Ravitsemusterapia

Taysissa ravitsemusterapeutit hoitavat lapsi- ja aikuispotilaita, jotka tarvitsevat sairauteen tai sen hoitoon liittyen ravitsemussuunnittelua tai -ohjausta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vajaaravitsemus, ylipaino, sairauden hoidon edellyttämä ruokavalio tai erityisruokavalio. Ravitsemusterapialla edistämme potilaan toipumista, hyvinvointia ja toimintakykyä turvaamalla ja ohjaamalla riittävä ja monipuolinen ruokavalio tavoilla, jotka sopivat potilaalle.

Sairastuminen vaikuttaa usein ruokahaluun ja ruokavalintoihin, jolloin myös ravitsemustila heikkenee. Tämä on yleistä esimerkiksi tulehdussairauksissa, syöpähoitojen aikana, suurten leikkausten yhteydessä tai muistisairauden pahentuessa.

Ravitsemustilan heiketessä paino usein laskee, kuitenkin myös ylipainoinen ihminen voi olla vajaaravittu. Sairastumista ei tule käyttää laihdutusmenetelmänä, sillä hyvä ravitsemus edistää toipumista. Vajaaravitsemuksen vaarassa oleva potilas tarvitsee tehostettua ravitsemushoitoa. Tavoitteena on hyvän ravitsemustilan saavuttaminen ja ylläpito, sillä sen on todettu liittyvän hyvään elämänlaatuun.

Milloin ravitsemusterapiaa tarvitaan?

Ravitsemusterapeutin antamalle ohjaukselle tai ravitsemushoitosuunnitelmalle voi olla tarvetta, kun

 • sairauden hoito edellyttää erityisruokavaliota tai muutoksia ruoan valinnassa
 • syöminen on vähentynyt
 • nieleminen tai normaalirakenteisen ruoan syöminen on hankalaa
 • syöminen ei onnistu suun kautta, joten tarvitaan letkuravitsemusta tai parenteraalista ravitsemusta
 • paino putoaa ilman tarkoituksellista laihduttamista
 • lapsen kasvu viivästyy tai ruokavalio ei ole iänmukainen
 • sairauteen liittyy muutoksia ravintoaineiden tarpeessa tai aineenvaihdunnassa
 • potilaan oireisiin voidaan vaikuttaa ruokien valinnalla
 • ruokailu täytyy sovittaa yhteen lääkityksen kanssa
 • terveyttä edistävällä ruokavaliolla voidaan vähentää tai ehkäistä lisäsairauksia tai vähentää hoidon sivuvaikutuksia.

Taysissa ravitsemusterapia liittyy muun muassa seuraavien potilasryhmien hoitoon:

 • keskoset ja huonosti kasvavat lapset
 • diabetes-, sydän- ja neurologiset lapsipotilaat
 • munuais-, syöpä- ja gastroenterologiset lapsipotilaat, synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet
 • synnynnäiset tai varhaislapsuudessa tulleet laaja-alaiset kehitykselliset ja neurologiset häiriöt, esimerkiksi kehitysvamma tai CP-vamma
 • ruoka-allergia
 • keuhkosairaudet kuten keuhkoahtaumapotilaat ja uniapneapotilaat
 • diabetes
 • vatsaelinsairaudet
 • keliakia
 • lihavuus ja lihavuusleikkaus
 • verenpaine- ja sydänpotilaat
 • munuaispotilaat hoidon eri vaiheissa
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • syöpätaudit
 • aivoverenkiertohäiriö
 • aikuisten etenevät neurologiset sairaudet, jotka vaikuttavat nielemiseen, esimerkiksi ALS tai Parkinsonin tauti
 • syömishäiriöt ja muut psykiatriset potilaat.

Ravitsemusterapeutin vastaanotot Taysissa

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle Taysissa pääsee lääkärin lähetteellä tai tietyn tilanteen hoitoon sovitun käytännön mukaan. Taysin ravitsemusterapeutit tapaavat noin puolet potilaista vuodeosastolla ja noin puolet poliklinikalla.

