Puheterapiapalvelut

Taysissa puheterapeutit tutkivat ja kuntouttavat lapsi- ja aikuispotilaita, joilla on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös lasten ja aikuisten suun motorisia toimintahäiriöitä ja syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapian tavoitteena on kohentaa, tukea ja ylläpitää potilaan kommunikaatiotaitoja, kommunikatiivista toimintakykyä sekä turvallista syömistä ja nielemistä.

Foniatrian poliklinikan puheterapiapalvelut 

Foniatrian poliklinikan aikuistiimin puheterapeutit ovat erikoistuneet äänihäiriöiden, erilaisten kurkunpään toimintahäiriöiden ja nielemisvaikeuksien arviointiin ja hoitoon. Tutkimuskeinoja ovat esimerkiksi kliininen arvio, nielemistoiminnon tähystystutkimus eli FEES, videofluorografiatutkimus ja nielun painemittaus eli manometria.

Pään ja kaulan alueiden syöpiin ja leikkauksiin liittyy usein äänentuoton, puhemotoriikan, syömisen ja/tai nielemisen muutoksia, joita puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa. Puheterapeutti arvioi myös puheen ja äänentuoton apuvälineiden tarvetta.

Foniatrian poliklinikka / lapsityöryhmä

Lasten työryhmän puheterapeutti tutkii lasten ja nuorten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä eli kehityksellisiä kielihäiriöitä, suunnittelee kuntoutusta sekä seuraa kuntoutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta seurantakäynneillä. Puheterapeutti tarvittaessa ohjaa ja konsultoi vanhempia ja muita lapsen tai nuoren lähi-ihmisiä.

Puheterapeutin palvelut kuulokeskuksessa lapsipotilaan kuntoutuksessa

Puheterapeutti seuraa ja arvioi sekä tutkii kuulovammaisen lapsen kommunikaation ja kielen kehitystä sekä ohjaa huoltajia tukemaan lapsen kehitystä arjessa. Puheterapeutti arvioi lapsen säännöllisen puheterapian tarpeen ja tavoitteet sekä kirjoittaa tarvittavia lausuntoja. Katso myös lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutuksen hoitopolku (kuulovamma molemmissa korvissa).

Puheterapeutti käy potilaan kanssa läpi hänen kuulotilannettaan puheen kuulemisen kannalta. Lisäksi puheterapeutti arvioi tarvittaessa potilaan kommunikaatiokykyä sekä ohjaa puheen vastaanottoa tukevien menetelmien käytössä. Puheterapeutti ohjaa kuulonharjoitusten tekemisessä kotioloissa tavoitteena kuulolaitteesta tai sisäkorvaistutteesta saatava maksimaalinen hyöty.

Puheterapeutin palvelut lastenneurologian yksikössä

Lastenneurologian yksikössä puheterapeutti toimii osana moniammatillista työryhmää. Puheterapeutti tutkii lasten ja nuorten vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja kommunikaation sekä syömisen kehitystä osana lapsen neurologista kokonaiskehitystä. Puheterapeutti laatii tarvittavat kuntoutussuunnitelmat ja seuraa kuntoutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta seurantakäynneillä. Puheterapeutti myös ohjaa arviointikäynneillä ja -jaksoilla vanhempia lapsen/nuoren puheen ja/tai kielellisen kehityksen sekä syömisen kehityksen tukemiseksi.

Aikuisneurologiset puheterapiapalvelut

Aikuisneurologisten puheterapeuttien tehtävänä on arvioida, tutkia, kuntouttaa ja ohjata neurologisia ja neurokirurgisia potilaita puhemotoriikan, kielellisten taitojen ja kommunikoinnin sekä nielemisen osalta. Erityisosaamiseen kuuluvat muun muassa diagnostinen tutkimus, nielemisen instrumentaaliset tutkimusmenetelmät (FEES, VFG) ja intensiivinen osastokuntoutus.

Lisäksi puheterapeutti arvioi kommunikoinnin apuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käyttöä sekä laatii jatkokuntoutussuunnitelmia. Työhön kuuluu myös omaisten ja lähiyhteisön ohjausta. Työtä tehdään osana moniammatillista tiimiä.

Hoidettaviin potilasryhmiin kuuluvat mm. aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma-, aivokasvain-, selkäydinvamma-, epilepsia-, MS-, ALS- ja Parkinson-potilaat.

Tays Kehitysvammapalveluiden puheterapia

Tays Kehitysvammapalvelut tarjoaa vaativia erityishuollon palveluita, jotka täydentävät kehitysvammaisen henkilön kotikunnan peruspalveluita ja tukevat hänen arjessa selviytymistään. Puheterapeutti palvelee asiakkaita kehitysvammapoliklinikalla, tukikeskuksen kuntoutusjaksoilla sekä asiakkaan omaan toimintaympäristöön jalkautuen.

Puheterapeutti arvioi kehitysvammaisen lapsen ja aikuisen toimintakykyä vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen sekä syömisen ja nielemisen toimintojen osalta sekä suunnittelee tarvittavaa kuntoutusta osana moniammatillista työryhmää.

Apuvälinekeskus

Apuvälinekeskuksen puheterapeutti tarjoaa palveluja lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja. Puheterapeutti toimii osana kommunikoinnin apuvälinetiimiä, johon kuuluvat toimintaterapeutti, puhevammaisten tulkki ja tekninen ohjaaja.

Puheterapeutin tehtävänä on arvioida yksilöllisesti asiakkaan apuvälinetarvetta, hankkia tai rakentaa soveltuva apuväline, perehdyttää asiakasta ja lähiympäristöä apuvälineen käyttöön. Lisäksi puheterapeutti ohjaa ja konsultoi asiakkaiden lähiympäristöä eli perhettä sekä kuntoutus-, hoito-, ja opetusalan ammattilaisia apuvälineisiin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Apuvälinearvioon pääsee julkisen sektorin lääkärin tai joissakin tapauksissa puheterapeutin lähetteellä.

Vastuuhenkilöt

Johtava puheterapeutti Eliina Kankare
Neuroalat ja kuntoutus: vastaava puheterapeutti Riitta Puhto