Nuorisopsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Välitöntä sairaalahoitoa vaativat 13–17-vuotiaat lähetetään päivystysaikana kuten aikuiset Pitkäniemen sairaalan akuuttipsykiatrian poliklinikalle, puhelin 03 311 63730. Lähettävän lääkärin on syytä neuvotella puhelimitse Pitkäniemen sairaalan poliklinikkalääkärin tai päivystävän lääkärin kanssa lähettämisen indikaatioista.

Päivystyslähetteessä painottuu nykytilan kuvaus, ja esitietoja ei ehkä ole mahdollista laajasti hankkia. Mahdollinen tarkkailulähete laaditaan mielenterveyslain mukaisesti omalle lomakkeelleen.

Nuorta ei saa lähettää sairaalahoitoon huoltajan tietämättä eikä yksin. Nuorella on oltava aikuinen saattaja päivystykselliseen sairaalahoidon tarpeen arvioon saapuessa.

Muut kuin päivystyskiireelliset lähetteet toimitetaan nuorisopsykiatrian poliklinikalle, jossa avohoidon ja osaston NPS1 yhteinen lähetetyöryhmä käsittelee ne.

Nuoren vanhemmille tulee aina kertoa lähetteestä. Hoitoon pääsystä ja odotusajasta ilmoitetaan nuorelle ja vanhemmille sekä lähettävälle taholle. Lähettävä taho huolehtii odotusaikana tarvittavan hoitokontaktin.

Ennen ei-kiireelliseen nuorisopsykiatriseen hoitoon ohjaamista tulee potilailta tutkia perustasolla huumeseula, pieni verenkuva, kilpirauhasen toimintakokeet, paastosokeri, veren rasva-arvot, RR ja EKG.

Jos lähetteen kysymyksenasettelu liittyy kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja hoitoon (ADHD, autismin kirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä), on ennen erikoissairaanhoitoon ohjaamista tutkittava perustasolla kognitiivinen taso ja oppimisen erityisvaikeudet ja järjestettävä niiden vaatimat tukitoimet koulussa. Lähetteeseen tieto tuloksista, tukitoimista ja tukitoimien vaikutuksista. Komplisoitumattoman ADHD:n diagnostiikka ja hoito, mukaan lukien stimulanttihoito, kuuluvat kokonaisuudessaan perustasolle.

Oppimisen vaikeudet aiheuttavat tai ylläpitävät monia nuorten mielenterveyden häiriöitä. Jos nuoren problematiikassa keskeistä ovat koulunkäyntivaikeudet tai runsaat poissaolot, on ennen erikoissairaanhoitoon ohjaamista tutkittava perustasolla kognitiivinen taso ja oppimisen erityisvaikeudet ja järjestettävä niiden vaatimat tukitoimet koulussa. Lähetteeseen tieto tuloksista, tukitoimista ja tukitoimien vaikutuksista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Yhteystiedot

 • Lapsi tai nuori ja perhe
 • Lapsen tai nuoren asioista vastaava huoltaja
 • Lähettävä taho
 • Päiväkoti tai koulu
 • Muu lapsen tai nuoren palvelusuunnitelmassa mukana oleva verkosto

Tutkimukseen lähettämisen syy tai tutkimuskysymys.

Neuropsykiatrisiin tutkimuksiin lähetettäessä peruskognitiiviset tutkimukset tulee olla tehtynä ennen lähetteen laatimista.

Nykytila

 • Nykyoireet
 • Fyysinen tila
 • Kehityksen etenemisen yleisarvio
 • Mahdollinen itsetuhoisuus (mainitaan myös, jos sitä ei ole)
 • Mahdollinen psykoottisuus (mainitaan myös, jos sitä ei ole)
 • Päihteet

Aiempi ja nykyinen palvelusuunnitelma

 • Hoitokontaktit
 • Muu palvelusuunnitelma (kuten lastensuojelu)
 • Päiväkodin tai koulun suunnitelmat
 • Aiemmat tutkimukset
 • Lääkitys, muu hoito (myös somaattinen)

Esitiedot

 • Oirekehitys
 • Perheen taustatiedot
 • Sukuanamneesi
 • Tiedot somaattisista sairauksista
 • Tiedot varhaisemmasta kehityksestä (fyysinen/psyykkinen)
 • Puberteettikehitys, nuoruusiän kehitysvaihe
 • Sosiaaliset taidot ja selviytyminen

Yhteyshenkilö kotikunnan verkostossa

Mahdollisuus jatkohoitoon lähettävän tahon organisaatiossa

Lähetteessä tulee mainita havaittu lastensuojelutarve ja lastensuojeluilmoituksen tilanne.

Syömishäiriöpotilaasta laaditaan samanaikaisesti lähete nuorisopsykiatrialle ja lastentaudeille (alle 16 v) tai sisätaudeille (16 v täyttänyt nuori).

Konsultaatiot

Nuorisopsykiatrian vastuualueen asiantuntijoita voi konsultoida puhelimitse tai sähköisesti:

Puhelinaika on arkisin kello 11.45–12.15.