Potilaana Tays Päivystys Acutassa

Tays Päivystys Acutassa hoidamme päivystyspotilaita joka päivä ympäri vuorokauden.

Päivystys Acutassa potilaat hoidetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi vastaanottava sairaanhoitaja eli triagehoitaja erillisessä huoneessa. Hoitaja haastattelee potilaan ja voi tehdä joitakin mittauksia peruselintoiminnoista. Jos potilaan vaiva ei ole henkeä uhkaava tai ei vaadi päivystysluonteista hoitoa, hänet ohjataan toiseen hoitopaikkaan tai kotiin. Osa vaivoista voidaan hoitaa myös sairaanhoitajan vastaanotolla.

Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen potilas ohjataan odottamaan aulatilaan tai saatetaan suoraan vuodepaikalle, josta hänet kutsutaan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Jos potilaalla on kipsihoitoon liittyvä ongelma, esimerkiksi kipsi puristaa tai painaa, häntä hoitaa lääkintävahtimestari.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Jos potilaan päivystysluonteinen terveydentilaan liittyvä ongelma ei vaadi lääkärin arvioita, niin hänet ohjataan Päivystys Acutassa sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan muun muassa pienet haavat, hyväkuntoiset virtsatietulehduspotilaat, hyväkuntoiset ripuli-oksennustaudissa olevat potilaat ja sairausloma-asiat. Jos potilaan ongelma vaatii myöhempää lääkärin arvioita, niin sairaanhoitaja voi tarvittaessa varata potilaalle vastaanottoajan terveyskeskukseen.

Lääkärin vastaanotto

Potilas tapaa lääkärin aina, jos hänen tilansa vaatii päivystyksellistä lääkärin arviota. Tarvittaessa potilas ohjataan laboratoriotutkimuksiin tai röntgenkuvaukseen. Tämän jälkeen lääkäri päättää hoidosta ja hoitopaikasta.

Odotusaika eri erikoisalojen lääkäreille voi vaihdella huomattavasti. Erikoistutkimukset edellyttävät lääkärin arviota. Tutkimukseen pääsy tai tutkimusvastauksen odottaminen voivat vaikuttaa kokonaishoitoaikaan. Lisäksi hoitoaikaan vaikuttavat potilasmäärä ja kuljetuksen odottaminen jatkohoitoon siirryttäessä. Keskimäärin kiireisintä Päivystys Acutassa on iltapäivisin ja iltaisin.

Tavoitteena on, että vastaanotolle pääsee kahden tunnin kuluessa ilmoittautumisesta. Toiminnan ennakoimattomasta luonteesta johtuen odotusaika voi ajoittain venyä huomattavasti pitemmäksikin. Vuodepaikkalaisten potilaiden kokonaishoitoaika on noin 3,5 tuntia, muiden potilaiden yleensä vähän alle 2 tuntia.

Hoito tarkkailuosastolla

Päivystys Acutassa on tarkkailuosasto, jonne potilas voidaan ottaa lisätutkimuksia tai taudin seurantaa varten yhden tai kahden vuorokauden ajaksi. Lisäksi tarkkailuosastolla voidaan hoitaa lyhytkestoista sairaalahoitoa tarvitsevia päivystyspotilaita, kuten infektiopotilaat, rytminsiirtopotilaat, monitoriseurantaa vaativat potilaat ja lievät myrkytyspotilaat sekä lyhytjälkihoitoiset kirurgiset potilaat, esimerkiksi umpilisäkkeen poistossa olleet.

Tarkkailuosaston hoitojakson jälkeen lääkäri päättää, pääseekö potilas kotiin vai tarvitseeko hän tehostettua kotisairaanhoitoa tai hoitoa terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla.

Ruokailu Päivystys Acutassa

Potilaiden vaihtelevien tarpeiden ja ensiavun toiminnan luonteen vuoksi ruokailua ei ole järjestetty ensiavussa. Monet potilaat eivät saa syödä joko sairaudestaan johtuen tai heille tehtävän tutkimuksen tai toimenpiteen vuoksi. Tällöin voidaan tarvittaessa antaa nestehoitoa suoneen. Välipalaa tarjoamme sellaisille huonokuntoisille potilaille, joiden sairauden hoito sitä vaatii tai hoito venyy ennakoitua pitemmäksi.

