Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Hatanpään ja Taysin yhdistymiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kootaan tälle sivulle. Ellet löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen, voit esittää kysymyksen sairaanhoitopiirin viestintään tiedotuksen osoitteella, jossa käsitellään ja lisätään listaan uusia kysymyksiä ja hankitaan niihin vastauksia.

Yhdistymisen perustelut

Miksi Hatanpää ja Tays yhdistyvät nyt vaikka maakunta- ja sote-uudistus on tulossa 2019?

Vuoden 2016 aikana toteutetussa erikoissairaanhoidon selvityksessä suunniteltiin neljän sairaalan (Tays, Hatanpään sairaala, Valkeakosken sairaala ja Vammalan sairaala) avohoito- ja vuodeosastohoidon sekä leikkaustoiminnan painopisteet tulevassa sote-maakunnassa. Projektin yhteydessä tunnistettiin, että rationaalisen, laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan varmistaminen puoltaa hallinnollista yhdistämistä myös Hatanpään sairaalan ja Taysin välillä. Aikatauluun vaikutti keskeisesti uuden terveydenhuoltolain voimaantuloajankohta. 

Terveydenhuoltolain mukaan anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa operatiivinen toiminta tulee 1.1.2018 alkaen kokonaisuudessaan koota sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Tällainen päivystys on Pirkanmaalla vain Tays Ensiapu Acutassa ja Valkeakosken sairaalassa.  Taysin ja Hatanpään yhdistymisellä turvataan leikkaustoiminnan jatkuminen Hatanpäällä 31.12.2017 jälkeenkin, koska Tays Ensiapu Acutan yhteispäivystysyksikkö koskee myös Hatanpään sairaalaa. 

Palvelussuhdeasiat

Mikä on sovellettava työehtosopimus?

Sairaanhoitopiirissä sovelletaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia (KVTES, TS TES, LS VES).

Tulevatko kaikille työntekijäryhmille yhdenmukaiset työaikakäytännöt?

Sairaanhoitopiirissä työajat määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.

Laaditaanko työntekijöille uudet työsopimukset tai virkamääräykset?

Lähtökohtana on, ettei laadita, ellei erityistä syytä ole.

Onko edelleen mahdollista tehdä osa-aikatyötä?

Osa-aikainen työaika säilyy siirtymisen yhteydessä. Oikeus osa-aikaiseen työskentelyyn määräytyy lain, työehtosopimuksen ja työnantajan käytännön mukaan.

Eihän kenenkään palkka laske? Harmonisoidaanko palkat?                         

Säännöllisen työajan kokonaispalkka (kuukausipalkka) ei laske siirtymisen takia. Palkkojen harmonisointi toteutetaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaan.

Onko sairaanhoitopiirissä oikeus vaihtaa lomaraha vaihtovapaaksi?

Sairaanhoitopiirissä ainoastaan lääkärit voivat työehtosopimuksen perusteella vaihtaa lomarahoja vapaaksi. 

Pitääkö lomarahojen vaihtovapaat pitää ennen yhdistymistä eli voiko pitää vielä yhdistymisen jälkeen? Siirtyvätkö kaikki lomat yhdistymisessä ja niitä voi pitää uuden työnantajan palveluksessa?

Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä, että vapaita pidettäisiin ennen siirtymistä pois. Toiminnan sujuvuus on kuitenkin vapaiden pitämiseen nähden tärkeämpää. Pitämättömät lomat ja vapaat siirtyvät uudelle työnantajalle pidettäväksi. Jos henkilö haluaa vaihtaa lomarahavapaita takaisin rahaksi, tästä täytyy sopia henkilöstönhallinnon kanssa.

Yhdenmukaistetaanko erilaiset tehtävänimikkeet?

Tarvittaessa erilaiset käytössä olevat nimikkeet harmonisoidaan siirtymiseen jälkeen vastaamaan sairaanhoitopiirin tehtävänimikkeitä tai esitetään otettavaksi sairaanhoitopiirissä käyttöön.

Pitääkö henkilökortti uusia?

Henkilökortit uusitaan keskitetysti. Taysin henkilökunta käyttää sairaanhoitopiirin henkilökortteja, joissa on Taysin logo. Korttien uusimisen aikataulusta tiedotetaan erikseen loppuvuodesta.

Viedäänkö hatanpääläisten ensi vuoden lomat Essiin? Siirtyvätkö lomat suoraan Essistä uuteen ohjelmaan?

Essi eli poissaolotietojen hallintajärjestelmän käyttö päättyy 31.12.2017 sairaanhoitopiiriin siirtyvän henkilöstön osalta. Lomat ja muut poissaolot tulee viedä Essi-järjestelmään 31.12.2017 asti. Siirtyvän henkilökunnan vuosilomat suunnitellaan ja hyväksytään 1.1.2018 alkaen sairaanhoitopiirissä käytössä olevalla HR-työpöydän lomakäsittelyjärjestelmällä.