Erikoissairaanhoidon ravitsemusterapia sisältää:

 • ravitsemustilan määrittäminen: pituus, paino, BMI ja vajaaravitsemuksen riskin arviointi sekä kliininen arviointi
 • energian ja ravintoaineiden tarpeen määrittäminen
 • ruoankäytön selvittäminen ja ravinnonsaannin riittävyyden arviointi
 • ravitsemushoitosuunnitelman laatiminen
 • ravitsemusohjaus
 • ravitsemushoidon toteutumisen ja tulosten seuranta ja arviointi sekä tarvittaessa ravitsemushoitosuunnitelman muuttaminen
 • ravitsemushoidon jatkuvuuden suunnitteleminen.

Potilaan ruokailutottumukset, elämäntilanne ja tarpeet ovat lähtökohtana ravitsemusterapiassa. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös potilaan omaiset ja läheiset. Suunnittelemme sairauteen ja elämäntilanteeseen sopivan ravitsemushoidon yhdessä potilaan kanssa.

Ravitsemusterapeutti neuvoo käytännönläheisesti elintarvikkeiden ja erityisvalmisteiden valintaa ja ruoanvalmistusta. Jos potilaan ravinnonsaanti tavanomaisesta ruoasta ei ole riittävää, tukena käytetään kliinisiä ravintovalmisteita ja ravitsemusterapeutti ohjaa niiden käytössä.

Yhteistyö

Potilaan omahoito on keskeistä ravitsemushoidossa niin sairaalassa kuin jatkohoidossa. Taysissa osa ravitsemusohjauksesta järjestetään ryhmäohjauksena kuten ensitietopäivänä, jossa potilas läheisineen saa tietoa useilta eri terveydenhuollon ammattilaisilta. Potilaiden toisilleen antamalla vertaistuella on tärkeä merkitys ryhmissä.

Ravitsemusterapeutit tekevät tiivistä yhteistyötä sairaalan eri yksiköiden kanssa. Ravitsemushoito on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat lähes kaikki sairaalan työntekijät.

Yhteydenpito Taysin toimipaikkojen, perusterveydenhuollon sekä Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden ravitsemusterapiahenkilöstöön on vilkasta. Yhteistyö on tärkeää myös esimerkiksi päiväkotien, koulujen, terveyskeskusten vuodeosastojen ja palvelutalojen henkilöstön kanssa ravitsemushoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Taysin erityisosaaminen

Olemme Suomessa edelläkävijöitä ravitsemushoidon kehittämisessä ja toteuttamisessa eri ammattiryhmien yhteistyönä sekä ravitsemusterapiapalvelujen tarjonnassa mahdollisimman monille potilasryhmille sairaalassa. Olemme myös olleet mukana laatimassa valtakunnallista Ravitsemushoitosuositusta.

Olemme kehittäneet useiden potilasryhmien hoitoon erilaisia toimintamalleja ja tehneet uraauurtavaa työtä sairauksiin liittyvän vajaaravitsemuksen tunnistamisessa Suomessa. Tuemme lastenpsykiatrian potilaiden hoitoa ruokakasvatusmenetelmällä, jossa keskeistä on ruokaan tutustuminen eri aistien välityksellä ja niiden kautta kokemuksellinen oppiminen.

Meillä on erityisosaamista mm. diabeteksen, munuaisten vajaatoiminnan, keliakian, neurologisten sairauksien, veri- ja syöpätautien, vatsaelinsairauksien, syömishäiriöiden, ruoka-allergioiden ja kehitysvammaisten ravitsemusterapiassa sekä harvinaisten aineenvaihduntasairauksien ja keskosten ravitsemushoidossa.

Tieteellisessä tutkimustoimintamme liittyy keliakiaan, lihavuusleikkauksiin, uniapneaan ja ravitsemuksen vaikutukseen verenkiertoelimistön toimintaan.

Vastuuhenkilöt

Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu
Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti
Ravitsemusterapeutti Merja Herranen-Kallio, Tays Valkeakoski
Ravitsemusterapeutti Niina Taimisto, Tays Sastamala