Alueelliset suunnitelmat

Pirkanmaan alueellisten terveyden edistämisen suunnitelmien tavoite on tarjota malleja ja hyviä käytäntöjä terveyseroja kaventaviksi toimenpiteiksi sekä ehdotuksia toteumien arviointia ja seurantaa varten. Yhteiset alueelliset käytännöt ja mittarit lisäävät benchmarkingin mahdollisuuksia.

Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio sisältää toimenpiteitä, joiden toimeenpanijoita ovat alueellisen tason lisäksi kunnan kaikki hallinnonalat, perusterveydenhuolto sekä sairaanhoitopiirin tuottama erikoissairaanhoito.

Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011) on tarkoitettu erityisesti päättäjille ja viranhaltijoille tukemaan osaltaan myös terveydenhuoltolain toimeenpanoa. Se ei sisällä varsinaista kansalaisiin vaikuttamista, vaan pysyy rakennetasolla. Ydin on toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet alueellisen tason, kuntien kaikkien toimialojen, perusterveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon toteutettaviksi.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020 on valtuustokaudeksi 2017–2020 laadittu strateginen asiakirja, joka sisältää alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet sekä toimenpidesuunnitelman näiden toteuttamiseksi.

Suurten kansansairauksien esiintyvyyteen voidaan merkittävästi vaikuttaa ravitsemuksen ja liikunnan avulla. Pirkanmaan alueelliseen terveyden edistämisen suunnitelmaan on integroitu liitteeksi samanaikaisesti valmistunut, alueellisen ravitsemustyöryhmän laatima Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma.

Pirkanmaan alueellisen ravitsemussuunnitelman päivitys on käynnistynyt lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta. Osion nimi on ruoasta iloa ja hyvinvointia lapsiperheille . Päivitetty kokonaisuus on toimitettu kuntien ammattihenkilöiden käyttöön Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden ja Pirkanmaan terveyskeskusravitsemusterapeuttien verkostojen sekä kuntien kirjaamoiden kautta

Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman tavoite on auttaa kuntia hyvinvointikertomuksen toimeenpanossa. Suunnitelman ydin on eri ikäryhmiä sekä soveltavaa liikuntaa koskevat taulukot, joissa on esimerkkejä tavoitteiksi miten eri toimijat voivat lisätä väestön fyysistä aktiivisuutta. Taulukoissa on myös ehdotuksia tavoitteita toteuttaviksi toimenpiteiksi ja näiden vastuutahoiksi sekä esimerkkejä tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen alueellinen asiakirja, joka osaltaan tukee Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020:n toimeenpanoa. Tavoitteena on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kaikille pirkanmaalaisille ja siten kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelmassa on muun ohella esitetty näkemys siitä, miten kulttuurihyvinvointi tulisi organisoida ja toteuttaa. Ensimmäisenä Suomessa on otettu käyttöön suositus, jossa jokaiselle ihmiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013–2016 tarjoaa suuntaviivoja mielenterveys- ja päihdetyön alueelliseen kehittämiseen. Strategia on tehty neljän vuoden ajanjaksolle, joten sitä laadittaessa oli välttämätöntä tehdä rajauksia ja valintoja. Tästä syystä kehittämiskohteet ovat erilaisia eri ikäryhmissä. Kunnat toteuttavat strategiaa valitsemalla siitä kuntalaisten tarpeisiin pohjautuvat painopistealueet ja toimintamallit sekä seurantaindikaattorit. Kehittämissuunnitelmat kirjataan kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan osaksi hyvinvointikertomusta.