen arvioinnit toteutetaan ensisijaisesti arkipäivinä virka-aikana (1–4 vrk sisällä).

Nuorisopsykiatrisen päivystyksellisen osastohoito-arvion indikaatiot ovat

 • akuutti, hallitsematon itsetuhoisuus
 • muiden tai omaa terveyttä ja turvallisuutta vaarantava psykoottinen oireilu
 • vakavan psykiatrisen häiriön (mm. psykoottinen oireilu) yhteydessä ilmenevä käytösoireilu
 • päihdekäytön yhteydessä ilmenevä itsetuhoinen tai psykoottinen oirekuva (osasto ei vastaanota päihtyneitä nuoria)
 • välitöntä somaattista vaaraa aiheuttava, vakava syömishäiriö.

Pelkät nuoren käytösoireet, esimerkiksi karkailu, eivät ole päivystyksellisen arviokäynnin tai nuorisopsykiatrisen osastohoidon indikaatio. Osastolla ei myöskään toteuteta päihdekuntoutusta tai päihdevieroitusta. Päihdekuntoutusta järjestävät siihen erikoistuneet sosiaalitoimen yksiköt.

Nuorisopsykiatrialle päivystyslähetteen tekemisen lisäksi lähettävän yksikön tulee olla yhteydessä:

 • virka-aikana nuorisopsykiatrian osaston potilaskoordinaattoriin (puh. 050 569 5402)
 • virka-ajan ulkopuolella osaston kansliaan (puh. 050 569 8992), mikä mahdollistaa varautumisen nuoren päivystyksellisen arviokäynnin järjestelyihin etukäteen.

Päivystyslähetteen tultua osastolle potilaskoordinaattori tai hoitaja ottaa yhteyttä nuoren asioista vastaavaan aikuiseen ja antaa vastaanottoajan käynnille.

M1-lähete on voimassa kolme vuorokautta. Mielenterveyslaki edellyttää, että potilas toimitetaan tarkkailulähetteen laatimisen jälkeen sairaalaan ammattikoulutuksen saaneen saattajan, yleensä ambulanssihenkilökunnan, toimesta. Lapsen tai nuoren kuljetus ja saattaminen osaston tiloihin tapahtuu lähettävän yksikön toimesta. Mikäli lapsi tai nuori hakeutuu perusterveydenhuollon yksikön arvioon myöhään illalla tai yöllä, tulee arvioida, onko hänen etunsa mukaista siirtyä osastohoidon arvioon yöllä vai voiko hän olla lähettävän yksikön seurannassa aamuun saakka. Myös tarkkailulähetteellä lähetettäessä lähettävän yksikön tulee olla yhteydessä edellä mainittujen ohjeiden mukaan vastaanottavaan osastoon, osastohoidon arvioon tulon sopimiseksi, ja huolehtia, että lapsella tai nuorella on arviokäynnillä mukana hänen asioistaan vastaava aikuinen.

Muut kuin päivystyskiireelliset lähetteet

Lähete toimitetaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle, jossa avohoidon ja osaston yhteinen lähetetyöryhmä käsittelee ne.

Nuoren vanhemmille tulee aina kertoa lähetteestä. Hoitoon pääsystä ja odotusajasta ilmoitetaan nuorelle ja vanhemmille sekä lähettävälle taholle. Lähettävä taho huolehtii odotusaikana tarvittavan hoitokontaktin.

Ennen ei-kiireelliseen nuorisopsykiatriseen hoitoon ohjaamista tulee potilailta tutkia perustasolla huumeseula, pieni verenkuva, kilpirauhasen toimintakokeet, paastosokeri, veren rasva-arvot, RR ja EKG.

Jos lähetteen kysymyksenasettelu liittyy kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja hoitoon (ADHD, autismin kirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä), on ennen erikoissairaanhoitoon ohjaamista tutkittava perustasolla kognitiivinen taso ja oppimisen erityisvaikeudet ja järjestettävä niiden vaatimat tukitoimet koulussa. Lähetteeseen tieto tuloksista, tukitoimista ja tukitoimien vaikutuksista. Komplisoitumattoman ADHD:n diagnostiikka ja hoito, mukaan lukien stimulanttihoito, kuuluvat kokonaisuudessaan perustasolle.

Oppimisen vaikeudet ja kielihäiriöt aiheuttavat tai ylläpitävät monia nuorten mielenterveyden häiriöitä. Jos nuoren problematiikassa keskeistä ovat koulunkäyntivaikeudet tai runsaat poissaolot, on ennen erikoissairaanhoitoon ohjaamista tutkittava perustasolla kognitiivinen taso ja oppimisen erityisvaikeudet ja järjestettävä niiden vaatimat tukitoimet koulussa. Lähetteeseen tieto tuloksista, tukitoimista ja tukitoimien vaikutuksista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Yhteystiedot

 • Lapsi tai nuori ja perhe
 • Lapsen tai nuoren asioista vastaava huoltaja
 • Lähettävä taho
 • Päiväkoti tai koulu
 • Muu lapsen tai nuoren palvelusuunnitelmassa mukana oleva verkosto

Tutkimukseen lähettämisen syy tai tutkimuskysymys.

Neuropsykiatrisiin tutkimuksiin lähetettäessä peruskognitiiviset tutkimukset tulee olla tehtynä ennen lähetteen laatimista ja niiden perusteella annetut tukitoimet vaikutuksineen tulee kuvata lähetteessä.

Nykytila

 • Nykyoireet
 • Fyysinen tila
 • Kehityksen etenemisen yleisarvio
 • Mahdollinen itsetuhoisuus (mainitaan myös, jos sitä ei ole)
 • Mahdollinen psykoottisuus (mainitaan myös, jos sitä ei ole)
 • Päihteet

Aiempi ja nykyinen palvelusuunnitelma

 • Hoitokontaktit
 • Muu palvelusuunnitelma (kuten lastensuojelu, pedagogiset ja koulusopeutumista edistävät tukitoimet)
 • Päiväkodin tai koulun suunnitelmat
 • Aiemmat tutkimukset
 • Lääkitys, muu hoito (myös somaattinen)

Esitiedot

 • Oirekehitys
 • Perheen taustatiedot
 • Sukuanamneesi
 • Tiedot somaattisista sairauksista
 • Tiedot varhaisemmasta kehityksestä (fyysinen/psyykkinen)
 • Puberteettikehitys, nuoruusiän kehitysvaihe
 • Sosiaaliset taidot ja selviytyminen

Yhteyshenkilö kotikunnan verkostossa

Mahdollisuus jatkohoitoon lähettävän tahon organisaatiossa

Lähetteessä tulee mainita havaittu lastensuojelutarve ja lastensuojeluilmoituksen tilanne.

Syömishäiriöpotilaasta laaditaan samanaikaisesti lähete nuorisopsykiatrialle ja lastentaudeille (alle 16 v) tai sisätaudeille (16 v täyttänyt nuori).

Konsultaatiot

Nuorisopsykiatrian vastuualueen asiantuntijoita voi konsultoida puhelimitse tai sähköisesti:

Puhelinaika on arkisin kello 11.45–12.15.