Geriatria

Taysissa geriatrista hoitoa annetaan Tays Hatanpään sairaalassa. Geriatria keskittyy iäkkäiden ihmisten sairauksien ja oireyhtymien hoitoon ja kuntoutukseen. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan monialaisesti, ottaen huomioon fyysiset, henkiset, toiminnalliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Geriatrinen toiminta perustuu iäkkään potilaan tilanteen laaja-alaiseen arviointiin (comprehensive geriatric assessment, CGA), jossa akuutin sairauden lisäksi huomioidaan toimintakyky, muistivaikeudet, mieliala, ravitsemustila, lääkitys, fyysinen suorituskyky ja sosiaalinen tilanne.

Arvio tehdään usein moniammatillisesti (lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä). Tutkimusmenetelmät vaihtelevat tilanteen mukaan seulontatesteistä sairaalaosastoilla yksityiskohtaisiin muistitutkimuksiin ja pään kuvantamistutkimuksiin muistisairausepäilyä selvitettäessä.

Tays Hatanpään geriatrian osastoilla hoidetaan äkillisesti sairastuneita ikäihmisiä. Potilaat tulevat osastoille yleensä Acutan päivystyksen kautta tai Tays Keskussairaalan akuuttiosastoilta.

Tarvittaessa potilaat siirtyvät jatkokuntoutukseen esimerkiksi Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosastoille tai Tammenlehväkeskukseen.

Geriatrinen hoito Taysissa

Tays Hatanpään geriatrian ja yleislääketieteen vastuualueella toimii kaksi akuuttigeriatrian osastoa, ortogeriatrinen osasto ja geriatriakeskus, jonne potilaat tulevat yleensä omalääkärin lähetteellä. Konsultoivat geriatrit osallistuvat iäkkäiden potilaiden hoitoon myös Tays Keskussairaalan ja Tays Hatanpään muiden erikoisalojen osastoilla.

Geriatrian poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan ikäihmisten erilaisia sairauksia ja toimintakykyä heikentäviä oireyhtymiä. Tärkein sairausryhmä ovat muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti, vaskulaarinen dementia ja Lewyn kappale-tauti.

Geriatrian osastoilla hoidetaan muun muassa erilaisia infektioita, sydämen vajaatoimintaa ja kaatumisvammoja. Akuutti sekavuustila on yleinen syy sairaalahoitoon. Iäkkäiden potilaiden murtumat hoidetaan ortogeriatrisella osastolla.

Geriatriseen hoitoon kuuluu, että ajankohtaisen terveysongelman lisäksi tunnistetaan taustalla vaikuttavat sairaudet ja oireyhtymät, esimerkiksi muistivaikeudet, masennus, vajaaravitsemus ja gerastenia eli hauraus-raihnausoireyhtymä. Nämä geriatriset oireyhtymät ovat vanhuspotilailla yleisiä mutta jäävät usein tunnistamatta. Ne kuitenkin vaikuttavat potilaiden toimintakykyyn ja akuutista sairaudesta toipumiseen.

Vanhuspotilaita hoidetaan useimmilla erikoisaloilla, ja noin 15 prosenttia erikoissairaanhoidon potilaista on 80-vuotiaita tai sitä vanhempia. Erityisen suuri vanhuspotilaiden osuus on sydänosastoilla, ortopedian osastoilla ja sisätautien päivystysosastoilla.

Akuuttigeriatrian osastojen ja geriatrian poliklinikan lisäksi Taysin geriatrit tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa sydänlääkäreiden, ortopedien ja kirurgien kanssa.

Omalääkärit hoitavat pääasiassa Tampereen kaupungin kotihoidon asiakkaita tiiviissä yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa.

Iäkkäiden tamperelaisten ja orivesiläisten potilaiden muistitutkimukset tehdään Tays Hatanpään geriatriakeskuksessa, muissa kunnissa yleensä omassa terveyskeskuksessa. Neurologit huolehtivat työikäisten potilaiden muistisairauksien diagnostiikasta ja hoidosta.

Vastuuhenkilöt

Vt. vastuualuejohtaja, ylilääkäri Saila Haapasalmi