Ensihoitopalvelu

Ensihoidolla tarkoitetaan ammattilaisten suorittamaa potilaan tutkimista ja hoitoa, erotuksena maallikkojen antamasta ensiavusta. Ensihoitopalveluun kuuluu potilaan kiireellinen terveydentilan arviointi ja ensihoito sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen jatkohoitoon terveydenhuollon yksikköön.

Ensihoitopalvelu kohtaa potilaita jotka ovat sairastuneet tai vammautuneet vakavasti, mutta myös kiireettömämmissä tilanteissa suoritetaan terveydentilan ja hoidontarpeen arviointia. Tyypillisimpiä ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ovat mm. rintakipu, hengitysvaikeus, aivoverenkierron häiriö sekä liikenneonnettomuudet, putoamiset ja kaatumiset.

Mitä teen jos tarvitsen ensihoitopalvelua?

Jos havaitset itselläsi tai toisella ihmisellä terveydentilaan liittyvän hätätilanteen, soita hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä antaa ohjeita ja arvioi avun tarpeen. Lisätietoja hätäpuhelun soittamisesta löydät Hätäkeskuksen sivuilta.

Mitä ensihoitopalvelu tekee?

Soitto hätäkeskukseen numeroon 112 käynnistää ensihoitopalvelun tarvittaessa. Hätäkeskuspäivystäjä tekee puhelimessa tilanteen riskiarvion ja sen perusteella hälyttää tilanteeseen tarvittavat resurssit.

Ensihoitopalvelun yksiköiden saapuessa kohteeseen tehdään uusi tilannearvio, annetaan mahdollisesti jo paikalla tarvittava ensihoito ja tarvittaessa kuljetetaan potilas tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Ensihoidossa peruselintoimintojen arviointiin kuuluu verenpaineen, pulssin, sydämen toiminnan, tajunnan, veren sokeripitoisuuden ja mahdollisesti alkoholipitoisuuden mittaaminen. Kenttäjohto- ja lääkäriyksiköllä on lisäksi mahdollisuus myös laajempiin kokeisiin jo kohteessa. Tarvittaessa potilaan elintoimintoja tuetaan ja esimerkiksi hengitystä avustetaan erilaisin apuvälinein ja verenkiertoa hoidetaan nestehoidolla ja/tai lääkkeellisesti. Tehokas kivunhoito on myös keskeinen osa ensihoitoa.

Kiireellisyysluokittelu

Potilaan tilanteen kiireellisyys arvioidaan systemaattisella menetelmällä, jossa potilas tutkitaan aina tietyn protokollan mukaan ja arvioidaan peruselintoimintojen riittävyys. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa potilaan hengitys, verenkierto, tajunta ja mahdolliset vammalöydökset.

Monipotilastilanteessa suoritetaan potilasluokittelu aina ennalta suunnitellusti siten, että potilaat saavat hoitoa ja mahdollisen kuljetuksen sairaalaan oikeassa järjestyksessä – kriittisimmässä tilassa oleva potilas hoidetaan ja kuljetetaan ensimmäisenä.

Suomessa käytetään ensihoidon tehtävissä neljää kiireellisyysluokkaa:

  • A-tehtävä: peruselintoimintojen vakava häiriö tai ilmeinen uhka sellaisesta. Potilas pyritään tavoittamaan 8 minuutin kuluessa hälytyksestä.
  • B-tehtävä: peruselintoimintojen häiriötä ei voida sulkea pois. Potilas pyritään tavoittamaan 8 minuutin kuluessa hälytyksestä.
  • C-tehtävä: peruselintoimintojen vähäinen häiriö tai muu syy, jonka vuoksi tilanne on vähintäänkin tarkastettava paikan päällä. Potilas pyritään tavoittamaan 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.
  • D-tehtävä: päivystysluonteinen kiireetön ensihoitotehtävä tai aikatilaustehtävä. Potilas pyritään tavoittamaan 2 tunnin kuluessa hälytyksestä.

Kuljetus sairaalaan

Ensihoitotilanne ei aina edellytä potilaan kuljetusta terveyskeskukseen tai sairaalaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemän tilannearvion ja tutkimusten perusteella valitaan potilaalle parhaiten soveltuva ratkaisu. Tehtyjen tutkimusten ja mahdollisen kohteessa annetun hoidon jälkeen potilas voi toisinaan jäädä kotiin, tai tarvittaessa hän voi mennä päivystykseen esimerkiksi taksilla.

Ambulanssikuljetus on tarpeen vain, jos potilaan tila edellyttää jatkuvaa seurantaa tai lääkehoitoa tai tarve hoitolaitokseen pääsylle on muutoin kiireellinen. Potilas kuljetetaan sairaalan silloin, kun tilanarvion jälkeen on päätetty, että sairaus tai vamma vaatii jatkohoitoa sairaalassa eikä muu kuljetus esimerkiksi taksilla tule kyseeseen.

Helikopterilla potilas kuljetaan jatkohoitoon silloin, kun siitä oletetaan olevan selvää aikahyötyä potilaalle. Potilaan kuljetus ei ole lääkärihelikopterin ensisijainen tehtävä, vaikka helikopteri tapahtumapaikalle laskeutuisi. Tärkein tavoite on saada kriittisesti sairaan tai vammautuneen luo lääkäritasoinen lääketieteellinen asiantuntijuus.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Sanna Hoppu
Apulaisylilääkäri Kaius Kaartinen
Apulaisylilääkäri Piritta Setälä
Ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola