Tays / syövänhoito
Potilasohje 65.00.26

Syöpäpotilaan sosiaaliturva

Sosiaalityö

Terveydenhuollon sosiaalityössä huomioidaan potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän ja potilaan läheisten kanssa.

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia.

Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella elämäntilanteesta, sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamista muutoksista sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Sosiaalityöntekijä

 • antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet ja vammaisetuudet
 • ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa; mm. vammaispalvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidontuki
 • antaa tukea kriisitilanteissa
 • osallistuu potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa selviytymistä tukevien palvelujen järjestämiseen, esim. asumisen tukipalvelut
 • auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä yhteistyössä kuntoutusohjaajan kanssa
 • neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
 • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Kelan korvaukset

Lääkekorvaukset

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausryhmässä:

 • reseptilääkkeiden peruskorvaus on 40 % myynti- ja viitehinnasta ostokertaa kohden
 • alempi erityiskorvaus on 65 % reseptilääkkeen myynti- ja viitehinnasta ostokertaa kohden (syöpäpotilaalle esimerkiksi lisäravinteet, kun letkuravitsemus on tarpeellinen useita viikkoja)
 • ylempi erityiskorvaus on 100 % 4,50 euron ylittävästä ostokertakohtaisesta omavastuusta/ lääke (syöpäpotilaalla esimerkiksi vahvat kipulääkkeet, valkosolujen kasvutekijät, kortisonilääkkeet, suun kautta annosteltavat solunsalpaajat ja joissakin syöpäsairauksissa hormonilääkkeet ja interferonialfa).
 • Reseptilääkkeiden sairausvakuutuslain mukainen peruskorvaus ja erityiskorvaus alkavat vasta 50 euron vuosiomavastuun jälkeen.

Erityiskorvausta haetaan Kelalta hoitavan lääkärin laatimalla B-lausunnolla. Peruskorvattavissa lääkkeissä takautuva hakuaika on 6 kuukautta. Erityiskorvattavissa lääkkeissä ei ole takautuvaa korvausta, vaan korvattavuus alkaa siitä, kun B-lausunto toimitetaan Kelaan.

Suuret lääkekulut

Kaikki syöpäpotilaan lääkkeet eivät ole erityiskorvattavia. Mm. joistakin kalliista pahoinvointilääkkeistä saa vain peruskorvauksen.

Jos reseptilääkkeiden omavastuu ylittää kalenterivuodessa 572 euroa, korvaa Kela loppuvuoden reseptilääkkeet 100 %:sti 2,50 euron omavastuun ylimenevältä osalta /ostokerta/lääke. Kela seuraa lääkkeiden omavastuuosuuksien kertymistä ja ilmoittaa asiakkaalle omavastuuosuuden ylittymisestä.

Korvauksia matkoista

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon lääkäriin tai hoitolaitokseen. Jos kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri on antanut maksusitoumuksen hoitoa varten, Kela korvaa matkakulut hoitopaikkaan, josta hoito on saatu.

Jos hoito on hankittu palvelusetelillä tai valittu hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, Kela korvaa matkan perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveyskeskukseen. Erikoissairaanhoitoon tehdyn matkan Kela korvaa enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan. Matka yksityiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun annettu hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

 • Omavastuu kaikilla kulkuneuvoilla kuljettaessa on 25,00 euroa/yhdensuuntainen matka. Taksi on aina tilattava Kela-taksin välityskeskuksesta. Muut taksit eivät kerrytä vuotuista matkojen omavastuukattoa.
 • Vuotuinen omavastuu on 300 euroa.
 • Oman auton käytöstä korvaus 0,20 e/km.

Kun matkojen omavastuu ylittää 300 euroa kalenterivuoden aikana, ylittävä osa korvataan kokonaan. Kela lähettää automaattisesti matkakattokortin.

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo tai henkilöauto. Terveydenhuollon ammattihenkilö antaa todistuksen (sv67-lomake) erityiskulkuneuvon (ambulanssi, taksi oma auto) lääketieteellisiin syihin perustuvasta tarpeesta. Korvauksen erityiskulkuneuvon käytöstä huonojen kulkuyhteyksien vuoksi ratkaisee Kelan paikallistoimisto potilaan oman selvityksen pohjalta.

Terveydenhuolto voi antaa luvan taksin tai oman auton käyttöön myös määräajaksi tai toistaiseksi. Kertamatkalle todistus voidaan tehdä etukäteenkin. Potilaan tulee säilyttää todistus, sillä Kela voi sitä kysyä myöhemmin. Jos todistus on määräaikainen tai tehty toistaiseksi, se lähetetään Kelaan.

Julkisella kulkuneuvolla ja omalla autolla alle 100 km:n yhdensuuntaisesta matkasta potilas ei tarvitse Kelaa varten terveydenhuoltolaitoksen todistusta. Oma selvitys (sv4-lomake) riittää.

Kela ei korvaa potilaan lomamatkoja kesken vuodeosastohoidon. Myöskään omaisen vierailumatkoja vuodeosastolle aikuisen potilaan luokse ei korvata.

Mikäli saattaja on välttämätön, hänen matkansa korvataan. Saattajan paluumatka korvataan yleensä julkisen kulkuneuvon taksan mukaan.

Jos potilas joutuu yöpymään matkalla tutkimuksen, hoidon tai liikenneolosuhteiden vuoksi, voi Kelasta saada yöpymisrahaa enintään 20,18 euroa vuorokaudessa. Jos saattaja on tarpeen, korvataan hänellekin yöpymisraha. Muutoin ei aikuisen potilaan omaisen yöpymisiä korvata.

Matkakorvausta haetaan Kelalta 6 kuukauden kuluessa maksun syntymisestä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Pirkanmaan taksikeskuksesta, puhelin 0800 98811. Potilas säilyttää itsellään taksinkäyttöä varten saamansa todistuksen. Kelan korvauksen saa näyttämällä Kela-korttinsa.

Lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot löytyvät oman vuodeosaston ja poliklinikan ilmoitustaululta tai henkilökunnalta sekä Taysin internetsivuilta https://www.tays.fi/fi-FI/Palvelut/Sosiaalityo

Syöpää sairastavien potilaiden sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot:

 • Syövänhoidon vastuualueen potilaat (Radius), puhelin 03 311 63157
 • Hematologiset potilaat (osasto 10a ja sisätautien poliklinikka), puhelin 03 311 63112