Neuro- ja vanhuspsykiatria

Taysissa tutkimme ja hoidamme aikuispotilaita, joilla on neurologisiin sairauksiin ja aivovammoihin liittyviä psykiatrisia oireita. Lisäksi tutkimme ja hoidamme ikääntyvien potilaiden vakavia mielenterveyden häiriöitä sekä muistisairauksien vaikea-asteisia liitännäisoireita.

Taysissa hoidettavia neuro- ja vanhuspsykiatrisia sairauksia ovat esimerkiksi

  • psykoosit ja sekavuustilat
  • vakava ja psykoottinen masennustila sekä mania
  • muistisairauksiin liittyvät vaikeat liitännäisoireet
  • neurologisiin sairauksiin ja aivovammoihin liittyvät vaikeat psykiatriset oireet.

Neuropsykiatriset tutkimukset Taysissa

Aivojen vaurio tai aivojen poikkeava toiminta voivat aiheuttaa mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen heijastuvia oireita. Niitä tutkitaan erilaisilla aivojen kuvantamistutkimuksilla, neuropsykologisilla tutkimuksilla ja kattavilla psykiatrisilla arvioilla. Yhteistyö muiden erikoisalojen kuten neurologian ja neurokirurgian kanssa on tiivistä.

Neuropsykiatriset tutkimukset tehdään yleensä osastojaksolla, jolloin selvitetään myös potilaan toimintakykyä. Moniammatilliseen työryhmään osastolla kuuluvat lääkäri, hoitaja, neuropsykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuvataideterapeutti, musiikkiterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Vanhuspsykiatriset tutkimukset Taysissa

Vanhuspsykiatria erikoisalana tutkii ja hoitaa ikääntyvien psykiatrisia häiriöitä. Vanhuspsykiatriassa korostuu häiriön syyn nopea selvittely ja taustalla olevien neurologisten ja geriatristen sairauksien laaja-alainen tutkiminen ja hoito. Huomiota kiinnitetään erityisesti potilaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn.

Tutkimusmenetelminä ovat aivojen kuvantamistutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset ja kattavat psykiatriset arviot. Tutkimukset tehdään yleensä osastojaksolla.

Neurostimuloivat hoidot Taysissa

Psykiatrian erikoisalalla käytetään neurostimulaatiohoitoja vakavissa mielialahäiriöissä ja muissa vakavissa psykiatrisissa häiriöissä. Neurostimuloivia hoitoja ovat psykiatrinen sähköhoito ECT, aivojen magneettistimulaatiohoito rTMS ja ketamiinihoito.

Taysin erityisosaaminen

Tutkimus ja kehittämistoiminta on Taysissa aktiivista vanhuspsykiatrian ja erityisesti neuromodulaatiohoitojen alalla.

Neuro- ja vanhuspsykiatrian etäkonsultaatiot

Tarjoamme etäkonsultaatiopalveluja neuro- ja vanhuspsykiatrisissa erityiskysymyksissä. Konsultaatiot voi tehdä joko puhelimitse, kirjallisena tai online-konsultaatioina videoyhteydellä. Lähetteitä etäkonsultaatioihin voi lähettää niin perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta kuin työterveyshuollosta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
Tarkemmin: Neuro- ja vanhuspsykiatrian etäkonsultaatiot

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Annamari Sorri
Ylihoitaja Tuula Suurkoivu