Tays / psykiatria
Potilasohje 90.00.03

Tietoa psykoosista

Mikä on psykoosi?

Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jossa todellisuuden taju on häiriintynyt. Psykoosi voi ilmetä aistiharhoina, harhaluuloina, puheen huomattavana hajanaisuutena tai erikoisena käyttäytymisenä. Ennen psykoosin puhkeamista sinulla on saattanut esiintyä lievempää oirehdintaa, ennakoivia oireita. Niitä ovat esimerkiksi:

 • unettomuus ja vuorokausirytmin muutos
 • ahdistus ja levottomuus
 • masentunut mieliala
 • mielialan vaihtelut
 • keskittymisvaikeudet
 • ruokahalun muutokset
 • kiputuntemukset
 • eristäytyminen
 • korostunut riippuvaisuus toisista
 • pakkoajatukset
 • liiallinen huolestuneisuus.

Sinun on hyvä tietää, että osa yllä olevista oireista voi liittyä myös moniin muihin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin.

Psykoosin oireina sinulla saattaa olla joitakin seuraavista:

 • voimakkaat tunteet, kuten ahdistus, pelko tai hajoamisen tunne
 • vaikeus erottaa, mikä on totta ja mikä ei
 • kokemus kiusaamisen tai vainon kohteena olemisesta
 • voimakkaat pakkomielteet
 • kokemus, että saat henkilökohtaisia viestejä radiosta tai TV:stä
 • aistiharhat, kuten kuuloharhat, näköharhat, tuntoharhat ja hajuharhat
 • puheensisällön hajanaisuus ja puhe voi olla vaikeasti ymmärrettävää
 • ajatushäiriöt, esim. puhe on täynnä siirtymisiä asiasta toiseen, ajatuskatkot
 • levottomuus, kiihtynyt käyttäytyminen, unettomuus
 • aggressiivisuus
 • vetäytyminen ihmissuhteista ja vaipuminen omaan maailmaan
 • toimintakyvyn lasku, tiedollisten toimintojen, erityisesti muistin heikentyminen, tahdottomuus ja jaksamattomuus.

Miksi psykoosi puhkeaa

Nykytiedon mukaan erilaiset tekijät aiheuttavat alttiuden oirehtia psykoottisesti.

Biologinen alttius

Perinnölliset tekijät jossain määrin altistavat psyykkisiin sairauksiin. Psykoosiin sairastumisen riski on muuta väestöä suurempi, jos lähiomaisella on vakava mielenterveysongelma.

Myös erilaiset aivoihin kohdistuneet tekijät, kuten raskaudenaikaiset sikiön aivojen kehitystä haittaavat tekijät tai synnytyksen ongelmat lisäävät riskiä sairastua myöhemmin psykoosiin.

Kuormittavat elämäntapahtumat

Stressaava elämäntapahtuma viimeisen vuoden aikana, esim. läheisen kuolema, ihmissuhteen katkeaminen, muutto, vakava sairaus, työpaikan menetys, lapsen syntymä, avioliitto, uusi työpaikka.

Jatkuva stressaava elämäntilanne

Huonot asumisolot, heikko taloustilanne, työttömyys, krooninen sairaus tai vamma jne.

Muita syitä

Päihteiden käyttö ja muut sairaudet

Hoito

Psykoosit hoidetaan ensisijaisesti avohoidossa (mielenterveystoimisto, psykiatrian poliklinikka). Akuutissa tilanteessa voidaan tarvita sairaalahoitoa.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon alkuvaiheessa selvitetään, millaisesta psykoosista sinun kohdallasi on kyse. Mahdolliset muistin ja ajattelun ongelmat arvioidaan ja selvitetään psykologiset riskitekijät sekä voimavarasi. Lisäksi arvioidaan toimintakykyäsi sekä läheistesi tuen tarve. Tutkimukset tehdään pääsääntöisesti avohoidossa. Niitä voidaan täydentää sairaalassa tarpeen mukaan.

Hoidon suunnittelu

Tutkimusjaksolla saatujen tulosten perusteella tehdään yhdessä sinun ja läheistesi kanssa hoitosuunnitelma. On tärkeää, että olet itse aktiivisesti mukana kysymällä asioista, joista haluat lisätietoa, ja kertomalla vointiisi liittyviä asioita.

Hoidon sisältö

Hoidon tavoitteena on saada oireesi hallintaan ja toimintakykysi palaamaan. Tähän tarvitaan usein lääkehoitoa, mutta myös turvallisuuden tunnetta lisäävä hoitokontakti ja tilanteen läpikäyntiä läheistesi kanssa. Läheistesi on hyvä tietää sairaudestasi.

Hoidon yhtenä tavoitteena on löytää keinot ennaltaehkäistä vointisi huonontuminen esimerkiksi tunnistamalla sinulle ominaiset psykoosin puhkeamista ennakoivat oireet eli varomerkit.

Usein hoito jatkuu pitkään, ja siihen sisältyy sinun ja läheistesi käyntejä sovitussa jatkohoitopisteessä. Käynneillä sinulle sovitussa jatkohoitopaikassa ja psykoosilääkkeillä pyritään estämään oireiden uudelleen puhkeaminen. Yhteistyössä sinun kanssasi suunnitellaan myös erilaiset kuntouttavat tukitoimet arjen sujumisen turvaamiseksi.

Lisätietoa psykoosilääkkeistä on potilasohjeessa "Psykoosien hoidossa käytettävät lääkkeet".

Psykoosista toipuminen

Psykoosista toipuminen on yksilöllistä. Toipumistasi edistävät esimerkiksi:

 • positiivinen asenne, luottamus tulevaisuuteen, pitkäjänteisyys
 • sitoutuminen lääkehoitoon ja avohoitoon
 • läheistesi tuki ja hyvä yhteistyö heidän kanssaan
 • vertaistuki
 • selkeä päivärytmi
 • ystävät ja harrastukset
 • sopiva määrä virikkeitä
 • päihteettömyys.

Läheistesi on hyvä muistaa:

 • Psykoosista toipuminen tapahtuu vähitellen.
 • Jokainen on oma persoonansa omine haluineen ja tavoitteineen.
 • Kuuntelemisen, myönteisten asioiden julkituomisen ja ymmärrettävän puhetavan tärkeys.
 • Huolehtia omasta jaksamisestaan ja hakea tarvittaessa apua.
 • Läheisen hoitoon on tärkeää osallistua aktiivisesti.

Psykoosista voit toipua täysin.