Terveyttä ruoasta

Maukas ja terveellinen ruokavalio on hyvän mielen ja virkistyksen lähde sekä terveyden perusta. Ravitsemussuositusten mukainen ruoan valinta ehkäisee sairastumista muun muassa tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja muistisairauksiin. Sairauden hoidossa tasapainoinen ja riittävä ravinnonsaanti on tuloksellisen hoidon ja kuntoutuksen kulmakivi.

Arkiset valinnat ratkaisevat, saammeko ravinnosta tarvitsemamme energian, rakennusaineet, vitamiinit, hivenaineet ja muut terveyttä suojaavat aineet. Terveyttä edistävät ruokavalion linjaukset löytyvät tutkimustiedon pohjalta laadituista suomalaisista ravitsemussuosituksista.

Jokaiselle löytyy oma tapa syödä terveellisesti. Voit arvioida ruokatottumuksesi suosituksiin peilaten tai tekemällä testit ruokatottumuksistasi. Ruokatottumusten tarkistaminen on todellinen terveysteko.

Ravinnontarve voi muuttua

Ravinnontarpeesi riippuu iästä, sukupuolesta, kehon koosta, liikunnan määrästä ja laadusta sekä muista yksilöllisistä ominaisuuksistasi.

Ravinnontarpeesi ja ruokahalusi voivat muuttua elämäntilanteen muuttuessa, mutta myös sairauden sekä sen hoidon ja kuntoutuksen myötä. Elimistösi kyky sulattaa ruokaa, ravinnon imeytyminen, hyväksikäyttö tai erittyminen saattavat muuttua. Ravinnontarve voi kasvaa merkittävästi tulehduksen, haavojen, vammojen tai leikkaushoidon yhteydessä. Tämä altistaa vajaaravitsemustilan syntymiselle.

Näissä tilanteissa terveyttä edistävä ruokavalio on korjaavaa hoitoa ja voi olla erilainen kuin väestölle yleensä suositeltu terveellinen ruokavalio.

Joidenkin sairauksien hoitoon on laadittu erilliset ruokavaliosuositukset. Niiden mukaan toteutettu ruokavalio luo pohjan hyvälle voinnille, mutta on myös osa onnistunutta hoitoa.

Ravitsemushoitosuunnitelmasta ja ohjauksesta apua

Vajaaravitsemustilan korjaamiseksi tai osana sairauden hoitoa kanssasi voidaan laatia räätälöity ravitsemushoitosuunnitelma. Se suunnitellaan mieltymystesi ja tottumustesi pohjalle. Tavanomaisen ruoan lisäksi voidaan käyttää erityisvalmisteita, kliinisiä ravintovalmisteita tai tehostettua ravitsemushoitoa letkuravitsemuksen tai suonensisäisen ravitsemushoidon keinoin.

Hoidon toteutumisen avainhenkilö olet sinä itse. Sairaana et kuitenkaan todennäköisesti jaksa tai pysty siihen, mihin olet normaalisti tottunut. Älä siis arkaile pyytää apua.

Lisäksi uusien taitojen ja tottumusten opettelu vaatii oman aikansa. Siksi ammattitaitoinen ohjaus ja tuki on olennainen osa ravitsemushoitoa. Voit pyytää myös läheisesi näihin tilanteisiin mukaan.

Ohjauskertoja järjestetään tarpeen mukaan. Muun hoidon tavoin ravitsemustilaa sekä ravitsemushoidon toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan. Sinulle sopivista menetelmistä voitte sopia ravitsemushoitosuunnitelman yhteydessä. Asiat kirjataan potilaskertomukseen ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkistetaan.

Tarvittaessa ravitsemusterapeutin vastaanotolle

On tilanteita, jolloin ruokavalintoihin tai ravitsemushoidon kysymyksiin on syytä paneutua tavanomaista syvällisemmin. Tällöin voit saada apua ravitsemusterapeutilta joko omasta terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai sairaalasta.

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat yliopistokoulutettuja ravitsemuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Erikoissairaanhoidossa ravitsemusterapeutit toimivat yhteistyössä kunkin erikoisalan moniammatillisen henkilökunnan kanssa ja ovat erityisesti perehtyneet kunkin erikoisalan sairauksien ravitsemushoitoon.

Ravitsemushoito ja ohjaus jatkuvat erikoissairaanhoidon jälkeen perusterveydenhuollossa, joten ravitsemushoidon jatkosuunnittelu ja tuki voi siirtyä perusterveydenhuollon ravitsemusterapeutille.

On kuitenkin huomattava, että yliopistokoulutettujen laillistettujen ravitsemusterapeuttien lisäksi ravitsemusneuvontapalveluja tarjoavat yksityisillä markkinoilla myös henkilöt, joilla tällaista ammattipätevyyttä ei ole ja jotka eivät ole laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. He saattavat käyttää esimerkiksi nimikettä ravintoterapeutti, ravintovalmentaja tai personal trainer.

Mistä lisätietoa?

Ravitsemuksesta on tarjolla runsaasti eritasoista tietoa, myös virheellistä tai harhaanjohtavasti painotettua tietoa. On tärkeää, että opit tunnistamaan lähteen luotettavuuden ja opit arvioimaan tiedon soveltuvuuden omalle kohdallesi. Kysy hoitopaikkasi ammattilaisilta apua ja vinkkejä luotettavista lähteistä.

Kun tulet sairaalaan potilaaksi

Kun tulet sairaalaan potilaaksi, ota mukaan aikaisemmin saamasi ohjausaineisto, jos noudatat erityisruokavaliota tai olet jostain syystä saanut ruokavalio-ohjausta. Ota mukaan myös tiedot siitä, keneltä ja mitä varten ohjeet olet saanut. Ota mukaasi myös mahdolliset hoidon seurantatiedot: paino, verenpaine, verensokeri, ruokakirjanpito, oirepäiväkirja, käyttämäsi ravintolisät, rohdosvalmisteet tms. Voit halutessasi pyytää myös läheisesi mukaan käynnille.

Jos tulet potilaaksi osastolle, sinulle tarjottava ruoka on suomalaisten ravitsemussuositusten mukaista. Voit valita ruokajuomat, leivät jne. tarjolla olevasta valikoimasta. Mikäli noudatat erityisruokavaliota tai tarvitset tehostettua ravitsemushoitoa, ruoka tilataan sen mukaisesti.

Sairaalasta lähtiessäsi

Kun lähdet hoidosta osastolta tai sairaalan poliklinikalta, sinun on hyvä varmistaa, että saamasi ravitsemushoitosuunnitelma ja -ohjaus ovat ajan tasalla ja jatkohoidosta on sovittu. Pyydä saamasi ohjeet kirjallisena itsellesi ja jatkohoitopaikkaasi.

Uusien ruoka- ja makutottumusten omaksuminen sekä mahdollisesti heikentyneen ravitsemustilan korjaantuminen vaativat useinkin aikaa ja pitkäjänteisyyttä, joten jatkosuunnitelma ja seurantakäynnit ovat usein tarpeen. Palkintoina ovat nopeutunut kuntoutuminen, parantuneet hoitotulokset sekä kohentunut vointi ja terveys.Terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmä