Äitiys- ja lastenneuvolan tiimit

Ruokakasvatus

Huoltajia ohjataan tukemaan lasta iänmukaisten ruokataitojen oppimisessa ja myönteisessä suhtautumisessa ruokaan ja syömiseen. Perheitä tuetaan ja ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ruokatottumuksiin, valintoihin ja perheenjäsenten yhteiseen ruokailuun.

Keinoina hyödynnettävissä: Syömään oppiminen eri ikävaiheissa (Lapsiperheen ruokasuositus, Sapere-ruokakasvatusmenetelmä), vastaanotot, sähköiset kanavat, Neuvokas perhe -sivusto, Ruokatutka.

Toteutumisen arviointi: Ruokakasvatus sisältyy lakisääteisiin tapaamisiin ja kirjataan niiden koodeilla. Lisäkäynnit tilastoidaan diagnooseilla / käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana äitiys-ja lastenneuvolan toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Lapsen poikkeava kasvu, kuten painonnousu ja painonlasku sekä kaiken asteiset syömispulmat tunnistetaan varhain. Toimenpiteistä ja hoidonporrastuksesta on sovitut käytännöt ja mallit.

Keinoina hyödynnettävissä: kasvukäyrät, huoltajan antamat esitiedot ja haastattelut, havainnot ja muut tiedot.

Toteutumisen arviointi: Lisäkäynnit tilastoidaan diagnooseilla / käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. FinLapset 2-6 vuotiaat paino- ja pituustiedot. Lähetetilastot. Tiedot raportoidaan vuosittain hyvinvointiraportoinnin osana.

Ravitsemusohjaus

Perhevalmennus, neuvolan terveystarkastukset ja vastaanotot sisältävät lapsen iänmukaista ja myönteistä ruokailua sekä kasvua tukevaa ravitsemusohjausta. Työntekijät puuttuvat syömispulmiin varhaisessa vaiheessa ja ohjaavat keinoja niiden ratkaisemiseksi. Tarvittaessa tarjotaan lisäkäyntejä neuvolassa ja ohjataan ravitsemusterapeutille tai muille ammattihenkilöille.

Keinoina hyödynnettävissä: Neuvokas perhe työkalut ja työote, Ruokatutka.

Toteutumisen arviointi: Lisäkäynnit tilastoidaan diagnooseilla / käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Lähetetilastot. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana äitiys- ja lastenneuvolan toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi

Neuvolassa on valtakunnallisen suosituksen mukaiset henkilöstöresurssit. Neuvolatiimissä on riittävät ravitsemusterapiaresurssit. Henkilöstön säännöllinen laaja-alainen ravitsemuksen täydennyskoulutus. Toimenpiteistä ja hoidonporrastuksesta on sovitut käytännöt ja mallit.

Keinoina hyödynnettävissä: alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset, moniammatilliset koulutukset ja kehittämispalaverit, Neuvokas perhe-menetelmä.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana äitiys- ja lastenneuvolan toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Perheille välitetään tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja luotettavista ravitsemustiedon lähteistä.

Keinoina hyödynnettävissä: Neuvokas perhe –sivusto, sosiaalinen media, soveltuvat internet-sivustot

Toteutumisen arviointi: Iänmukaisten terveystarkastusten toteuma raportoidaan vuosittain hyvinvointiraportoinnin osana. Perusterveydenhuollossa selvitetään äitiys- ja lastenneuvolan määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien poisjäännin syy ja mahdollinen tuen tarve yhteisen kirjatun käytännön mukaan. Kyllä/ ei, (TEAviisari-tiedonkeruu/ Perusterveydenhuolto/ Yhteiset käytännöt). Perusterveydenhuolto tiedottaa paikallislehdessä, verkkosivujen kautta tai sosiaalisessa mediassa lasten ja nuorten terveellisestä ruokavaliosta. Kyllä/ ei, (TEAviisari-tiedonkeruu/ Perusterveydenhuolto/ Muut ydintoiminnat).

Seuranta ja arviointi

Kunnassa/ alueella on sovittu yhtenäiset ravitsemushoidon seurannan ja arvioinnin

kirjaamiskäytännöt, joita noudatetaan.

Keinoina hyödynnettävissä: Mittarit, esimerkiksi kasvu/painotilastot, imetyksen kesto. Rakenteisen kirjaamisten otsikoiden käyttö.

Toteutumisen arviointi: Hoidon syy diagnooseilla / käyntisyillä. OAB- ja SPAT-koodien avulla raportoidaan annetun ohjauksen sisältöä ja määrää tiedolla johtamiseen.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Sydänliitto.fi, Neuvokas perhe (neuvokasperhe.fi)

Vinkkejä perheille mm. syömiseen (kasvikset ja hedelmät, ruokailo ja -rohkeus, suositukset ym.) ja kehoon (kehotyytyväisyys, ylipaino) liittyen.

Ruokatutka, ruokatutka.fi

Hanke on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta aina toiseen asteeseen saakka. Kasvattajille työkaluja ja lapsille sekä nuorille ajattelemisen aihetta ja oivaltamisen iloa. Lähtökohtana varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuositukset. Erilaiset tehtävät, kilpailut ja muut sisällöt edesauttavat monilukutaidon kehittymistä. Koulutuswebinaari kasvattajille

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa - ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun yliopisto. 2014.

Lapsilähtöinen Sapere-ruokakasvatus, jossa kiinnostus ruokaan herätetään aistikokemusten, tutkimisen ja osallisuuden kautta.

Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto. THL. 2019.

Miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvät asiat otetaan puheeksi.

See & Eat (seeandeat.org)

E-kirjoja ja puuhia tutustuttamaan lapsia kasviksiin ja lisäämään kasvisten käyttöä.

KEHUVA-lähestymistapa

Lähestymistapa tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja.

Terveyskylä.fi/Lasten talo.fi/ Lasten painonhallintatalo. Sivuille on koottu elintapoihin liittyvää tietoutta ja vinkkejä ylipainoisten lasten vanhemmille.

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito, Lasten keliakia, Lasten ruoka-allergia, Laihuushäiriö, Insuliininpuutosdiabetes

Dagis -tutkimushanke päiväkotimaailmasta. Materiaalia päiväkotiin ja perheille. Dagis.fi

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit

Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä - vinkkejä ruokailun tueksi

RTY:n ruokavaliolehtiset

Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. THL ja VRN. 2019.

Kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. VRN.

Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset), Keliakia, Ruoka-allergia, Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret), Raskausdiabetes.

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022.

THL 2017.Linjauksia imetyksen edistämistyöstä, kansallisia imetyssuosituksia ja tietoa imettämisestä.

Äitiysneuvolaopas - suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL. 2013.

Raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemusneuvonta ja siihen liittyviä suosituksia.

Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL. 2017.

Ruokatottumukset ja ravitsemus terveystarkastuksissa.

Laaja terveystarkastus - Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. THL. 2012.

Laajan terveystarkastuksen tavoitteet ja järjestäminen. Ravitsemusneuvonta laajoissa terveystarkastuksissa.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011 ) perustelut ja soveltamisohjeet. STM. 2009.

Perusteluja asetuksen säännöksille ja ohjeita niiden soveltamiseen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)