Avovastaanoton tiimit

Ruokakasvatus

Avovastaanotoilla lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ohjataan terveyttä edistävien ruokailutottumusten ja elintapojen toteuttamiseen.

Keinoina hyödynnettävissä: Digitaaliset omahoitopalvelut, kampanjat ja muu viestintä (esim. Sydänviikko), info- tai omahoitopisteet, motivoiva keskustelu vastaanottokäynneillä, ryhmätoiminta.

Toteutumisen arviointi: Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten kirjaamista ohjeistetaan erikseen. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana avovastaanoton toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Ruoka- ja syömispulmiin ja puutteelliseen ravitsemukseen sekä ylipainoon liittyvät tunnusmerkit tunnistetaan varhain ja ryhdytään etsimään niihin ratkaisua yhteistyössä perheiden ja muiden ammattilaisten kanssa.

Keinoina hyödynnettävissä: Motivoiva keskustelu vastaanottokäynneillä. Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana avovastaanoton toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Ravitsemusohjaus

Tarjotaan yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -hoitoa. Ohjataan tarvittaessa ravitsemusterapeutille ja/tai erityistason ohjaukseen.

Keinoina hyödynnettävissä: Motivoiva keskustelu vastaanottokäynneillä. Käynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana avovastaanoton toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi

Työntekijöillä on ravitsemusosaamista. Avovastaanoton tiimeissä on riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja arviointiin. Avovastaanoton tiimeillä on käytettävissä ravitsemusterapeutin konsultaatiot ja tuki ravitsemusohjaukselle sekä yhteisesti sovitut käytännöt ja toimintatavat.

Keinoina hyödynnettävissä: Osaamisen kartoitus ja henkilökunnan täydennyskoulutus ravitsemuksesta ja motivoivasta haastattelusta sekä digitaalisten omahoitopalveluiden tarjoamisesta asiakkaalle. Ravitsemusterapiapalvelut ohjauksessa ja koulutuksessa.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto henkilöstön ravitsemuskoulutuksesta ja resurssit raportoidaan vuosittain osana avovastaanoton toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Perheille ja yhteistyötahoille annetaan tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja luotettavista ravitsemustiedon lähteistä.

Keinoina hyödynnettävissä: Digitaalisten omahoitopalveluiden väestöviestintä ja
-markkinointi, info- tai omahoitopisteet, joissa on esillä ajankohtaista ravitsemustietoutta. Kunnan internetsivut/some-kanavat ja paikallislehdet, kampanjat ja muu viestintä, esim. Sydänviikko.

Toteutumisen arviointi: Avovastaanoton tiimit tiedottavat paikallislehdessä, verkkosivujen kautta tai sosiaalisessa mediassa terveellisestä ruokavaliosta. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Perusterveydenhuolto/Muut ydintoiminnat).

Seuranta ja arviointi

Pirkanmaalla on sovittu yhtenäiset ravitsemusohjauksen ja -hoidon sekä seurannan ja arvioinnin kirjaamiskäytännöt, joita noudatetaan. 

Keinoina hyödynnettävissä: STM:n ja THL:n antamat kansalliset ohjeet rakenteisesta kirjaamisesta ja tilastoinnista sekä PirSOTE-uudistus. 

Toteutumisen arviointi: Käynneillä hoidon syy diagnooseilla/käyntisyillä. OAB- ja SPAT-koodien avulla raportoidaan annetun ohjauksen sisältöä, määrää ja jatkohoitoa. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten tilastointia ohjeistetaan erikseen. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana avovastaanoton toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Sydänliitto.fi, Neuvokas perhe (neuvokasperhe.fi)
Vinkkejä perheille mm. syömiseen (kasvikset ja hedelmät, ruokailo ja -rohkeus, suositukset ym.) ja kehoon (kehotyytyväisyys, ylipaino) liittyen.

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun yliopisto. 2014.
Lapsilähtöinen Sapere-ruokakasvatus, jossa kiinnostus ruokaan herätetään aistikokemusten, tutkimisen ja osallisuuden kautta.

See & Eat (seeandeat.org)
E-kirjoja ja puuhia tutustuttamaan lapsia kasviksiin ja lisäämään kasvisten käyttöä.

Opetushallitus (oph.fi) Ruokataju, tulostettava juliste Koulupäivän arkirytmi
Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto. THL. 2019.

Miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvät asiat otetaan puheeksi.

OTA-ohjauskartta. Sydänliitto
Aineisto motivoivaan elintapaohjaukseen. Aineisto sisältää ohjauskuvia, testilomakkeita, muutossuunnitelmalomakkeita ja oppaita.

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit
Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä – vinkkejä ruokailun tueksi.

RTY:n ruokavaliolehtiset
Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

KEHUVA-lähestymistapa
Lähestymistapa tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja.

Diabetesliitto
Syömisestä ja ruokavaliosta yms. diabeetikoille.

Sydänliitto
Sydänterveyttä edistävä ravitsemus, mm. Sydän ja ruoka -suositus.

Sydan.fi
Sydänliiton terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu. Ruoasta ja ravitsemuksesta, pysyvästä painonhallinnasta sekä reseptejä.

Terveyskylä.fi/Lasten talo.fi/ Lasten painonhallintatalo.
Sivuille on koottu elintapoihin liittyvää tietoutta ja vinkkejä ylipainoisten lasten vanhemmille.

Dagis -tutkimushanke päiväkotimaailmasta.
Materiaalia päiväkotiin ja perheille. Dagis.fi.

Painonhallintatalo.fi
Virtuaalinen palvelu terveellisen laihduttamisen ja painonhallinnan tueksi. Tietoa lihavuuden hoidosta ja painonhallinnasta.

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL ja VRN. 2019.
Kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.
Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN. 2008.
Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.
Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset), Syömishäiriöt, Keliakia, Ruoka-allergia, ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret), Raskausdiabetes.

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito, Lasten keliakia, Lasten ruoka-allergia, Laihuushäiriö, Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, Insuliininpuutosdiabetes, Kohonnut verenpaine.

Nuorten mielenterveyshäiriöt: Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille. THL. 2013.
Tietoa syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja hoidosta.

Potilaan omahoidon tukeminen. Duodecim. 2009.
Keinoja ammattilaiselle tukemaan potilaan omahoitoa.

Aikuispotilaan vajaaravitsemusriskin seulonta ja ravitsemustilan arviointi. Lääkärilehti. 2019.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma DEHKO 2000-2010. Loppuraportti. Diabetes.fi
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta.

Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. Palveluvalikoimaneuvoston suositus. 2020.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia. 2017.
Keinoja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn perustuvan WHO:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. VRN. 2010.
Uusi suositus 2022–2023 taitteessa. Moniammatillinen ravitsemushoidon toteuttamismalli.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)