Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläPotilaan oikeudet

Kun olet potilaana sairaalassa, sinulla on oikeus saada hyvää hoitoa. Vakaumustasi, yksityisyyttäsi ja ihmisarvoasi täytyy kunnioittaa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. määrittelee potilaan oikeudet terveydenhoidossa ja sairaanhoidossa. Lain mukaan sinulla on monia oikeuksia, kun olet potilaana:

 • Sinulla on aina oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti.
 • Sinulla on oikeus päästä myös kiireettömään hoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa. Hoitotakuusta voit lukea lisää terveydenhuoltolaista. Voit lukea lisää myös kohdasta Hoitoon pääsy.
 • Sinua pitää kohdella ja hoitaa hyvin. Sinun ja hoitoon osallistuvien pitää olla yhtä mieltä hoidosta.
 • Sinulla on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä ja mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi. Myös kulttuurisi ja yksilölliset tarpeesi on otettava huomioon, jos se on mahdollista.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.
 • Voit tarkistaa omat potilaskertomuksesi ja tarvittaessa pyytää niihin oikaisua.
 • Terveystietojesi on pysyttävä salassa.
 • Voit kieltäytyä hoidosta.
 • Voit ilmaista hoitotahtosi, ja sitä pitää noudattaa.

Sinua ei saa syrjiä terveyspalveluissa

 • asuinpaikan vuoksi
 • iän perusteella
 • terveydentilan perusteella
 • vammaisuuden vuoksi
 • muun syyn perusteella.

Saat lisää tietoa potilasasiamieheltä.

Potilasasiamies neuvoo ja opastaa sinua, jos haluat tehdä muistutuksen tai kantelun tai hakea korvausta.

Oikeus saada tietoa

Kun olet potilaana, sinulla on oikeus saada riittävästi tietoa, jotta voit omasta puolestasi tehdä hoitoosi liittyviä päätöksiä. Sinulle on kerrottava

 • terveydentilastasi
 • hoidon merkityksestä
 • eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
 • hoitoon liittyvistä riskeistä ja epäonnistumisen mahdollisuuksista
 • mitä seurauksia voi aiheutua, jos kieltäydyt hoidosta.

Lääkärin ja hoitajien pitää kertoa asiat niin, että ymmärrät ne. Sinun ei tarvitse osata sairaalan ammattikieltä. Jos sinulla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, sinulle on järjestettävä tulkki, jos se on mahdollista. Jos olet puhevammainen tai aistivammainen, myös silloin tulkkia voidaan tarvita.

Voit myös kieltäytyä ottamasta vastaan tietoja, jotka koskevat terveydentilaasi.

Aina potilas ei itse pysty ottamaan vastaan tietoa ja tekemään päätöksiä. Sellaisia tilanteita voivat olla potilaan mielenterveyden häiriö, kehitysvamma, vanhuudenheikkous tai tajuttomuus. Silloin hoitohenkilökunta kysyy potilaan läheiseltä, millainen hoito vastaisi parhaiten potilaan tahtoa. Läheisellä on silloin oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta.

Itsemääräämisoikeus

Kun olet potilaana, sinulla on itsemääräämisoikeus. Se tarkoittaa, että kun sinua hoidetaan, se tehdään yhteisymmärryksessä kanssasi, ja hoito tai tutkimus tehdään sinun luvallasi. Lääkäri tai hoitaja ei erikseen kysy, saako sinua hoitaa. Kun tulet vapaaehtoisesti tutkimukseen tai hoitoon, se merkitsee että annat suostumuksen hoitoosi.

Jos sinut on määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon eli pakkohoitoon, et voi itse määrätä hoidosta.

Sinulla on oikeus kieltäytyä hoidosta, joka sinulle on suunniteltu tai aloitettu. Silloinkin sinulla on oikeus saada jotakin muuta lääketieteellisesti hyväksyttyä hoitoa, jos se on mahdollista. Hoidon täytyy tapahtua yhteisymmärryksessä kanssasi.

Sinulla ei ole kuitenkaan oikeus saada sellaista hoitoa, mikä ei ole Suomessa hyväksytty hoitomuoto

Jos olet tajuton tai tahtoasi ei voida muusta syystä selvittää, sinulle on annettava tarpeellinen hoito henkeäsi ja terveyttäsi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tällaisia kiireellisiä tilanteita ovat esimerkiksi äkilliset, vakavat sairauskohtaukset tai onnettomuudet.

Läheiselläsi tai holhoojallasi ei ole oikeutta kieltää tarpeellista hoitoa silloin, kun henkesi tai terveytesi on vaarassa.

Jos olet tehnyt hoitotestamentin ja ilmaissut siinä hoitoa koskevan tahosi, sinua ei saa hoitaa tahtosi vastaisesti.

Potilasasiakirjojen tarkastus ja oikaisu

Sinulla on oikeus tarkistaa omat potilaskertomustietosi ja pyytää niihin tarvittaessa oikaisua.

Voit pyytää korjaamaan tai poistamaan virheelliset tiedot tai lisäämään tietoja. Mikäli vaatimustasi ei hyväksytä, sinulle toimitetaan siitä kirjallinen perustelu. Sen jälkeen voit viedä asiasi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Potilasasiakirjat.