Muut potilaat voivat käyttää joko sairaalan kahvilaa päivä- ja ilta-aikaan tai ensiavun ruoka- ja juoma-automaatteja. Automaatit toimivat kolikoilla ja mobiililaitteilla. Päivystyksessä on myös kolikonvaihtoautomaatti. Potilashotellissa, joka sijaitsee Acutan läheisyydessä osoitteessa Biokatu 14, on kahvio auki joka päivä vuorokauden ympäri.

Muualta kotoisin oleva potilaana

Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Mikäli potilaan sairaus tai vamma vaatii päivystyksellistä hoitoa, hoidetaan Päivystys Acutassa myös ulkopaikkakuntalaiset ja ulkomaalaiset. Heidänkin on hyvä soittaa terveyspalveluiden neuvontaan ennen Acutaan tuloa, siellä neuvotaan myös heitä oikean hoitopaikan valinnassa.

Jos potilasta ei voida turvallisesti ohjata kotipaikkakunnalleen, hänet hoidetaan Acutassa.

Päivystys Acutassa arvioidaan tulkin tarve. Meillä on työssä henkilöstöä, jotka osaavat puhua useita vieraita kieliä. Tarvittaessa Päivystys Acutan henkilökunta tilaa tulkin paikalle. Tulkkipalvelu on potilaalle maksuton.

Läheisten mukanaolo ja yhteydenpito

Läheiset voivat olla potilaan seurana Päivystys Acutan aulatiloissa. Vuodepaikalla olevan potilaan luona läheiset voivat olla vain lyhyen aikaa hoitohenkilökunnan luvalla. Vanhemmat saavat olla pienten lasten ja koululaisten seurana koko hoidon ajan. Joissakin tilanteissa myös vanhuksen tai kehitysvammaisen potilaan luona läheiset voivat viipyä pidempään.

Tarvittaessa henkilökunta voi pyytää vierailijoita poistumaan, mikäli kyseisen potilaan tai muiden potilaiden hoitotilanteet sitä edellyttävät. Hoitotiloissa kaikkien potilaiden intimiteetin suojaaminen tulisi huomioida hoidon aikana parhaalla mahdollisella tavalla ja taata potilaille riittävä lepo ja rauha.

Läheiset voivat soittaa potilaasta Taysin puhelinkeskukseen numeroon 03 311 611. Keskus näkee omasta järjestelmästään missä potilas on Päivystys Acutassa ja kääntää puhelun sinne. Läheinen voi myös soittaa potilaan omaan kännykkään, koska niiden käyttö on sallittua Päivystys Acutassa.

Jos läheinen on ollut saattamassa potilasta Päivystys Acutaan, on hänelle annettu puhelinnumero, mistä voi tiedustella potilaan vointia. Tämä numero on vain sen käyntikerran numero, koska jokaisessa hoitotilassa on oma numeronsa.

Jatkohoitoon siirto tai kotiutus

Kun tarvittavat tutkimukset on tehty ja jatkohoitotoimet määritetty, potilas joko kotiutetaan tai siirretään jatkohoitoon terveyskeskukseen, aluesairaalaan tai sairauden laadun niin vaatiessa joko ensiavun tarkkailuosastolle tai Taysin muille osastoille. Lääkäri tai hoitaja antaa kotihoito-ohjeet ja luvan lähteä päivystyksestä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä omaisiin tai kotihoidosta vastaaviin. Päivystyksestä voidaan lähettää potilas kotiin tai jatkohoitoon mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Potilas voi lähteä kotiin kuntonsa mukaan joko omatoimisesti tai tilanteen mukaan käyttäen taksikyytiä (Kela). Kun sairaustilanne vaatii taksilla kotiutumista, potilaalle kirjoitetaan taksikorvaukseen oikeuttava Kelan lomake ja tilataan Kela-taksi. Kela-taksia voi odottaa kunnosta riippuen joko aulatilassa tai vuodepaikalla. Kela-taksissa potilas maksaa kyydistä vain omavastuuosuuden.

Hoitokertomuksesta lähetetään kopio potilaan kotikunnan terveyskeskukseen silloin kun päivystyksen hoitaa Acuta. Ulkopaikkakuntalaisille hoitokertomuksen kopio lähetetään kotiosoitteeseen. Vuodepaikoilla hoidettavien hoitokertomuksesta lähetetään kopio potilaalle kotiin ja yleensä myös lähettävälle ja/tai omalle lääkärille, jos potilas on antanut siihen suostumuksensa.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Mikko Franssila
Apulaisylilääkäri Jutta Delany
Ylihoitaja Sonja Hietaranta
Osastonhoitaja Heidi Jokela