Päihderaskauden hoito

Vauvaperhetyö

Taysin yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla on käytössä riskiraskauden hoitomalli, joka perustuu yhteistoimintaan ja verkostotyöskentelyyn potilaan, hänen perheensä, sairaalan muiden erikoisalojen, neuvoloiden, lapsiperheiden sosiaalityön sekä muiden hoito- ja tukipalveluiden kanssa.

Hoitoon lähettämisen syynä on äidin raskauden aikainen tai aikaisempi päihteiden käyttö ja/tai vaikea psyykkinen häiriö. Arviointiin tarvitaan lääkärin tai äitiysneuvolan terveydenhoitajan lähete.

Raskaana oleva tulisi saada mahdollisimman nopeasti hoidon tarpeen arviointiin. Hoidon aloitukseen ei saisi tulla viivettä. Tavoitteina on äitien psyykkisen voinnin vakauttaminen, tarvittaessa vierottaminen päihteistä ja hyvän kokonaishoidon toteuttaminen, sikiövaurioiden ja kehityshäiriöiden estäminen sekä vanhemmuuden perusedellytysten turvaaminen.

Potilasta tavataan ensikäynnillä joko äitiyspoliklinikalla tai vauvaperhetyön poliklinikalla.

Jatkokäynneillä tehdään perheen kokonaistilanteen huomioiva, psyykkistä hyvinvointia ja päihteettömyyttä tukeva hoitosuunnitelma, jota seurataan raskauden edetessä. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat ohjataan yksilöllisen tilanteen mukaisesti päihdepsykiatriseen tai psykiatriseen hoitoon.

Toiminnassa korostuu kliininen ja lääketieteellinen asiantuntemus ja diagnostiikka. Yhteistyö sairaalan muiden erikoisalojen ja kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on tiivistä. Kuntatyöntekijät ovat mukana verkostoneuvotteluissa, jotka tarvittaessa voidaan toteuttaa myös potilaan kotikunnassa tai videoneuvotteluna.

Vauvaperhetyö jatkuu raskausajan ja synnytyksen jälkeen sovitusti korkeintaan lapsen ensimmäisen ikävuoden ajan.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri 03 311 63594
Sosiaalityöntekijä 03 311 66065