Vuoden 2018 poissaoloja ja lomia tulee suunnitella, jotta toiminta jatkuu vuodenvaihteen jälkeen sujuvasti. Lomien ja poissaolojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon yhdistymisen aiheuttamat esimiesvaihdokset.

Poissaolojen ja vuosilomien suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä mahdollisesti vaihtuvan esimiehen kanssa. Mikäli henkilö ei siirry sairaanhoitopiiriin, tulee hänen vastaavasti sopia poissaloista ja vuosilomista tulevan yksikkönsä esimiehen kanssa.

Yhteistoiminta ja liikkeenluovutus

Miksi Taysissa ja Hatanpäällä pitää käydä YT-neuvotteluja yhdistymisen vuoksi vaikka ketään ei olla irtisanomassa?

Yhteistoimintamenettely on laissa määritelty tapa sisäiselle viestinnälle muutostilanteessa. Laki määrittelee vähimmäistason, minkä mukaan työnantajan tulee viestiä työpaikan asioista henkilökunnalle. Yhteistoiminta on arkista ja välitöntä mutta myös erilaisissa ryhmissä ja tilaisuuksissa tapahtuvaa määrämuotoista neuvottelua.

Lain mukaan pitää järjestää yhteistoimintaneuvotteluja aina silloin, kun työnantaja suunnittelee toimintaan muutoksia, joilla on vaikutuksia esimerkiksi palvelutuotantoon tai töiden organisoimiseen. Kun käytetään liikkeenluovutusta, on lisäksi sovellettava kunnallisen yhteistoimintalain pykälää 11, jossa tarkennetaan niitä asioita, joita luovuttavan ja vastaanottavan työantajan on selvitettävä henkilöstölle.  Lain mukaan luovuttaja ja luovutuksensaaja ovat velvollisia antamaan henkilöstön edustajille liikkeen luovutusta koskevat hallussaan olevat laissa erikseen määritetyt tiedot. Näitä tietoja käsitellään henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Mikä on liikkeenluovutus?

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uuden työnantajan käytänteiden piiriin.  Työ- tai virkasuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle.

Onko Hatanpään ja Taysin yhdistymiseen tulossa irtisanomissuoja?          

Ei ole.

Säilyvätkö kaikkien työpaikat?                        

Säilyvät. Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen.

Miten käy sijaisten?                

Siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Määräaikaisuus päättyy määräaikaisuuden loppuun kuten normaalisti.

Kaupungin henkilöstöä siirtyy yhdistymisessä myös Istekkiin ja Tuomi Logistiikkaan. Mitä ne ovat?

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Yhtiö tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä tieto- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirsi vuoden 2017 alusta ICMT -palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun Istekki Oy:lle. Lisätietoja Istekistä yhtiönä verkossa www.istekki.fi. Tuomi Logistiikka on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama logistiikka- ja hankintayhtiö, joka vastaa muun muassa sisäisistä kuljetuksista ja hoitotarvikkeiden hankinnasta sekä varastoinnista. Lisätietoja Tuomi Logistiikasta http://tuomilogistiikka.fi/. Henkilöstön kanssa on pidetty yhteistoimintaneuvottelut ja he siirtyvät yhtiöihin vanhoina työntekijöinä.

Osaamisen kehittäminen

Onko työkierto mahdollista jatkossakin?

Työkierto on mahdollista ja suositeltavaa. Työnkierto perustuu sairaanhoitopiirissä vapaaehtoisuuteen.

Millaiset ovat koulutusmäärärahat ja kuka koulutuksiin pääsemisestä päättää?

Koulutusmäärärahat budjetoidaan vuosittain, esimies hyväksyy ja päättää koulutuksesta. Koulutusmäärärahojen suuruus on ollut tyypillisesti suunnitteluohjeissa 1% talousarvion palkkasummasta.

Henkilöstöetuudet

Säilyvätkö Hatanpäällä kaikki henkilöstön nykyiset etuudet? Saako jatkossa Hatanpäällä käyttää työsuhdematkalippua vaikka se ei ole Taysissa käytössä?

Tampereen kaupungin yksipuolisesti tarjoamat henkilöstöetuudet, kuten esimerkiksi työsuhdematkalippu, eivät siirry. Henkilöstö siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin etujen piiriin.

Hatanpään sairaalan henkilökunta siirtyy 1.1.2018 sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Kuinka tulee toimia kaupungin myöntämän työsuhdematkalipun kanssa? Ilmeisesti sitä ei voi ladata enää joulukuussa? Entä miten etuuslippu poistetaan matkakortilta?

