Muistutus, kantelu ja vahinko

Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa sinulla on lakiin perustuva oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan hoitaneen yksikön johtajalle. Hän selvittää asian ja antaa sinulle kirjallisen vastineen.

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä muistutuksen hoitoyksikkösi johtajalle.

Alaikäisen potilaan kohdalla muistutuksen tekee hänen huoltajansa. Alaikäinen voi itsekin tehdä muistutuksen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Muistutuksen tekemisessä voidaan käyttää apuna myös asiamiestä, jolloin potilaan valtakirja tai muu valtuutus tulee liittää muistutukseen.

Kuolleen potilaan kohdalla muistutuksen voivat tehdä omaiset.

Muistutuksen tekemiselle ei ole asetettu määräaikaa. Asian selvittämisen kannalta on kuitenkin paikallaan tehdä muistutus kohtuullisessa ajassa muistutukseen johtaneista tapahtumista. Sairaalan henkilökunta, erityisesti potilasasiamies, opastaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta erityisestä syystä muistutus voidaan tehdä myös suullisesti. Tällaisessa tilanteessa olethan yhteydessä potilasasiamieheen

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, kunhan siitä käy ilmi, että kyseessä on muistutus eikä palaute. Halutessasi voit käyttää myös oheista lomaketta. Lähetysosoitteet ovat lomakkeessa:

Lomake potilasmuistutuksen tekemiseen

Hoitoyksikön johtaja antaa asiasta kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehtävät toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Kantelu

Mikäli olet tyytymätön hoitoyksikön johtajan tekemään ratkaisuun muistutuksesta, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Voit tehdä kantelun suoraan aluehallintovirastoon, Valviraan tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Heidän suosituksenaan on, että ensin tehtäisiin muistutus hoitoyksikölle.

Potilasvahinko

Mikäli epäilet, että hoidon yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko, voit tehdä hakemuksen Potilasvakuutuskeskukseen mahdollisen korvauksen saamiseksi. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää sen sattumisesta.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Se ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko vahinko potilasvakuutuksesta korvattava. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja käsittelee vain vakuutusasioita.

Lääkevahinko

Voit hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Korvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Vaatimus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Esinevahinko

Pääsääntöisesti vastaat itse omaisuudesta, joka sinulla on mukanasi sairaalassa. Sairaala voi kuitenkin korvata kadonnutta tai vahingoittunutta omaisuutta, jos et ole terveydentilasi vuoksi pystynyt huolehtimaan siitä, ja vahinko johtuu työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä. Tyypillisiä korvattavia esineitä ovat potilaalle välttämättömät apuvälineet kuten silmälasit tai hammasproteesi.

Sairaala ei vastaa vahingosta, jos potilas on todennäköisesti itse hukannut omaisuuttaan. Sairaala ei myöskään vastaa välttämättömien hoitotoimenpiteiden vuoksi vaurioituneesta tai kadonneesta potilaan omaisuudesta.

Toimita vahingonkorvaushakemus lomakkeella ilmoitettuun sairaalakohtaiseen osoitteeseen. Hakemuksen käsittelyä varten pyydämme selvityksen siltä osastolta, jolla olet vahingon tapahtuessa ollut hoidossa.