Vaikea-asteisesti puhe- ja/tai kielihäiriöiset lapset

Foniatrian poliklinikan lasten kuntoutustyöryhmä tutkii ja seuraa vaikea-asteisesti puhe- ja/tai kielihäiriöisten lasten toimintakyvyn kehittymistä. Diagnosointi ja kuntoutuksen ja muiden tukitoimien suunnittelu edellyttävät sekä lapsen kokonaiskehityksen arviointia että lapsen ja perheen tilanteeseen vaikuttavien muiden tekijöiden (lapsen arkiympäristö, päivähoito, lapsen muu terveys, lapsen ja vanhempien jaksaminen ja voimavarat) huomiointia.

Tukitoimien keskeisenä tavoitteena on lapsen omien edellytysten mukainen toimintakyvyn kehittyminen ja oppiminen.

Seuranta jatkuu Foniatrian poliklinikalla useimmiten niin kauan kuin hoitava työryhmä toteaa olevan perusteltua hakea Kelan järjestämää puheterapiaa. Sen jälkeen seuranta jatkuu neuvola- tai kouluterveydenhuollossa, ja kouluikäisillä (erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla) myös koulun oppilashuollossa.

Lapset, joiden puhe- ja tai kielihäiriöisyys on osa laaja-alaisempaa kehityshäiriötä, suositellaan lähetettäviksi lastenneurologiseen klinikkaan. Foniatrian poliklinikan henkilöresurssi ei riitä laaja-alaisesti kehityshäiriöisten lasten seurantaan.

Tutkimukset

Lähetteen hyväksymisen yhteydessä lapselle suunnitellaan lähetetietojen perusteella ensimmäinen tutkimuskokonaisuus. Useimmiten lapsi kutsutaan ainakin lääkärin ja puheterapeutin tutkimuksiin. Psykologin tutkimus järjestetään kun lapsen kokonaistilanne sitä edellyttää, ja edellisestä psykologin tutkimuksesta on kulunut riittävästi aikaa. Jos lapsella todetaan merkittävästi esimerkiksi kömpelyyttä, keskittymisvaikeutta tai toiminnanohjailun vaikeutta, lapselle järjestetään myös toimintaterapeutin arvio.

Kun lähete on hyväksytty, lapsen vanhemmille varataan useimmiten kuntoutusohjaajan hoitopuhelu. Hoitopuhelun keskeisenä tavoitteena on kartoittaa lapsen ajankohtaista tilannetta ja tukitoimia. Kuntoutusohjaajalta voi myös milloin tahansa pyytää neuvoja, tukea ja ohjausta niin kuntoutukseen kuin lapsen arkeen liittyvissä asioissa. Kuntoutusohjaajaa voi tavata foniatrian poliklinikalla, lapsen kotona, päivähoitopaikassa tai koulussa. Vanhemmat voivat ottaa kuntoutusohjaajaan yhteyttä puhelimitse.

Moniammatillisen työryhmän tutkimuksissa arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti lapsen toimintakykyä ja neurologista kehittymistä. Vanhempien mukanaolo on tärkeää ainakin osalla käynneistä; lääkärin vastaanotolla vähintään toisen vanhemman läsnäolo on välttämätöntä. Myös päivähoidon/ varhaiskasvatuksen/ koulun havainnot ja palautteet ovat välttämättömiä lapsen toimintakykyä arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa.

Tutkimuskäynnit ja alla mainittu kuntoutusneuvottelu kestävät useimmiten noin tunnin. Puheterapeutin ja psykologin tutkimukset pyritään kuitenkin yleensä järjestämään niin, että lapselle varataan kaksi peräkkäistä tutkimusaikaa eli yhteensä kaksi tuntia kestävä tutkimusaika.

Kuntoutussuunnitelma

Tutkimusten päätteeksi on yleensä kuntoutusneuvottelu, jossa keskustellaan havainnoista ja tutkimustuloksista. Kuntoutusneuvottelussa sovitaan myös tukitoimista (kuntoutus, ja arkiympäristössä lapsen toimintaa ja osallistumista edistävät tukitoimet) yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Kuntoutussuunnitelma tehdään useimmiten yhdeksi vuodeksi.

Kuntoutustavoitteista sovittaessa on keskeistä huomioida lapsen ja vanhempien nimeämät suurimmat ajankohtaiset muutostarpeet (mitkä arjen toiminnot sujuvat nykyisin kotona ja/tai päiväkodissa ikään nähden heikosti; mitä vanhemmat valitsisivat näistä kolmeksi tärkeimmäksi muutostarpeeksi, eli minkälaisten arjen toimintojen vanhemmat toivovat sujuvan vuoden päästä selvästi nykyistä helpommin?).

Kuntoutustyöryhmään kuuluva sosiaalityöntekijä tapaa lapsen vanhemmat ensimmäisen tutkimusjakson jälkeen, tarvittaessa myöhemminkin. Sosiaalityöntekijän kanssa keskustellaan kuntoutuksen käynnistymisestä, kuntoutusetuuksista ja mahdollisesta muusta tuen tarpeesta. Jos lapselle haetaan kuntoutusta Kelalta, sosiaalityöntekijä auttaa ainakin ensimmäisen tutkimusjakson päätteeksi vanhempia täyttämään Kelan kuntoutushakemuksen ja vammaistukihakemuksen.

Ensitietokurssit

Foniatrian poliklinikka järjestää vuosittain vanhemmille kaksipäiväisen ensitietokurssin lasten kielellisistä vaikeuksista. Lisäksi järjestämme iltapäivän mittaisia ryhmäohjauksia puhetta tukevien menetelmien käytöstä (Kaikki keinot käyttöön -kurssi).