Tukeen oikeuttavan matkalipun voi ladata vain, jos työsopimusta on jäljellä vähintään 1 kuukausi, eli käytännössä joulukuussa ei voi enää ostaa lippua. Jos kuitenkin ostetaan 90 vuorokauden lippu esimerkiksi marraskuun lopussa, niin tuen ensi vuoden osuus peritään joulukuun viimeisessä palkassa pois. Palkasta peritään vain se osuus, joka on 1.1.2018 alkaen jäljellä eli 1 kk.

Säilyvätkö sairauskassan jäsenyys ja vakuutuskassaetuudet?

Eivät säily vaan lakkaavat siirtymisen yhteydessä. Jäsenyys ei ole kassan sääntöjen mukaista.

Mitä henkilöstöetuuksia sairaanhoitopiirillä on?

Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle on tarjolla vuokrattavaksi muun muassa vuokra-asuntoja ja loma-asuntoja, hoitaja sairaalle lapselle sekä mahdollisuus osallistua monipuoliseen virkistystoimintaan oman yhdistyksen kautta. Työntekijät saavat työpaikalla myös työnantajan tarjoamat kahvit. Sairaanhoitopiirin henkilöstöeduista on kerrottu internetissä tarkemmin sivulla www.tays.fi/rekrytointi ja henkilökuntayhdistyksen monipuolisesta tarjonnasta osoitteessa https://www.ta-va.net/.

Muuttuvatko pysäköintioikeudet Hatanpäällä yhdistymisen seurauksena?

Hatanpäällä elokuussa toteutettava pysäköintiuudistus ei liity Taysin ja Hatanpään yhdistymiseen. Tampereen kaupunki uudistaa ohjeistustaan 1.8. alkaen.

Tuleeko työterveyspalveluihin jokin muutos yhdistymisen vuoksi?

Palvelujen tuottaja ei muutu. Tullinkulman Työterveys Oy vastaa sekä kaupungin että sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveyspalveluista. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin sopimusten vertailua ei ole vielä tehty.

Palvelujen tuottaminen

Onko Hatanpäällä jatkossakin oma päivystäjä? Muuttaako yhdistyminen jotenkin päivystyskäytäntöjä lääkärien näkökulmista?

Hatanpäällä on jatkossakin oma sairaalapäivystäjänsä ja myös takapäivystäjät. Yhdistämishankkeen palvelutoiminnan teemaryhmä suunnittelee sairaaloiden päivystyksen ykstyiskohdat 31.8.2017 mennessä. Vielä on siis ennenaikaista vastata, muuttaako sairaaloiden yhdistäminen käytäntöjä joiltain osin.

Kaikki leikkausosaston työohjeet löytyvät Hatanpään toiminnanhallinnan käsikirjasta.  Miten nämä saadaan käyttöön jatkossa?

Kaikki ohjeet, oppaat ja muut dokumentit, joita tarvitaan yhdistymisen jälkeen, siirretään joko sairaanhoitopiirin intraan tai muutoin Hatanpään henkilöstön käytettäväksi. Syksyn aikana kartoitetaan siirrettävä materiaali ja tehdään muun muassa Hatanpäälle omat sivut sairaanhoitopiirin intraan.

Miten osastolta kotiutuvien potilaiden apuvälineiden lainaaminen ja kuljettaminen tulevat tapahtumaan (etenkin, jos potilas on jostain muusta kunnasta kuin Tampereelta)?

Joidenkin yksityiskohtien selvittäminen on vielä kesken. Fysioterapeutit ovat mukana kotiutuvaiheessa järjestelemässä apuvälineasioita. Lähtökohtaisesti kotiin lainattavat apuvälineet lainataan kotikunnasta kuten nytkin. Tämä malli on käytössä sekä Taysissa että Hatanpäällä. Jos potilas siirtyy Hatanpäältä jatkohoitopaikkaan, kotiin lainattavat apuvälineet lainataan vasta kotiutusvaiheessa jatkohoitopaikasta. Näin toimitaan myös nyt.

Hatanpäällä tamperelaisten apuvälinelainat on hoidettu Tampereen kaupungin apuvälineyksikön kautta. Pääsääntöisesti tamperelaiset kotiutuvat potilaat tai heidän omainen noutaa apuvälineen itse apuvälineyksiköstä. Esimerkiksi tekonivelleikatut potilaat ohjataan hakemaan välineet kotiin jo ennen toimenpidettä.

Kaikki Hatanpäällä leikattavat potilaat saavat toimenpiteeseen liittyvät apuvälineet sairaalasta (esim. etukevennetyt kengät ja mitellat). Leikkaustoiminnasta lainataan paljon kyynärsauvoja ja jatkossa Hatanpäälle tarvitaan myös esimerkiksi PSHP:n sauvoja, joita voidaan lainata potilaille kotikunnasta riippumatta tilanteissa, joissa kotikunnan sauvoja ei ole käytettävissä.