Julkaistu 19.10.2021

PASEK-hanke vahvistaa pakolaistaustaisille suunnattua mielenterveystyötä Pirkanmaalla

Taysin alueella on alkanut hanke, jossa vahvistetaan pakolaistaustaisten mielenterveystyötä. Hankkeen kohderyhmää ovat kuntien ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat pakolaistaustaisia.

Pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla on tutkimusten mukaan runsaasti mielenterveyden kuormaa ja häiriöitä. He eivät kuitenkaan hakeudu mielenterveyspalvelujen piiriin yhtä paljon kuin muu väestö keskimäärin. Ammattilaisten puolestaan voi olla vaikea tunnistaa ja ottaa puheeksi pakolaistaustaisten mielenterveysongelmia.

Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK) -hankkeen päämääränä on vahvistaa kuntien osaamista ja juurruttaa maahanmuuttajien mielenterveyttä tukevia työmalleja. Taysin lisäksi hankkeessa ovat mukana KYS, HYKS ja Mieli ry.

Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun, ja se rahoitetaan pääosin valtionavustuksella.

Paloma-osaamiskeskuksen oppeja käytäntöön

Hankkeen kehittämiskoordinaattori Maija Vuorinen on työssä Taysissa, mutta hankkeen palvelut on suunnattu ensisijaisesti Pirkanmaan kunnille.

PASEK-hankkeen tarkoituksena on jalkauttaa ja viedä käytäntöön Paloma-osaamiskeskuksen työkaluja. Käytännössä se tapahtuu koulutusten, työpajojen ja verkostoitumisen avulla. Ne ovat kunnille maksuttomia.

Koulutusten aiheita ovat muun muassa monikulttuurinen kohtaaminen, tulkkivälitteinen työskentely, kulttuurinen kompetenssi ja kidutustaustaiset traumat. Sisältöjä voidaan räätälöidä toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Laaja näkökulma

Hankkeen kohderyhmää ovat ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat pakolaistaustaisia ja joiden työhön kuuluu mielenterveyden tukeminen tai edistäminen tai joilla on perustehtävänsä ohessa mahdollisuus mielenterveyttä edistävään työhön. Osa työskentelee pakolaisten kanssa päivittäin, osa taas satunnaisemmin.

PASEK-hanke ei ole suunnattu vain terveysalan ammattilaisille, vaan näkökulma on laaja. Hankkeen kohderyhmäläisiä työskentelee esimerkiksi kasvatusalla ja opettajina, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palveluissa tai TE-toimistoissa.

– Koulutusten avulla voidaan vahvistaa kulttuurista kompetenssia eli kulttuurista osaamista ja ymmärrystä, jota tarvitaan monessa ammatissa, Maija Vuorinen sanoo.

Erikoissairaanhoidon puolella koulutuksia ensi vuonna

Kunnissa tehdään paljon tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Erikoissairaanhoidon on vaikeiden mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja hoito. Taysin pakolaispsykiatrian poliklinikka hoitaa Tampereen, Pirkkalan ja Oriveden potilaita, joilla on vaikeita pakolaisuuteen liittyviä mielenterveysongelmia ja tarvitsevat psykiatrista erikoissairaanhoitoa.

Toisaalta kaikissa Taysin yksiköissä kohdataan pakolaistaustaisia asiakkaita. Myös Taysin henkilöstölle on ensi vuodeksi suunnitteilla kaksi koulutusta, joiden sisältö on samansuuntainen kuin kunnille tarjottavien koulutusten. Vuorinen toivoo, että ne vakiintuvat pysyväksi käytännöksi.

– Olisi hienoa, jos esimerkiksi uusille työntekijöille tarjottaisiin aina mahdollisuus koulutukseen.

Vuorisella on pitkä kokemus työstä sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana sekä erilaisista kehittämishankkeista. Hän on työskennellyt esimerkiksi turvapaikanhakijoiden neuvolassa. Hän toivoo, että PASEK-hankkeen koulutuksilla voidaan lisätä ennen kaikkea ammattilaisten rohkeutta ja luottamusta itseensä.

– Riippumatta ammatista tai tehtävistä tärkeintä on halu ja rohkeus kohdata toinen ihminen.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Maija Vuorinen, kehittämiskoordinaattori, PASEK-hanke
p. 044 472 9747, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Paloma-osaamiskeskuksen sivut